คณะผู้บริหาร

ฝ่ายบริหาร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ครู ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ครู ปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการบริหารงานงบประมาณ
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

Comments