ฝ่ายสนับสนุนการสอน


  ลูกจ้างประจำ  
 
นายธีระชัย นิโรจน์รัมย์
นักการภารโรง
นายทวีศักดิ์ ประเสริฐศรี
นักการภารโรง
อัตราจ้าง  
 
 นางศุภางค์ จันทมุด
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายงานวิชาการ
 นางสาวพัฒนา พานทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายงานงบประมาณ
  
นายธวัชชัย คะเรรัมย์
ครูสอนพลศึกษา
 
นางสาวรัชนีกร การกระสัง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
นางสาวลลิตา ปาประโคน
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 นายวินัย ทองอาจ
นักการภารโรง
 
 นางสุภัคจิญา วิชัยรัมย์
นักการภารโรง
 นายสมบัตร วีระพันธ์
นักการภารโรง
 นายสม เจริญรัมย์
ยามรักษาความปลอดภัย
   
    

Comments