กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


      
  นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วจงกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
 
     
นางนิตยา ศิริวัฒนเมธานนท์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญพิเศ
 นางรุ่งนภา ศรีกิจรัตน์ 
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางขวัญลักษณ์ มณีราชกิจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
   
นางสายสุนีย์ วงศ์สุขสันต์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 

 นางสุภาพร มหรรฆสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
   

Comments