บุคลากรงานหน่วยประชาสัมพันธ์นายพรชัย   ชุตินิรันดร์
ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

                                                                                
                                       นายบุญล้อม  ชอบชล                                                         นายราชันย์   ทองจันดา   
                                 หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป                                       หัวหน้างานประชาสัมพันธ์การศึกษา

 
นายศักดิ์ชาย    เรืองวัชรศักดิ์
   เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
  
นายวัชรินทร์   ไทยจันทรารักษ์
    เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
การศึกษา(บันทึกภาพ)

  
นายธวัชชัย   คะเรรัมย์
    เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
Comments