ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

Download
-ตารางเรียน
-ตารางสอน
-ข้อมูลนักเรียน
-โครงสร้างหลักสูตร
-การวัดและประเมินผล
-แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ
ภาระงาน
-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
-งานจัดการเรียนการสอน
-งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
-งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
-งานทะเบียน
-งานGPA และPR
-งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
-งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
-งานพัฒนาสื่อ/
นวตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-งานข้อมูลนักเรียน
-งานนิเทศการศึกษา
-งานติดตามแก้ไข0 ร มส
-งานส่งเสริมวิชาการสู่ชุมชน
-งานรับนักเรียนและสำมะโนนักเรียน
-งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
-งานประสานความร่วมมือพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
-งานโรงเรียนแกนนำพิการเรียนร่วม
-งานอาเซียนศึกษา
-งานพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนONET
-งานธนาคารโรงเรียน
-งานการส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ
นางขวัญลักษณ์  มณีราชกิจ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ