กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash CS6
เข้าสู่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  - ถ้าเปิดไม่ขึ้น ให้เปิดด้วยโปรแกรม Firefox หรือ Internet Explorer 


Comments