ประวัติความเป็นมา

   ความเป็นมาของโรงเรียน

          เมื่อ ปี พ..  2522   อำเภอห้วยราชในปัจจุบัน มีฐานะเป็นตำบล อยู่ในความปกครองของ อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์   การจัดการศึกษา  มีเฉพาะระดับประถมศึกษา เมื่อผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้ว ถ้าต้องการศึกษาต่อต้องเดินทางไปศึกษาที่ตัวจังหวัด  เป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย  ผู้ที่ยากจนไม่สามารถส่งบุตรหลาน เข้าศึกษาต่อได้  สภาตำบลห้วยราช  ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นที่ตำบลห้วยราช  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม”  และประกาศจัดตั้ง   เมื่อวันที่  1 มิถุนายน  2522  โดยมีนายสมาน  มณีราชกิจ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  นายสุชัย  อึงชัยศรี  กำนันตำบลห้วยราช และนายกิตติ  ดุจเพ็ญ  ศึกษาธิการอำเภอเมืองในขณะนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนและประสานงานใน   การจัดหาที่ดิน   โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมตั้งอยู่ริมถนนสายห้วยราช-กระสัง  มี พื้นที่ทั้งหมด  42  ไร่  3  งาน  56      ตารางวา  ผู้บริหารคนแรกคือ  นายกิตติ  ดุจเพ็ญ   โรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้

           -  พ.. 2522   สภาตำบลห้วยราช บริจาคงบประมาณสร้างอาคารเรียนขนาด  4  ห้องเรียนและอุปกรณ์การศึกษามูลค่า  150,000 บาท  นายสมาน  มณีราชกิจ บริจาคที่ดิน  11 ไร่ 43  ตารางวา นายหาญชัย  รักอำนวยกิจ  บริจาคที่ดิน  13  ไร่  3  งาน  นางบน    กำรัมย์ แลกเปลี่ยนที่ดินกับนายสุชัย   อึงชัยศรี บริจาคที่ดิน 12  ไร่  2  งาน นายแก้ว  ลอศิริกุล  บริจาคที่ดิน 4 ไร่ 2 งาน นายชุม  นรินทร์รัมย์  บริจาคที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน

          -  .. 2528 โรงเรียนได้เข้าโครงการ  มพช.  2  รุ่นที่  3 

              -   ..  2535    โรงเรียนได้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าโครงการ การศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตและสังคม (โครงการ   40  นาที)  และ เปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์

              -   .. 2536   เข้าโครงการโรงเรียนเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม  (รพชส.) โครงการฝึกอบรมช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม  เปิดสอนวิชาธุรกิจ

          -  .. 2537  ได้รับงบพัฒนาจังหวัด จำนวน 112,428 บาทจัดโครงการอบรมช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

          -  .. 2539  ได้รับรางวัล ห้องสมุดกาญจนาภิเษกดีเด่น ขนาดกลาง เขตการศึกษา  11 และเปิดศูนย์การเรียนการสอนวิชาคหกรรม จังหวัดบุรีรัมย์

          -  ..2540   ดำเนินการต่อเติมอาคารสำนักงานโดยงบประมาณบริจาค จากชุมชน จำนวน 256,000 บาท สมทบกับค่าวัสดุฝึก ใช้ฝีมือนักเรียนตามแผนการเรียน วิทย์-คณิตฯ (อุตสาหกรรม )    ได้รับงบประมาณจัดสร้าง     ลานอเนกประสงค์ หน้าเสาธงและถนนคอนกรีตรอบสนามเสาธง  จำนวน 200,000 บาท

           -  พ.. 2541  ได้เข้าร่วมโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ) โดยนางพรรณประภา  อินทรวิทยนันท์ บริจาคชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์ประกอบมูลค่า 400,000 บาท   และได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสีขาว

            -   พ.. 2542  ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม 1 ชุด และโทรทัศน์ 21 นิ้ว จำนวน  54  เครื่อง มูลค่า 380,000 บาท จากชุมชนอำเภอห้วยราช และร้านค้าในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  นายชาติสง่า  โมฬีชาติ และภริยา  ซึ่งเป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มที่ 11 

            -  .. 2543   ได้รับมอบรถตู้ ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว   หมายเลขทะเบียน  4-4137  กทม. จากกรมวิชาการ โดย  อธิบดีกรมวิชาการ ดร.ประพัฒน์พงศ์    เสนาฤทธิ์ เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน

            -  .. 2544   ได้รับงบประมาณจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ กาญจนาภิเษก จากกองทุนพัฒนาชนบท  แช่ม   แช่มรัมย์ และมูลนิธิชาติชาย   ชุณหวัณ  จำนวน 150,000 บาท (เปิดบริการ 5 ..2545) โดยการประสานงาน  จัดหารายได้ ของ แช่ม  แช่มรัมย์ ศิษย์เก่าโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

            -   .. 2545 ได้รับงบประมาณจากการจัดคอนเสิร์ต To be number one (รวมใจล้อมรั้วให้ลูกรัก)               โดยคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองเครือข่าย  ครู-อาจารย์ และนักเรียน จำนวน 158,172 บาท

          -   พ..2546   โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( องค์กรมหาชน ) :  สมศ. และ  เข้าโครงการ๑ อำเภอ ๑โรงเรียนในฝันและโรงเรียนวิถีพุทธ

          -   พ.ศ. 2547  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

          -   พ.ศ. 2548  โรงเรียนเข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ( องค์กรมหาชน ) :  สมศ. รอบที่ 2

          -   พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้รับการรับรองเป็น โรงเรียน ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน วันที่ 18 กันยายน 2550 และโรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ (ICT)  และศูนย์พัฒนาการเรียน      การสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนในฝัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

          -   พ.ศ. 2551  โรงเรียนผ่านการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1  ครั้งที่ 1 รักษามาตรฐานไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

          -   พ.ศ. 2552  โรงเรียนผ่านการนิเทศติดตามโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 โรงเรียนดีใกล้บ้าน ครั้งที่ 2  รักษามาตรฐานและพัฒนานักเรียนได้อย่างยั่งยืน

                    -   โรงเรียนผ่านการประเมินชมรม To Be Number One ในสถานศึกษาระดับประเทศ และนำเสนอผลงานที่อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี

                    -   โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจาก พณฯ อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

            พ.ศ. 2553

                    -   โรงเรียนผ่านการประเมิน “สถานศึกษาพอเพียง” ระดับประเทศ

                    -   โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวด “สวนสวยโรงเรียนงาม”  ระดับจังหวัด

                    -   โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด To Be Number Teen Arobics  & Dancercise Thailand Championship 2010 ระดับประเทศ และเข้ารับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี     

             -   พ.ศ. 2554   

                     - โรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเรียนรู้ (ICT)  และศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนในฝัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32

                     - รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพประเภทเส้น (ม.ปลาย)

                  - รางวัลเหรียญการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ม.ต้น)

                     -  รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล “บุรีรัมย์คัพ รับลมหนาวครั้งที่ 1” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงถ้วย  พณฯเนวิน ชิดชอบ พร้อมเงินสด ที่สนามไอโมบายสเตเดี้ยม

              - ได้รับชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

               พ.ศ. 2555

    - รางวัลดีเยี่ยม การประกวดห้องสมุด ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระดับสหวิทยาเขต

    - รางวัลผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารการบริหารหารศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

    - รางวัลระดับทอง โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอ

    - รางวัลโรงเรียนขนาดใหญ่ (ชุดที่ 5) ที่มีผลการประเมิน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ระดับดีมาก

     - รางวัล โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชั้น ม.6 ในลำดับที่ 18 ร้อยละ 7.34

     - ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านมัธยมศึกษา

     - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด To Be Number Teen Arobics  & Dancercise Thailand Championship 2012 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ศ.2556

      - โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ

      - รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอล รุ่นไม่จำกัดอายุชาย ในการแข่งขันคัดตัวแทนกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอำนาจเจริญ

      - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะของกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

      - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด To Be Number Teen Arobics  & Dancercise Thailand Championship 2013 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      - โรงเรียนได้ดำเนินการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา “สร้างโรงอาหาร” ได้ยอดทั้งสิ้น 1,451,590 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557)

       - รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 7  ในการประกวด To Be Number Teen Arobics  &  Dancercise Thailand Championship 2013 ระดับประเทศ (จัดลำดับเพียง 10 ลำดับ)

Comments