กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


   
  นายศักดิ์ชาย เรืองวัชรศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
    
 นายพรชัย ชุตินิรันดร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นายชาติชาย พนมรัตน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสุปราณี ชอบชล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 

Comments