กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ฝ่ายสนับสนุนการสอน

หมายเลขโทรศัพท์ครูและบุคลากรโรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

ที่

ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

ที่

ชื่อ-สกุล

หมายเลขโทรศัพท์

1

นายไพบูลย์ มั่นยืน

086-2482123

37

นายบุญล้อม  ชอบชล

089-6245483

2

นายพินิจศักดิ์  ทิพยกานนท์

084-4314340

38

นายรัชตโกมินทร์  อะโรคา

081-9775950

3

นางจุไรรัตน์ แก้วพลงาม

086-3645931

39

นางสาววรุณอุษา นิสัยรัมย์

088-7183664

4

นายพรชัย  ชุตินิรันดร์

080-4883999

40

นางศิริวรรณ์  อุสารัมย์

095-6594566

5

นางสาวสุชญา กระชุงรัมย์

081-9972545

41

นายอารุณ  เจริญรัมย์

089-5817188

6

นางสาวมุกดา  พลพวก

086-2597109

42

นางญาดา  ยุพานวิทย์

084-9847788

7

นายชูชัย อังคศิริชัย

095-6200721

43

นางสาวสร้อยสน  นพภารัมย์

091-8289563

8

นางสาวรัสรินทร์  ธรรมยโกศิษฐ์

095-0449593

44

นางรุ่งนภา  ศรีกิจรัตน์

063-7713232

9

นางสาวสุภาพร มหรรฆสุวรรณ

088-3561636

45

นางสาวสุรีพร  วารีชัยสง

089-9171295

10

นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์

085-0659262

46

นางสาวณิฐินันท์  วิชัยรัมย์

094-5699642

11

นายอิทธิพล   มณีราชกิจ

044-669218

47

นางสุชาดา  ไทยจันทรารักษ์

089-2837087

12

นางนิตยา  ศิริวัฒนเมธานนท์

086-8570157

48

นายศุภกิจ  วิชัยรัมย์

088-0406800

13

นางทศพร  ตระกูลรัมย์

086-2525670

49

นายภคภัทร  ปรินรัมย์

086-8719819

14

นายธิติภัทร์  ทองเงิน

083-7423309

50

นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์

090-2509064

15

นางขวัญลักษณ์ มณีราชกิจ

094-7854961

51

นางธนัญชกร บุตรพรหม

095-0597956

16

นายนิมิตภาคย์  พุทธิธรรมาภรณ์

081-8886471

52

นางสาวธัญญลักษณ์ แก้วจงกุล

090-1519759

17

นางทัศนีย์  แก้วไธสง

084-1682352

53

นางสุวรรณา  ศูนย์คำ

085-0259244

18

นายสุริยันต์  จันทมุด

081-0627127

54

นายวิชัย กันรัมย์

089-9471024

19

นางณัฐพัชร์  วิศาลธนกาญจน์

089-2825159

55

นางวันนา โวงประโคน

089-8487256

20

นางเขมณัฎฐ์  ธนศิริอนันต์

083-3875514

56

นางพรพูนทรัพย์  จันนวล

089-5851580

21

นายชาติชาย พนมรัตน์

085-0166440

57

นางสาวอัญชลี  วิสูตรตระการ

089-6270771

22

นางทิพาพันธ์  อาจเดช

085-4119505

58

นางสาวณัฏฐิกานต์ กองรัมย์

086-1467189

23

นางสาวพัชรินทร์  คำโสภา

081-2583840

59

นายศักดิ์ชาย เรืองวัชรศักดิ์

086-2481000

24

นายวุฒิพงษ์  ชุมพลวงศ์

087-7444890

60

นางสาวกานดา  คำโสภา

086-8639456

25

นางสุปราณี ชอบชล

086-8666377

61

นางสาวลฎาภา พะนงรัมย์

081-5495077

26

นางสุภาพ  เจริญรัมย์

083-1510920

62

นางสาวพัฒนา พานทอง

094-1093971

27

นายสมศักดิ์  เกรัมย์

093-3264290

63

นายวินัย ทองอาจ

099-4749887

28

นายนิภักดิ์  กาละซิรัมย์

089-6306622

64

นางศุภางค์ จันทมุด

088-0793109

29

นายนภกร  กุลจิตติธาดา

089-4294749

65

นางสุภัคจิรา วิชัยรัมย์

086-8721874

30

นางรัตนา  สาระรัมย์

089-8482249

66

นายธวัชชัย คะเรรัมย์

088-1014232

31

นางสายสุนีย์  วงศ์สุขสันติ์

091-9965655

67

นายสมบัตร วีระพันธ์

092-6105410

32

นายวัชรินทร์  ไทยจันทรารักษ์

081-0724877

68

นางสาวรัชนีกร การกระสัง

095-8402557

33

นายราชันย์  ทองจันดา

085-4957132

69

นายสม เจริญรัมรัมย์

063-8261903

34

นางสุรางคณา  พนิตพงศา

062-4954141

70

นายธีระชัย นิโรจนรัมย์

098-1917542

35

นางวิไล  เกรัมย์

085-6823020

71

นายทวีศักดิ์ ประเสริฐศรี

087-9609063

36

นางรินลดา  สมัครสมาน

094-6474738,
085-1052848

72

นางสาวลลิตา ปาประโคน

088-5945445