พันธกิจ

พันธกิจ ( Mission )
       2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านบุคลากร งบประมาณการจัดการ
       2.2 พัฒนาครูให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
       2.3 พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาชาติ มีความเป็นไทยก้าวทันเทคโนโลยี  มีความเป็นสากล
       2.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542
       2.5 ประสานงานกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
Comments