หน่วยงานประชาสัมพันธ์

            การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา
กับชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความรู้ความเข้าใจอันดี และให้การสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน 
            
วิสัยทัศน์       เป็นสื่อกลาง สร้างไมตรี  หน้าที่ประชาสัมพันธ์  นำข่าวสารสู่สาธารณชน

พันธกิจ 
                    1.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน 
                    2.เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
                    3.ประกาศยกย่อง เชิดชูกิจกรรม ผลงานของครูและนักเรียนให้เป็นที่ปรากฏ
                    4.เสริมสร้างภาพลักษณ์ความก้าวหน้าด้านวิชาการของโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์  
กลยุทธ์ 
                    1.บริการและพัฒนาระบบสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
                    2.ประสานสัมพันธ์และให้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
                    3.เป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความช่วยเหลือและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
                    4.แนะนำโรงเรียนให้เป็นที่ศรัทธาและชุมชนยอมรับยกย่อง 

เป้าหมายในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
                    1.เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
                    2.เพื่อสร้างความศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจและสร้างความนิยมให้แก่ชุมชน อันนำมาซึ่งการให้ความสนับสนุนเกื้อกูลแก่โรงเรียน ตลอดจนให้ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย
                    3.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน บ้าน และชุมชนมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น โดยอาศัยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และบุคคลในชุมชนเป็นสื่อประสานการประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น
                     4.เพื่อประเมินผลความต้องการของผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน เพื่อให้โรงเรียนได้สนองความต้องการอย่างแท้จริงของสังคมและชุมชนได้อย่างถูกต้อง
                     5.เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอันดีต่อโรงเรียน และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาตลอดไป 

เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
                      1.การจัดป้ายนิเทศหรือป้ายประกาศ
                      2.การกระจายเสียงภายในโรงเรียน
                      3.จดหมายข่าว, เว็บไซต์โรงเรียน,แผ่นพับแนะนำโรงเรียน
                      4.การหนังสือนำส่งวารสาร
                      5.การแจ้งกิจกรรมของโรงเรียน
                      6.การใช้สื่อมวลชน สื่อสังคม(Social Media)

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดชอบ
    1.จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอฝ่ายบริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ
    2.ติดตามรวบรวมและเผยแพร่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนหรือภายนอก
โรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
    3.ให้ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่สื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณและร่วมงาน
ที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
    4.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนทางอินเตอร์เน็ต
    5.ให้การต้อนรับ ตอบข้อซักถาม การให้ข่าวสารและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่บุคคล หน่วยงานอื่น ๆ
ที่มาติดต่อ หรือมาเยี่ยมชมโรงเรียน
    6.จัดทำวารสาร จุลสาร ข่าวสาร แผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหว ตลอดทั้งความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแก่บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน
    7.ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมในโรงเรียน และการติดต่อภายในเป็นระบบ สะดวกต่อการใช้ บริการ
    8.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เสนอข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมของโรงเรียน บุคลากร และนักเรียน
ที่ได้รับรางวัล ทำความดี
    9.บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และจัดเก็บภาพให้เป็นระบบ
   10.ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร พิธีการ ในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเมื่อมีกิจกรรม พิธีกรหน้าเสาธงในวันที่มี
การเข้าแถวที่สนาม พิธีกรต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโรงเรียน ตลอดจนพิธีกร งานสัมพันธ์กับชุมชนที่มา
ขอใช้บริการ
   11.เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารโดยผ่านเสียงตามสาย ให้คำปรึกษา และดูแลการจัดรายการของคณะกรรมการ
สภา
นักเรียนประชาสัมพันธ์
   12.ซ่อมแซมบำรุง รักษาอุปกรณ์ เครื่องเสียงและระบบเสียงตามสาย 
   13.ประเมินสรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน/โครงการ
   14.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย