คนเก่งและความภาคภูมิใจ

13-15 ก.ค.62 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)ที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับ เงิน ปีที่ี 1 งานมหกรรมรวมพลสมาชิกTO BE NUMBER ONE 2019 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรัม เมืองทองธานี 
     

7-9 พ.ค.62 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ระดับมัธยมศึกษา ประเภทชายล้วน การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับประเทศ งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ณ วัดกระทุ่ม(เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
   27 เม.ย.62 ขอแสดงยินดีกับนายสนธยา เอี่ยมคงศรี "น้องต้อง" นักเรียน ชั้น ม.4/1 รับพระราชทานรางวัล เยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันไอดอล รุ่นที่ 9 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ณ ห้างสรรพสินค้า เจเจมอลล์ กรุงเทพฯ
  22 มี.ค.62 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมได้เข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562 ระดับภาคคณะสงฆ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผลการแข่งขันดังนี้  
-1.ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชายล้วนระดับมัธยมศึกษา  
-2.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมหญิงล้วนระดับมัธยมศึกษา ได้เป็นตัวแทนภาคคณะสงฆ์เข้าแข่งขันระดับประเทศต่อไป 
และอีกหนึ่งรายการ น.ส.ตวงรัตน์ จะรอนรัมย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดบรรยายธรรม ระดับ ม.ปลาย (คลิกรายละเอียดที่นี่)
            

27 ม.ค.62 ทีมTo Be Number Oneโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้ร่วมการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2019 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ   ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น PRE TEENAGE  
ณ Mcc Hall ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ

    

25 ม.ค.62 โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมได้เข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด ณ วัดธรรมธีราราม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ผลการแข่งขันดังนี้ 
-1.ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชายล้วนระดับมัธยมศึกษา 
-2.ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิงล้วนระดับมัธยมศึกษา ได้เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์เข้าแข่งขันระดับภาคคณะสงฆ์ที่ 11 ณ จังหวัดสุรินทร์
   

24 ม.ค.62โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมได้เข้าร่วมการแข่งขันการบรรยายธรรมระดับม.ต้น และม.ปลาย ผลการแข่งขันดังนี้ -1.น.ส.ปพิชญา วีรพันธ์ ม.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบรรยายธรรมระดับชั้น ม.ปลาย 
-2. น.ส.ตวงรัตน์ จะรอนรัมย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันบรรยายธรรมระดับชั้น ม.ปลาย 
-3.ด.ญ.วันวิสาข์ กองรัมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบรรยายธรรมระดับชั้น ม.ต้น ระดับจังหวัด ณ วัดธรรมธีราราม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งม.ต้นและม.ปลายเข้าแข่งขันในระดับภาคคณะสงฆ์ที่ 11  ณ จังหวัดสุรินทร์ 
 

@ ผลการแข่งขัน
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์(คลิกที่นี่)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์ กลุ่ม 2)
 ระหว่าง
วันที่ ุ6-8 ธันวา
คม  2561

สรุปเหรียญโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้อันดับที่ 3 ของ สพม.32(บุรีรัมย์ กลุ่ม 2)

ที่โรงเรียนจำนวนรายการเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเข้าร่วมรวมรายการเข้าแข่ง
1โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม704565.22%1014.49%913.04%57.25%69
2โรงเรียนกระสังพิทยาคม382156.76%1129.73%38.11%25.41%37
3โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม211361.9%523.81%29.52%14.76%21
4โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร301137.93%827.59%931.03%13.45%29
5โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์21733.33%942.86%523.81%00%21

โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติจำนวน 13 รายการ ดังนี้

 ที่หมวดหมู่รายการนักเรียนครู
 1 ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61. นางสาวศรีไพร  
     เจริญรัมย์
1. นางสาวสุวรรณา  ศูนย์คำ
 2ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ 
ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ     
     แก้วมาตร์
1. นางสาวสุชญา  กระชุงรัมย์
 3สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.31. นางสาวศิริลักษณ์  
    เผ้าหอม
1. นางพรพูนทรัพย์  จันนวล
 4สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61. นางสาวธนาธร  
    ราศรีเฟื่อง
2. นายสหวรรษ  ทวีคูณ
1. นางสุรางคณา  พนิตพงศา
2. นางพรพูนทรัพย์  จันนวล
 5ศิลปะ-
ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.31. เด็กชายเจษฎา  
    เจียมรัมย์
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 6ศิลปะ-
ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.61. นายวิริทธิ์พล  
    กระมนมานิต
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 7ศิลปะ-
ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.61. นายวิศรุต  มานาศรี1. นายราชันย์  ทองจันดา
 8ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย 
ม.1-ม.3
1. เด็กชายบุญใหญ่  
    นิชารัมย์
1. นายอารุณ  เจริญรัมย์
 9ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.61. เด็กชายธนวัฒน์  
    จรัลรัมย์
2. เด็กชายรณภูมิ  
    เทวารัมย์
3. เด็กชายเอกรินทร์  
    ชัยสุวรรณ
1. นางรินลดา  สมัครสมาน
2. นางสาวกาญจนา  เกือยรัมย์
 10การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ 
ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤษณา  
     บุญมา
2. นางสาวบุษราคัม  
     พันธ์ศรี
3. นางสาวปิยนันท์  
     พุฒกุล
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
 11การงานอาชีพการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.61. นายดนัย  เพชรเลิศ
2. นางสาวภัทรภร  
     ประจันทร์บาล
3. นางสาวอรณิชชา  
     กึนรัมย์
1. นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
 12เรียนรวม - ศิลปะการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31. เด็กหญิงรตา  
     ช้างน้อย
1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง
 13เรียนรวม - ศิลปะการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.31. เด็กหญิงลีลาวดี  
     จริตรัมย์
1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง
 

@ ผลการแข่งขัน
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561(คลิกที่นี่)
 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์ กลุ่ม 2)

สหวิทยาเขตกระสังร่วมกับสหวิทยาเขตประโคนชัย สถานที่แข่งขัน โรงเรียนกระสังพิทยาคม โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมและโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม ระหว่าง
วันที่ 8-9
 ตุลาคม  2561

สรุปเหรียญโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

ที่โรงเรียนจำนวนรายการเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเข้าร่วมรวมรายการเข้าแข่ง
1โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม13412497.64%10.79%21.57%00%127
2โรงเรียนกระสังพิทยาคม12210591.3%76.09%32.61%00%115
3โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร1199385.32%109.17%65.5%00%109
4โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์1098084.21%1111.58%44.21%00%95
5โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม916986.25%45%67.5%11.25%80

โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคต่อไป
จำนวน
21 รายการ ดังนี้(คลิกที่นี่)

 ที่หมวดหมู่รายการนักเรียนครู
 1 ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.61. นางสาวศรีไพร 
     เจริญรัมย์
1. นางสาวสุวรรณา  ศูนย์คำ
 2ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ม.1-ม.3
1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ     
     แก้วมาตร์
1. นางสาวสุชญา  กระชุงรัมย์
 3วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพราวรวี 
    นะเรืองรัมย์

2. นางสาวลัดดาวัณย์ 
    วิชัยประเสริฐ

3. นางสาวศศิธร   
    ตระกูลรัมย์
1. นางสาวพัชรินทร์  คำโสภา
2. นางสาวกานดา  คำโสภา
 4วิทยาศาสตร์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.31. เด็กหญิงกรองกาญจน์         สุมรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  
    ทองกลาง
3. เด็กหญิงแพรวา  
    จะริบรัมย์
1. นางสาวพัชรินทร์  คำโสภา
2. นางสาวกานดา  คำโสภา
 5วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.61. นางสาวภัทธีรา 
    วิลัยรัมย์ 
2. นางสาววิลาวัลย์ 
    วงษาเหวก
3. นายเริงฤทธิ์  อะโรคา


1. นางวันนา  โวงประโคน
2. นางสาวลฎาภา  พะนงรัมย์
 6วิทยาศาสตร์การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภท
บินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นางสาวปพิชญา   
    วีระพันธ์
2. นางสาวพรรณวสา       
    ศิริพงษ์

3. นายวิชยุตม์  ชูเลื่อน
1. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
2. นางสาวสร้อยสน  นพภารัมย์
 7สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.31. นางสาวศิริลักษณ์ 
    เผ้าหอม
1. นางพรพูนทรัพย์  จันนวล
 8สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.61. นางสาวธนาธร 
    ราศรีเฟื่อง
2. นายสหวรรษ  ทวีคูณ
1. นางสุรางคณา  พนิตพงศา
2. นางพรพูนทรัพย์  จันนวล
 9ศิลปะ-
ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.31. เด็กชายเจษฎา 
    เจียมรัมย์
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 10ศิลปะ-
ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.61. นายวิริทธิ์พล 
    กระมนมานิต
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 11ศิลปะ-
ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.61. นายวิศรุต  มานาศรี1. นายราชันย์  ทองจันดา
 12ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย
ม.1-ม.3
1. เด็กชายบุญใหญ่ 
    นิชารัมย์
1. นายอารุณ  เจริญรัมย์
 13ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.61. นางสาวนลพรรณ 
    ช่างประดิษฐ
1. นางรุ่งนภา  ศรีกิจรัตน์
 14คอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.31. เด็กชายธนวัฒน์ 
    จรัลรัมย์
2. เด็กชายรณภูมิ 
    เทวารัมย์
3. เด็กชายเอกรินทร์ 
    ชัยสุวรรณ
1. นางรินลดา  สมัครสมาน
2. นางสาวกาญจนา  เกือยรัมย์
 15การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.31. เด็กชายกิตติภัค 
    กึนรัมย์
2. เด็กชายภานุวัฒน์         
    ประเสริฐจันทึก

3. เด็กชายภูมิพิพัฒน์ 
    มีภูคำ
1. นายกันตภณ  สีมานอก
2. นายบุญล้อม  ชอบชล


 16
การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.61. นางสาวทิพวัลย์ 
     มุเนืองรัมย์
2. นางสาวพันธิตร 
    การรัมย์
3. นางสาวแสงดาว 
    จัน
ทรมณีมย์

 1. นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
2. นางจุไรรัตน์  แก้วพลงาม
 17
การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ
ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤษณา 
     บุญมา
2. นางสาวบุษราคัม 
     พันธ์ศรี
3. นางสาวปิยนันท์ 
     พุฒกุล
 1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
 18การงานอาชีพการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.61. นายดนัย  เพชรเลิศ
2. นางสาวภัทรภร 
     ประจันทร์บาล
3. นางสาวอรณิชชา 
     กึนรัมย์
 1. นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
 19เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ 
     ติมอนรัมย์
2. เด็กหญิงจิรัชญา 
     วิชัยรัมย์
3. เด็กหญิงจิรัฐติกาญจน์        กับรัมย์
 1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง
2. นางสาวสุชญา  กระชุงรัมย์
 20 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงรตา 
     ช้างน้อย
 1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง
 21 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงลีลาวดี 
     จริตรัมย์
 1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง


@20-21ส.ค.61โครงการถ่ายทอดงานทัศนศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ:กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร เยือนแดนปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ได้ร่วมกิจกรรมประกวดผลงานทัศนศิลป์ ดังนี้ 
1.นายวิริทธิ์พล กระมนมานิต ม.5/2 ได้รับรางวัลเกียรบัตรเหรียญเงิน
เทคนิคจิตรกรรม 
  
2.นายราชันย์ ทองจันดา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย ครูศิลปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปินแห่งชาติ
  


@17 ส.ค.61การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลดังนี้
1.ด.ญ.ฐิติกานต์ แสวงชัย ม.3/1 และด.ญ.ฉัตรชฎา โกติรัมย์ ม. 3/1 ได้รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 400 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

  
2.โครงการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทีม 3 คน ณ ห้องประชุมอาคาร 15 ชั้น 15 จัดโดยสาขาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรการเข้าร่วมการแข่งขัน 
 


@16 ส.ค.61การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ (อาคาร22)ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ผลดังนี้ 
1.นายวิศรุต มานาศรี ม.6/1 ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   
2.นายเจษฎา เจียมรัมย์ ม.3/1  ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 1,200 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ครูผู้ฝึกสอน นายราชันย์ ทองจันดา
 

  
นำทีมโดย น.ส.สร้อยสน นพภารัมย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


@26ก.ค.61ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบดอกไม้ให้กับ นายนิภักดิ์ กาละซิรัมย์ บุคคลดีเด่น ผู้ปฎิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ซึ่งได้รับพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมรวมพล ทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2561วันที่ 13-15ก.ค.61 ณ Hall 9 ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี 

   

@13-15ก.ค.61การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ระดับต้นแบบพร้อมรักษามาตรฐานระดับเงินปีที่ 1 และได้รับรางวัลชมเชย การประกวดเต้น To Be 1 Street Dance 2018 งานมหกรรมรวมพล ทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2561 ณ Hall 9 ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
       

@23 มิ.ย.61โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้เข้าร่วมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปี 2560 อย่างต่อเนื่อง ใน "โครงการเจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หนึ่งในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ จ.บุรีรัมย์"
   

@22 มิถุนายน 2561 นายไพบูลย์ มั่นยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ในฐานะองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 ระดับประเทศ โดยพิธีมอบโล่ฯ จัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณฯ
ซึ่งมีชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัลดังกล่าว มีหน่วยงานที่ใช้แนวทางการดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัล ได้แก่
- ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
- ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จ.บุรีรัมย์
- ชมรม TO BE NUMBER ONEบริษัทซูมิโตโม อิเล็คตริก ไวริ่งซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)จ.ระยอง
- โรงเรียนธีรการท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
- โรงเรียนขามแก่นนคร จ.ขอนแก่น
- บริษัทซีพีออลล์ จำกัด ศูนย์กระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ จ.นนทบุรี


  


@นายไพบูลย์ มั่นยืน ผู้อำนวยการ ร.ร.ห้วยราชพิทยาคม ได้รับรางวัลผู้บริหารการศึกษา"ดีเด่น" ในงานโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) จัดโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) 
13-16 มีนาคม 2561ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง


@ ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 6ึ7
ปีการศึกษา 2560

ยินดีกับนายวิศรุต มานาศรี ม.5/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมวาดภาพระบายสี ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ อาคารศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คลองหลวง จ.ปทุมธานี 11 ก.พ. 61
 
   

@ นายวิศรุต มานาศรี ม.5/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2 กิจกรรมวาดภาพระบายสี ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 จังหวัดขอนแก่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
สนามแข่งขัน ณ ร.ร.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 21 ธ.ค.60 ได้ไปต่อระดับประเทศ
  


@ ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 
ปีการศึกษา 2560
จังหวัดขอนแก่น 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
http://www.esan67.sillapa.net/images/header/header_.jpg?15078822
http://www.esan67.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/award67.jpg ที่หมวดหมู่รายการเหรียญนักเรียน  ครูผู้ฝึกซ้อม
 1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วมาตร์ 1. นางสาวสุชญา  กระชุงรัมย์
2 คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3   ทอง1. เด็กหญิงภิญณภา  วงษาเหวก
2. เด็กหญิงมณีสรา  เกศเกื้อวิริยะนนท์
3. เด็กหญิงศิริญญา  วิวรรณรัมย์
 1. นางศิริวรรณ์  อุสารัมย์
2. นางสาววรุณอุษา  นิสัยรัมย์
 
 3วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  1. เด็กหญิงจันทกานต์  เทียมพล
2. เด็กหญิงฉัตรชฎา  โกติรัมย์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เล็กคีรีรัมย์
 1. นางญาดา  ยุพานวิทย์
2. นางวันนา  โวงประโคน
 4 วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.61. นางสาวปัฐสรณ์  เครือจันทร์
2. นางสาวศิศิรา  เจริญรัมย์
1. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
2. นางสาวลฎาภา  พะนงรัมย์ 
 5 วิทยาศาสตร์การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6  1. นางสาวปพิชญา  วีระพันธ์
2. นางสาวพรรณวสา  ศิริพงษ์
3. นายวิชยุตม์  ชูเลื่อน
1. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
2. นายชูชัย  อังคศิริชัย
 6สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3  ทอง1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เผ้าหอม 1. นางพรพูนทรัพย์  จันนวล
 7สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 เงิน1. นางสาวธนาธร  ราศรีเฟื่อง
2. นายสหวรรษ  ทวีคูณ
 1. นางสุรางคณา  พนิตพงศา
2. นายเจษฎา  เจริญรัมย์
 8สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6  ทอง 1. นางสาว จริยา  กุลรัมย์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งามเกิด
3. นางสาวขวัญจิรา  สุโขทัย
4. เด็กหญิงจิรัชญา  วิชัยรัมย์
5. นางสาวดาหวัน  หงษ์สมศรี
6. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ชัยสุวรรณ์
7. เด็กหญิงปิยธิดา  กองรัมย์
8. เด็กหญิงรินลิณี  ศรีวิลัย
9. นางสาวลดาวัลย์  จิมรัมย์
10. เด็กหญิงเรวดี  มะนารัมย์
1. นายสมศักดิ์  เกรัมย์
2. นายศุภกิจ  วิชัยรัมย์
3. นางสุรางคณา  พนิตพงศา
  
 9ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3  เงิน 1. เด็กชายเจษฎา  เจียมรัมย์1. นายราชันย์  ทองจันดา
 10ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6  เงิน1. นางสาวพิจิตรา  ประดิษฐโสภณ1. นายราชันย์  ทองจันดา
  
 11ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3  ทอง1. เด็กชายทีปกร  ประดับดี1. นายราชันย์  ทองจันดา
 12ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6  ทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1. นายวิศรุต  มานาศรี1. นายราชันย์  ทองจันดา
 13ศิลปะ-ดนตรีการประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6  ทอง 1. นายชญานิน  สุรินทราบูรณ์
2. นางสาวทิพยรัตน์  พึ่งจันดุม
3. นายพินิจ  บุญจันทึก
4. นายวิชาญ  สาระรัมย์
5. นายศุภชัย  จะรอนรัมย์
6. นายเอกชัย  เพ็งประโคน
 1. นายอารุณ  เจริญรัมย์
2. นางสุภาพ  เจริญรัมย์
3. นางพรทิพย์  กาละซิรัมย์
 14ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6  1. นางสาวกิตติยา  พนุมรัมย์
2. นางสาวจอมขวัญ  จากรัมย์
3. นางสาวช่อผกา  การรัมย์
4. นางสาวธัญญรัตน์  สุทธิ
5. นางสาวนัทวรรณ  ภูกองชนะ
6. นางสาวพิมพิศา  กิรัมย์
7. นางสาวศศิชา  ศรีพรหมทอง
8. นางสาวอังคณา   สาระรัมย์
1. นางพรทิพย์  กาละซิรัมย์
2. นายวิษณุ  โฉลกดี
3. นางสาวโสภิดา  ไชยสงคราม
4. นางสุภาพ  เจริญรัมย์
 15ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6


1.นางสาวนลพรรณ  ช่างประดิษฐ 1. นางรุ่งนภา  ศรีกิจรัตน์

 16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3  เงิน1. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ทองจันดา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตระกูลรัมย์
 1. นายวัชรินทร์  ไทยจันทรารักษ์
2. นางสาววนิดา  ทะลาไธสง
 17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ทอง 1. นางสาวนนทะณัฐดา  นิพรรัมย์
2. เด็กหญิงพันธิตร  การรัมย์
3. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ติมอนรัมย์
 1. นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
2. นายนภกร  กุลจิตติธาดา
 18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ทอง 1. นางสาวชุติมา  นับถือสุข
2. นางสาวทิพวัลย์  มุเนืองรัมย์
3. นางสาวบุษบา  ปานอำพันธ์
 1. นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
2. นายบุญล้อม  ชอบชล
 19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงบุุษบา  นพรัมย์
2. เด็กหญิงปวีณา  นามหงษา
3. เด็กหญิงพัชราภา  อาจบำรุง
 1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
 20    การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ทอง 1. นางสาวการต์ทิตา  มาศรักษา
2. นางสาวพรนภา  ทะนะทำ
3. นางสาวสุกัญญา  จะเชิญรัมย์
 1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
21  การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงญาดา  บุญปก
2. เด็กชายดนัย  เพชรเลิศ
3. เด็กหญิงอรณิชชา  กึนรัมย์
 1. นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
22   เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  วิชัยรัมย์
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาญจน์  กับรัมย์
3. เด็กหญิงรตา  ช้างน้อย
 1. นางสาวสุชญา  กระชุงรัมย์
2. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง
23  เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ทอง  1. เด็กชายพัชรพล  กับรัมย์ 1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง
 24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิงณิชากร  อะโรคา 1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง

คลิกที่นี่
รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไปที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน 24 รายการ


@
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล ชาย รุ่นไม่จำกัดอายุและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาวอลเล่ย์บอล หญิง
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2560 "นางรองเกมส์"ระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์@ ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 
(ระดับเขต) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์ กลุ่ม 2)

สหวิทยาเขตกระสังร่วมกับสหวิทยาเขตประโคนชัย 
วันที่ 9-10
 ตุลาคม  2560
https://lh3.googleusercontent.com/-Ldv8J2VFNyBFZOurB1-IJTdQ2ggaHdltj-MvEGJ5D586UilZXCGmAOgDwQI9bKMd8GX32aOs1GmAyBcztvjC6lZfoFvrBKUAwBfQPLtkL-JXVPjLojqDuUJI9tK-7oQ3gIfH0Mri7gtEWdw7OuoXAx69w0RN8LgeEsKQxB5mgoIZjstHTwSuDud8kjCgtsI_MirU-KwHSCk_FxRSo9xGi-Eb-yXgCi8Dj8nbv8iem4VC_6RPUfR_0LhhZ4ZUQMn4R9XOTGbpb6q-EuSEkrYOXw99VupYKLsupJjFeHFiS-dEzBaCKM-fRPnAPnQRUWL0hJNFgEKqnjzdlln_I_YAI4Tpo6t2RHquqlcrjPOhnopgX6Yu14ZuLyHznuUDfnJPYQz538waNhYDCIrqorVeMxuemvYtSGa577nGLJSc_5A_J2-obqPy2R9GSS8GetJEpgi6uB56j3rxSa870sKeSRbUgofX-F3rWHLMZLGuAXgYacGjS46umQU9vPFYmkMXi9WPfTRG4K2clgAo8nQ_eD0LOVM1KQZmtZuhBnFFMj2xkMIYDCAKs0D46jofegmCmBSQJvj2qYyXcTZjwzhUQDIzKhf_kqKINv0potBCw=w914-h596-no5พ.ย.60ขอแสดงความยินดี กับTO BE DANCE 2018 รุ่น Pre-Teenage ทีมห้วยราชพิทยาคม ได้รับรางวัลที่ 3 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

@ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นเครือข่ายทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่สนับสนุนนักเรียนเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มากที่สุด ปีการศึกษา 2560 งาน "เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์" ปีการศึกษา 2561 Open House 2018 วันที่ 12-15 ก.ย.2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์@ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ชนะเลิศ การประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 วันที่17-18 ส.ค. 60 
ณ อาคารนวัตปัญญา ม.ราชภัฏบุรีรัมย์

 @ ทีมฟุตซอลชายร.ร.ห้วยราชพิทยาคม ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 6-16ส.ค.60

@ ชมรมTO BE NUMBER ONE
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สพม.32
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษาดีเด่น 
ระดับประเทศ ประจำปี 2560
 
 
 


@ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้รับรางวัลดีเด่นประจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเงินรางวัล 5,000บาท การแข่งขันการประกวดแผนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ระดับเยาวชน ภายใต้ชื่อ"คบเด็กสร้างบ้าน" โครงการพัฒนาเยาวชนเพื่อการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ กิจกรรมที่ 4 “การประกวดแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอีสานใต้เชิงสร้างสรรค์” จากศูนย์ปฏิบัติการเขตแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ VARIETY HALL ชั้น3 THE MALL KORAT
 
@ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมเป็นหน่วยงานที่มีผลงานด้านการส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2560 "ระดับดีเด่น" จากศูนย์อำนวยการและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์@ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560
ระดับยอดเยี่ยม
จากศูนย์อำนวยการและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์


@ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ To Be Number One Teen Dancercise 
รุ่น PRE TEENAGE พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 26มิ.ย.60  ณ สวนรมย์บุรี อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 @ นางสาวพิจิตรา ประดิษฐโสภณ ม.6 ร.ร.ห้วยราชพิทยาคมและศพอ.วัดแจ้งสมรทศ ได้รับโล่พระราชทาน รางวัลชมเชย
ระดับประเทศ 
การแข่งขันบรรยายธรรมนักเรียน ระดับ ม.ปลาย  ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร 
วันที่ 2-3พ.ค.60
 


@ ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา2559 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนองคาย-บึงกาฬ
 ที่หมวดหมู่รายการเหรียญนักเรียน  ครู
 1
ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 ทอง 1. เด็กหญิง
โชษิตา  ขะจีฟ้า
 1. นางสุวรรณา   ศูนย์คำ
 2สังคมศึกษา การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3  ทอง1. นางสาว
ชมพูนุช  ดีล้อม
 1. นาง
พรพูนทรัพย์  
จันนวล
 3สังคมศึกษา การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6  ทอง1. นางสาวทิพยรัตน์  พึ่งจันดุม 1. นาง
สุรางคณา  
พนิตพงศา
 4ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3  ทอง1.เด็กชายวิริทธิ์พล  
กระมนมานิตย์
1. นายราชันย์  
ทองจันดา
 
 5ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6  ทอง1. นางสาววิลาสินี  
รอบแคว้น
 1. นายราชันย์  
ทองจันดา
 6ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  ทอง1. นางสาวชุตินันท์  
นรินทร์รัมย์
 1. นางสุภาพ  
เจริญรัมย์
 7การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  ทอง1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  
จะริบรัมย์
2. นางสาวทิพวัลย์ 
 มุเนืองรัมย์

3. เด็กหญิง
วัชราภรณ์  
อะช่วยรัมย์
 1. นายบุญล้อม  
ชอบชล
2. นางวิไลลักษณ์  
พิสาดรัมย์
 8การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6  ทอง 1. นางสาวชุติมา  
นับถือสุข
2. นางสาวบุษบา  
ปานอำพันธ์

3. นางสาวยอแสง  
เสมารัมย์
1. นายวุฒิพงษ์  
ชุมพลวงศ์

2. นางชลารัตน์  
แต้มโคกสูง

  
 9การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  ทอง 1. เด็กหญิงบุษบา  
นพรัมย์
2. เด็กหญิงพัชราภา  
อาจบำรุง

3. เด็กหญิงวริศรา  
จริตรัมย์
1. นางสาวมุกดา  
พลพวก
2. นางทัศนีย์  
แก้วไธสง

 
 10การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6  ทอง1. นางสาว
กนกวรรณ  
จะริบรัมย์
2. นางสาว
พิชญามนต์  
แสงสุวรรณ

3. นางสาวสุพัตรา  
ถุงจอหอ
 
1. นางสาวมุกดา  
พลพวก

2. นางทัศนีย์  
แก้วไธสง

  
 11การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3   ทอง1. หญิงมณฑิตา  
เพชรเลิศ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  
หงษ์สมศรี

3. เด็กหญิงอาทิตยา  
ขลิรัมย์
1. นางสาวมุกดา  
พลพวก
2. นางทัศนีย์  
แก้วไธสง
 12การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3  ทอง1. เด็กชายดนัย  
เพชรเลิศ
2. เด็กหญิง
ภัทรภรณ์  
ประจันบาล

3. เด็กหญิงอรณิชา  
กึนรัมย์
1. นางสาวมุกดา  
พลพวก
2. นางวิไลลักษณ์  
พิสาดรัมย์
 13เรียนร่วม-ศิลปะการแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้
ม.1-ม.3
  ทอง 1. เด็กหญิง
กมลชนก  
นิพรรัมย์
2. เด็กหญิงจิราพร  
แจ่มรัมย์

3. เด็กหญิงสุธิณี  
ศรีแก้ว
 1. นางธนัญชกร  
บุตรพรหม
2. นางสาว
วรุณอุษา  
นิสัยรัมย์
 14เรียนร่วม-ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3  ทอง1. เด็กชายพัชรพล  
กับรัมย์
 . นางสาวรัชนีกร  
การกระสัง
 15เรียนร่วม-ศิลปะ  การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3 ทอง1.เด็กหญิงณิชากร  
อะโรคา
 1. นางเขมณัฏฐ์  
ธนสิริอนันต์@ ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 
(ระดับเขต) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32    
11 ตุลาคม  2559
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 รายการ/รางวัลที่ได้รับ จำนวน เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม
 จำนวนรายการที่ส่งทั้งหมด 72 49 16

@ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกีฬาที่ 3  
กีฬาฟุตซอลชาย  อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 2-12 พ.ย.59
  

@ ผลการแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
18 สิงหาคม 2559
 
              
                    1. การประกวดวาดภาพระบายสี  
   
                    
     นางสาวพิจิตรา ประดิษฐโสภณ ม.5               นางสาวณัฐวดี สมบูรณ์ ม.5                          เด็กชายทีปกร ประดับดี ม.2
       รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย               รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ม.ปลาย               รับรางวัลชมเชย ระดับ ม.ต้น
         พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท                          พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท                            การประกวดวาดภาพระบายสี
        การประกวดวาดภาพระบายสี                            การประกวดวาดภาพระบายสี                              

2. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน โดยปล่อยมือ

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ต้น พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท@ Arts Of Korat Contest 2015 30 ม.ค.2559
@ คณะครู ร.ร.ห้วยราชพิทยาคมได้รับรางวัลเกียรติ การแข่งขันงานศิลปห้ตถกรรมนักเรียนและหนึ่งแสนครูดี 
ในงานวันครู 16 มกราคม 2559


@ ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา2558 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสุรินทร์
 ที่หมวดหมู่รายการเหรียญนักเรียน   ครู
 1สังคมศึกษา การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  ทอง1. เด็กชายกิตติ  
นิกูลรัมย์
2. เด็กหญิง
ธนาธร  
ราศรีเฟื่อง
 1. นาง
สุรางคณา  
พนิตพงศา
2. นาง
ณัฐพัชร์  
วิศาลธนกาญจน์
 2สังคมศึกษา การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  ทอง 1. นางสาว
สรารัตน์  
วิชัยรัมย์
2. นายสามารถ  
ชุมพลวงศ์
 1. นาง
สุรางคณา  
พนิตพงศา
2. นาง
พรพูนทรัพย์  
จันนวล
 3การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  ทอง1. เด็กหญิง
ธัญยพร  มหาเนตร
2. เด็กหญิง
พิมลพรรณ  
เจริญรัมย์

3. เด็กหญิง
อัมรา  จานรัมย์
 1. นาง
ชลารัตน์  
แต้มโคกสูง
2. นาย
วุฒิพงษ์  
ชุมพลวงศ์
 4การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6  ทอง 1. นายจักรกฤษ  
กองรัมย์
2. นายจิรายุ  
เจริญรัมย์

3. นายรงคเทพ  
โพธิ์สุข
 1. นาย
วุฒิพงษ์  
ชุมพลวงศ์
2. นายนภกร  
กุลจิตติธาดา
 5การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  ทอง1. เด็กหญิง
กนกวรรณ 
จวงประโคน
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  
ชัยสุวรรณ์

3. เด็กหญิงชุติมา  
นับถือสุข
 
 1. นาง
ชลารัตน์  
แต้มโคกสูง
2. นาย
วุฒิพงษ์  
ชุมพลวงศ์

 
 6การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6  ทอง1. นางสาว
ธมลวรรณ  
รอบแคว้น
2. นางสาวยอแสง  
เสมารัมย์

3. นางสาวสมพิศ  
รักษาพล
 
1. นาง
ชลารัตน์  
แต้มโคกสูง

2. นาย
วุฒิพงษ์  
ชุมพลวงศ์
 
 7การงานอาชีพการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3   ทอง1. เด็กหญิงปพิชญา  
วีระพันธ์
2. เด็กหญิง
พรรณวสา  
ศิริพงษ์

3. เด็กหญิง
ภัทธีรา  
วิลัยรัมย์
1. นาย
วุฒิพงษ์  
ชุมพลวงศ์

2. นาง
เขมณัฏฐ์  
ธนสิริอนันต์

  
 8การงานอาชีพการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6  ทอง 1. นางสาวบุษราคัม  
เกิงรัมย์
2. นายพงศกร  
พรมทาระ

3. นางสาวรุจิรา  
พานทอง
 1. นางทัศนีย์  
แก้วไธสง
2. นาง
เขมณัฏฐ์  
ธนสิริอนันต์

 
 9การงานอาชีพการแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  ทอง1. เด็กหญิง
จารีย์  
กระแสบัว
2. เด็กหญิง
จารุพร  
ประเสริฐศรี

3. เด็กหญิงรักษา  
โกติรัมย์
1. นางทัศนีย์  
แก้วไธสง

  
 10การงานอาชีพการแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6  ทอง1. นางสาว
จันทกานต์  
ตระกูลรัมย์
2. นางสาว
นิ่มอนงค์  
จริตรัมย์

3. นางสาวสุกัลยา  
ใจหวังชนะ
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง 


@ ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม (ระดับเขต) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
 ที่หมวดหมู่รายการเหรียญอันดับ
 1 วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-3  ทอง ชนะเลิศ
 2สังคมศึกษา การประกวดมารยาทไทย ม.1-3  ทองชนะเลิศ
 3สังคมศึกษา การประกวดมารยาทไทย ม.4-6  ทองชนะเลิศ
 4ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3  ทองชนะเลิศ
 5คอมพิวเตอร์ การแข่งขันสร้างหนังสืออิเลกทรอนิกส์(E-book) ม.1-3  ทองชนะเลิศ
 6การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในทัองถิ่น ม.1-3  ทองชนะเลิศ
 7การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในทัองถิ่น ม.4-6  ทองชนะเลิศ
 8การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-3  ทองชนะเลิศ
 9การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-6  ทองชนะเลิศ
 10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-3  ทองชนะเลิศ
 11 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-6  ทองชนะเลิศ
 12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-3  ทองชนะเลิศ
 13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-6  ทองชนะเลิศ
 14 เรียนร่วม-ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3  ทองชนะเลิศ
 15 เรียนร่วม-ศิลปะ การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3  ทองชนะเลิศ@ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 18 ส.ค.2558

1.นางสาวพิจิตรา ประดิษฐโสภณ ม.4 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ วาดภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
2.นางสาวณัฐวดี สมบูรณ์ ม.4 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย
วาดภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
@ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1  การแข่งขัน Futsal Buriram United J.Press Cup2015 
พร้อมเงินรางวัล 30,000บาท
              
@ การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ 
ลำน้ำมูลเกมส์ รุ่นไม่จำกัดอายุ ชาย ชนะเลิศฟุตซอล 23-25 ธันวาคม 2558
  @ ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 64 
ปีการศึกษา 2557 
         @ ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา2557 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร
 ที่หมวดหมู่รายการเหรียญนักเรียน ครู
 1
วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ม.4-ม.6
 ทอง 1. นางสาวกัณฐิกา  
ผืนจัตุรัส
2. นางสาวณัฐฑริกา  
แก้วอรสาร

3. นางสาวสาวิตรี  
โจมรัมย์
 1. นางสาวพัชรินทร์  
คำโสภา
2. นางสาวสร้อยสน  
นพภารัมย์
 2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6  ทอง1. นางสาวศุภรัตน์  
กุมรัมย์
2. นางสาวอลิษา  
สรวงกุดเรือ

3. นางสาวโญภิดา  
การรัมย์
1.นาง
เขมณัฏฐ์  
ธนสิริอนันต์
2.นาย
ธิติภัทร์  
ทองเงิน
 3สังคมศึกษา การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  ทอง 1. เด็กชายกิตติ  
นิกูลรัมย์
2. เด็กหญิงธนาธร  
ราศรีเฟื่อง
 1. นาง
สุรางคณา  
พนิตพงศา
2. นายอำนวย  
ทะลายรัมย์
 4ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6  ทอง1. นางสาวปัทมา  ขะจีฟ้า 1. นางสุภาพ  
เจริญรัมย์
 5ภาษาต่างประเทศการแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6  ทอง1. นางสาวฐิตาภา  
แก้วหมั้น
1.นาง
รุ่งนภา   
ศรีกิจรัตน์
 6การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  ทอง1. เด็กหญิง
กนกวรรณ  
จวงประโคน
2. เด็กหญิงสมพิศ  
รักษาพล

3. เด็กหญิงสุภาวดี  
จะชวนรัมย์
1. นาง
ชลารัตน์  
แต้มโคกสูง
2.นายนภกร  
กุลจิตติธาดา
 7การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  ทอง1. เด็กหญิง
มนันชยา  มะนารัมย์
2. เด็กหญิงมัทนียา  
การเพียร

3. เด็กหญิงศรินทรา อุทะรัมย์
 1. นาง
ชลรัตน์  
แต้มโคกสูง
2. นายบุญล้อม  
ชอบชล

 
 8การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6  ทอง 1. นางสาวปภาวี  
กิริรัมย์
2. นางสาวยอแสง  
เสมารัมย์

3. นางสาวสุพัตรา  
กวางรัมย์
 1. นาง
ชลารัตน์  
แต้มโคกสูง
2. นาย
วุฒิพงษ์  
ชุมพลวงศ์

 9การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  ทอง 1. เด็กหญิง
กานต์ธิดา  อุตรรัมย์
2. เด็กหญิง
จารุวรรณ  
วรรณจรูญ

3. เด็กหญิง
จิราภรณ์  
ถินนอก

4. เด็กหญิงปาริชาต  
หอมขจร

5. เด็กชายวิริทธิ์พล  
กระมนมานิต

6. เด็กชายวิศรุต  
มานาศรี
 1. นาง
วิไลลักษณ์  
พิสาดรัมย์
2. นาง
ชลารัตน์  
แต้มโคกสูง

 
 10การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  ทอง 1. เด็กหญิง
กนกวรรณ  
จะริบรัมย์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดวนศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  
ถุงจอหอ
 1. นางทัศนีย์  
แก้วไธสง
 11เรียนร่วม-ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3  ทอง 1. เด็กชายประกาศิต  อะโรคา 1. นางสาวรัชนีกร  
การกระสัง@ ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา2556 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร
ที่หมวดหมู่รายการเหรียญนักเรียน ครู
 1วิทยาศาสตร์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6  ทอง1. นางสาวศุภรัตน์  
กุมรัมย์
2. นางสาวอลิษา  
สรวงกุดเรือ

3. นางสาวโญภิดา  
การรัมย์
1.นาง
เขมณัฏฐ์  
ธนสิริอนันต์
2.นาย
ธิติภัทร์  
ทองเงิน
 2สังคมศึกษา การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  ทอง 1. เด็กชายกิตติ  
นิกูลรัมย์
2. เด็กหญิง
ธนาธร  
ราศรีเฟื่อง
 1. นาง
สุรางคณา  
พนิตพงศา
2.นาง
ณัฐพัชร์  
วิศาลธนกาญจน์
 3สังคมศึกษา   การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ทอง 1. นางสาว
สรารัตน์  
วิชัยรัมย์
2. นายสามารถ  
ชุมพลวงศ์
 1. นายศุภกิจ  
วิชัยรัมย์
2. นายสมศักดิ์  
เกรัมย์
 4ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6  ทอง1. นางสาว
กัญจนพร  
โกติรัมย์
2. เด็กหญิง
กัญญารัตน์  
ผลเจริญ

3. นายจักรกฤษ  
นะรารัมย์

4. นายชนาวุฒิ  
ฤทธิ์ไธสง

5. นางสาวฐานิดา  
สูนประโคน

6. นายณัฐศพล  
รุ่งศิลา

7. นางสาว
นัตติยาพร  
นิพรรัมย์

8. เด็กหญิงนิตยา  
สายชุมดี

9. นางสาว
ปริชญา  นิธุรัมย์

10. นายปิยพล  
ฉลาดเจน

11. นายพันธ์ีระพี  
ช้างน้อย

12. นางสาว
พิชชาภา  เพชรเลิศ

13. นางสาว
พีระดา  นะรารัมย์

14. นายมาโนช  
เจริญยิ่ง

15. นางสาว
ยมลพร  กุยรัมย์

16. นาย
วัชรเกียรติ  
ยายิรัมย์

17. นายวีระศักดิ์  
ตระกูลรัมย์

18.เด็กหญิงศศิชา  
ศรีพรหมทอง

19.เด็กหญิงศศิภา  
เทียมผล

20.นางสาว
สุพรรษา  บุญเจียม

21. นางสาวสุภัค  
พูลจันทร์

22.นางสาว
สุภาภรณ์  เเกมรัมย์

23. นายอภิสิทธิ์  เตชะสุน
24. เด็กหญิงอรนุช  เคลือทราย
25. นางสาวอารีรัตน์  พึ่งน้ำ
26. นางสาวเบญจวรรณ  
พรนิติพล
1.นายธีระศักดิ์  
กิชัยรัมย์
2. นางสาว
ศุภานันท์  
พิมัยรัมย์

3. นายสิทธิชัย  
อะโครา

4. นางสุภาพ  
เจริญรัมย์

5. นายอารุณ  
เจริญรัมย์

 
 4ศิลปะ-ดนตรี  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ทอง 1. นางสาวปัทมา  ขจีฟ้า 1. นางสุภาพ  เจริญรัมย์
 5การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6  ทอง1. นางสาวชญานี  
เกรัมย์
2. นางสาวปภาวี 
 กิริรัมย์

3. นางสาวสุพัตรา 
 กวางรัมย์
 1. นาง
ชลารัตน์  
แต้มโคกสูง

 6การงานอาชีพการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  ทอง1. เด็กหญิง
ผกามาศ  
ชำนาญหมอ
2. เด็กหญิงยอแสง  เสมารัมย์
3. เด็กหญิง
วรารัตน์  โกติรัมย์
1. นาง
ชลารัตน์  
แต้มโคกสูง

 
 7การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3  ทอง 1. เด็กหญิง
กัญญาณัฐ  
กระจงรัมย์
2. เด็กหญิง
ณัฏฐิดา  
พรมจันทร์

3. เด็กหญิง
นิ่มอนง  จริตรัมย์
 1. นางทัศนีย์  
แก้วไธสง
 8 การงานอาชีพ  การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3  ทอง1.นางสาววรรณา  
กิรัมย์
2. นางสาว
สุนิสร  วาตะรัมย์

3. นางสาวสุภัทรา  
นพรัตน์
1. นางทัศนีย์  
แก้วไธสง
 9เรียนร่วม-ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3

  ทอง1. นางสาววรรณา 
 กิรัมย์
2. นางสาวสุนิสร  
วาตะรัมย์

3. นางสาวสุภัทรา  
นพรัตน์
1.นางสาว
รัชนีกร  
การกระสัง@ ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา2555 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ
http://art62.sillapa.net/sm-esan62/images/header/header_sm-esan62.jpg?14989856
ที่หมวดหมู่รายการเหรียญนักเรียน ครู
 1 ภาษาไทยท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6  ทอง1. นางสาวสุภาภรณ์  
แกมรัมย์
1. นางสงบ  แสงใส
 2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  ทอง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  
ผืนจัตุรัส
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  
แก้วอรสาร

3. เด็กหญิงสาวิตรี  
โจมรัมย์
 1. นางสาวพัชรินทร์  คำโสภา
 3สังคมศึกษา การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  ทอง1. นางสาวสรารัตน์  
วิชัยรัมย์
2. นายสามารถ  
ชุมพลวงศ์
 1. นาง
สุรางคณา  
พนิตพงศา

 4ศิลปะ-ดนตรี ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ทอง 1. นางสาวนงลักษณ์   เทวอนรัมย์ 1. นางสุภาพ  
เจริญรัมย์ 
 5ศิลปะ-ดนตรีขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3  ทอง1. เด็กชายธำรงค์  
มั่นทอง 
1. นางสุภาพ  
เจริญรัมย์

 6ศิลปะ-ดนตรี  การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ทอง 1. นางสาวปัทมา 
ขจีฟ้า
 1. นางสุภาพ  
เจริญรัมย์
 7การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6  ทอง1. นายนิทัศน์  สุขบท
2. นายศตวรรษ  
ชื่นวานร

3. นายเจษฎา 
 เจริญรัมย์
 1. นายวุฒิพงษ์  
ชุมพลวงศ์

 8การงานอาชีพการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  ทอง1. เด็กหญิงพรนภา  
กรงรัมย์
2. เด็กหญิงวรรณวิมล  
สุมหิรัญ

3. เด็กหญิงวรรณา  
กลิ่นหอม
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
 
 9การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3  ทอง 1. เด็กหญิง
กัญญาณัฐ  กระจงรัมย์
2. เด็กหญิง
ณัฏฐิดา  พรมจันทร์

3. เด็กหญิงนิ่มอนง  
จริตรัมย์
 1. นางทัศนีย์  
แก้วไธสง
 10 การงานอาชีพ  การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3   ทอง1. นางสาวกาญจนา  วิชัยรัมย์
2. นางสาวนาฏนภา  
สุมรัมย์

3. นางสาวสุนิสร  
วาตะรัมย์
1. นางทัศนีย์  
แก้วไธสง
 11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 ทอง1. นางสาวขนิษฐา 
 อะโรคา
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  
จานสูงเนิน

3. นางสาวนิศารัตน์  
สุทธิ
 1. นางทัศนีย์  
แก้วไธสง
Comments