กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


   
  นายวุฒิพงษ์ ชุมพลวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
   
 นางทัศนีย์ แก้วไธสง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุรีพร วารีชัยสง
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นายวัชรินทร์ ไทยจันทรารักษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
นางรินลดา สมัครสมาน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางวิไลลักษณ์ พิสาดรัมย์ 
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมุกดา พลพวก
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ  
       

   

 


Comments