ฝ่ายสนับสนุนการสอน


  ลูกจ้างประจำ  
 
นายธีระชัย นิโรจน์รัมย์
นักการภารโรง
นายทวีศักดิ์ ประเสริฐศรี
นักการภารโรง
อัตราจ้างชั่วคราว  
 
 นางศุภางค์ จันทมุด
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายงานวิชาการ
 นางสาวพัฒนา พานทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายงานงบประมาณ
  
นายธวัชชัย คะเรรัมย์
ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา
 
นางสาวรัชนีกร การกระสัง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
นางสาวลลิตา ปาประโคน
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 นายวินัย ทองอาจ
นักการภารโรง
 
 นางสุภัคจิญา วิชัยรัมย์
นักการภารโรง
 นายสมบัตร วีระพันธ์
นักการภารโรง
 นายสม เจริญรัมย์
ยามรักษาความปลอดภัย
   
    

Comments