ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


Download

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด

-ข้อมูลสารสนเทศ
-งานกิจการนักเรียน
-งานอนามัย
-แบบฟอร์มเอกสาร

ภาระงาน
-งานธุรการโรงเรียน
-งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
-งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
-งานสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
-งานชุมชนและภาคีเครือข่าย
-งานโสตทัศนศึกษา
-งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
-งานบริการสาธารณะ
-งานโภชนาการ
-งานสหกรณ์โรงเรียน
-งานอนามัยโรงเรียน
-งานกิจการนักเรียน
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
-งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-งานปกครองส่งเสริมควบคุมความประพฤตินักเรียนและรักษาความปลอดภัย
-งานกิจกรรมวันสำคัญ
-งานควบคุมภายใน

นายพรชัย  ชุตินิรันดร์
รักษาการตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป


นายศุภกิจ วิชัยรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป