10 ครู หร.พ. ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่น

โพสต์30 พ.ย. 2562 20:20โดยโรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2562 05:25 ]
30 พ.ย.62 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอน ที่มีผลการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 10 คน ดังนี้ 1.คุณครูณัฏฐิกานต์ กองรัมย์ 2.คุณสุวรรณา ศูนย์คำ 3.คุณครูสร้อยสน นพภารัมย์ 4.คุณครูญาดา ยุพานวิทย์ 5.คุณครูวันนา โวงประโคน 6.คุณครูทิพย์ฤดี ปะนุรัมย์ 7.คุณครูพรพูนทรัพย์ จันนวล 8.คุณครูราชันย์ ทองจันดา 9.คุณครูรุ่งนภา ศรีกิจรัตน์ 10.คุณครูรัชนีกร การกระสัง(ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม)จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments