กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
  นางพรพูนทรัพย์ จันนวล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
นางณัฐพัชร์ วิศาลธนกาญจน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสุรางคณา พนิตพงศา 
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมศักดิ์ เกรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
       
นายศุภกิจ วิชัยรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวประภาภรณ์ ปลื้มกมล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ -
นายวิชัย กันรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
   
 Comments