Home‎ > ‎

เกี่ยวกับโรงเรียน

:: ปรัชญาโรงเรียน ::
 
“การศึกษาพัฒนาคน พลเมืองดีพัฒนาชาติ พลเมืองฉลาด ชาติมั่นคง”
 
:: วิสัยทัศน์โรงเรียน ::
 

โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม มุ่งสร้างเยาวชนให้เป็นบุคคลแห่งคุณธรรม คุณภาพและคุณค่า รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้อันเป็นสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ร่วมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ตามปรัชญาพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่ การสร้างชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป


:: คติธรรม ::
 
“วิริเยน ทุกขมจฺ เจติ : บุคคลจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร”
 
:: คำขวัญโรงเรียน ::
 
“ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู”

:: สัญลักษณ์ ::
 
ตราโรงเรียน
 
:: แผนผังโรงเรียน ::
Comments