กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
 
 นายชูชัย อังคศิริชัย
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
 

 
นางสาวณิฐินันท์ วิชัยรัมย์
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ
นางสุชาดา ไทยจันทรารักษ์
กิจกรรมแนะแนว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญพิเศษ
นางสุภาพร มหรรฆสุวรรณ
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ
 
 
 
นายวุฒิพงษ์ ชุมพลวงศ์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ
างสาวสร้อยสน นพภารัมย์
หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำน
าญการพิเศษ
 นางสุรางคณา พนิตพงศา
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 

นายสุริยันต์ จันทมุด
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวมุกดา พลพวก
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครู
ชำนาญการ
นายวราวุธ บุตรรัตน์  
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครู
ชำนาญการ
 
 
  

นางสาวสุชญา กระซุงรัมย์
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  

 
   
 

Comments