Home‎ > ‎

ข้อมูลสารสนเทศ

1.ข้อมูลสารสนเทศ - โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม คลิกที่นี่

 ระดับชั้นชาย หญิง รวม  จำนวนห้องเรียน
 มัธยมศึกษาตอนต้น 248 291 539 15
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 174 369 543 15
 รวม 422 660 1,082 30


2.ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ตำแหน่งชาย หญิง รวม 
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา101
 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 000
 ครู 17 4057 
 ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง2 0
 ลูกจ้างชั่วคราว4 59
 รวม244569

ĉ
Abest Pad,
11 ม.ค. 2560 15:28
ĉ
Rinlada Samaksaman,
10 ก.พ. 2562 22:33
ĉ
Rinlada Samaksaman,
10 ก.พ. 2562 22:33
Comments