กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 
 
  นางสาวสร้อยสน นพภารัมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
(วิทย์ทั่วไป)
 
นางวิไล เกรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ(วิทย์ทั่วไป)
นางญาดา ยุพานวิทย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
(วิทย์ทั่วไป)
นายชูชัย อังคศิริชัย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(วิทย์-เคมี) 
    
นางวันนา โวงประโคน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
(วิทย์ทั่วไป)
นายธิติภัทร์ ทองเงิน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ(วิทย์-เคมี)
นายรัชตโกมินทร์ อะโรคา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
(วิทย์ทั่วไป)
     
 
นางเขมณัฏฐ์ ธนสิริอนันต์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ(วิทย์-เคมี)
   นางสาวพัชรินทร์ คำโสภา 
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
(วิทย์-ฟิสิกส์)
นางสาวลฎาภา พะนงรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพพิเศษ 
(วิทย์-ชีววิทยา)
  

  
 นางสาวกานดา คำโสภา 
ตำแหน่ง ครู

วิทยฐานะ
ครูชำนาญการ(วิทย์-ฟิสิกส์)
นางสาวทิพย์ฤดี ปะนุรัมย์
ตำแหน่ง ครู
(วิทย์-ฟิสิกส์)
วิทยฐานะ -

  

 
     
 
Comments