ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ


Download

-แผนปฏิบัติการ ปี 2560
-แผนและนโยบาย
-ประกาศสอบราคา
-แบบฟอร์มเอกสารกิจกรรม

ภาระงาน
-งานจัดทำแผนและนโยบาย
-งานจัดสรรงบประมาณ
-การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล รายงานการใช้เงินงบประมาณ
-การระดมทรัพยากรลงทุนเพื่อการศึกษา
-การบริหารการเงิน/การบัญชี
-การบริหารงานพัสดุ
-งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
-งานจัดเก็บรายได้สถานศึกษา
-งานหัวหน้าอาคารเรียนและอาคารประกอบ
-งานTo Be Number One


นายบุญล้อม ชอบชล
รักษาการตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานงบประมาณ
หน้าเว็บย่อย (2): แผนปฏิบัติการ ปี 2560 big cleaning day
Comments