กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


      
  นางรุ่งนภา ศรีกิจรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
     
นายภคภัทร ปรินรัมย์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 นางนิตยา ศิริวัฒนเมธานนท์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญพิเศษ
นางขวัญลักษณ์ มณีราชกิจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
   
นางสายสุนีย์ วงศ์สุขสันต์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 นางสุภาพร มหรรฆสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วจงกุล
ตำแหน่ง ครู
ครู ค.ศ.1
   

Comments