กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
 
  างสาวณัฏฐิกานต์ กองรัมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
   
 นางสาวสุชญา กระซุงรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุวรรณา ศูนย์คำ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
างจีราภรณ์ ทองจันดา
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

  
 
 
 นางนวพร คูณเหง้า
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


     
 
 
Comments