วิสัยทัศน์

 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม มุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นบุคคลแห่งคุณธรรม 
คุณภาพและคุณค่า รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม
รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้อันเป็นสากล
บนพื้นฐานของความเป็นไทย ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามปรัชญาพระราชทาน
เศรษฐกิจพอเพียง นำสู่การสร้างชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

Comments