กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
 
 นายชูชัย อังคศิริชัย
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 
 

 
นางสาวณิฐินันท์ วิชัยรัมย์
หัวหน้ากิจกรรมแนะแนว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ
นางสุชาดา ไทยจันทรารักษ์
กิจกรรมแนะแนว
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชำนาญพิเศษ
นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์ 
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ
 
 
 
นายวุฒิพงษ์ ชุมพลวงศ์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ
างสาวสร้อยสน นพภารัมย์
หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำน
าญการพิเศษ
 นางสุรางคณา พนิตพงศา
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
 

  นางสาวมุกดา พลพวก
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครู
ชำนาญการพิเศษ
นายวราวุธ บุตรรัตน์  
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครู
ชำนาญการ
นางสาวสุชญา กระซุงรัมย์
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน์ 
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
  
นางสุวรรณา ศูนย์คำ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 
นางสุภาพร มหรรฆสุวรรณ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
   

 
   
 

Comments