กิจกรรมแนะแนว

   การเรียนศึกษาต่อของนักเรียน ชั้น ม.6 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ปีการศึกษา 2559
1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น        จำนวน 4 คน
2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์            จำนวน 4 คน
3.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี        จำนวน 15 คน
4.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม            จำนวน 4 คน
5.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            จำนวน 5 คน
6.มหาวิทยาลัยราชภัฎวลัยอลงกรณ์ฯ          จำนวน 1 คน
7.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อีเทค)โครงการ 3 ม.    จำนวน 29คน
8.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์        จำนวน 5 คน
9.มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์        จำนวน 82 คน
10.วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์            จำนวน 15 คน
11.วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์        จำนวน 3 คน
12.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   จำนวน 2 คน
13.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        จำนวน 1 คน
14.มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา        จำนวน 1 คน
15.นายสิบทหารบก            จำนวน 1 คน

Comments