ฝ่ายบริหารงานบุคคล


Download
-ทะเบียนประวัติ กคศ.16
-ข้อมูลบุคลากร
-แบบฟอร์มเอกสารงานบุคคล

ภาระงาน
-งานอำนวยการด้านบุคลากร
-งานวางแผนอัตรากำลัง
-งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
-งานวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-งานส่งเสริมมาตรฐานและพัฒนาบุคลากร


นายพินิจศักดิ์  ทิพยกานนท์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
งานบุคคล

นางรัตนา สาระรัมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
งานบุคคล