ปรัชญา วิสัยทัศน์ คำขวัญ

ปรัชญา "คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่บริการ"

Philosophy   "Morality, knowledge geared towards service"

คำขวัญ  "พัฒนาตน  มีคุณธรรม  นำวิถี  ชีวีมีสุข"

The motto    "Moral, Self Development, Navigates a Happy life"

วิสัยทัศน์

              โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่มุ่งจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้มีสัจจะยึดหลักความจริงและความถูกต้อง  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม แสดงออกทั้งความคิดและการกระทำที่ดีงาม นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้  เป็นผู้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น  เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา รวมทั้งกระบวนการคิด มีจิตสำนึกในความเป็นนักเรียนที่ดี เป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีทักษะภาษาอังกฤษ   ทักษะพื้นฐาน รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่จำเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต บนพื้นฐานความเป็นอยู่แบบพอเพียง โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นผู้ ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างเอาจริงเอาจัง ทุ่มเท เสียสละ  มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้โดยให้ใช้เครื่องมือสื่อสารทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นประโยชน์ บนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ได้เต็มตามศักยภาพ

พันธกิจ

  •       1. พัฒนางานวิชาการทุกระดับ
  •       2. พัฒนาแหล่งข้อมูลการศึกษาค้นคว้า
  •       3. จัดหาและนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
  •       4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่นักเรียนและบุคลากร
  •       5. พัฒนาอาคารประกอบการเรียนการสอน
  •       6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
  •       7. จัดกระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี

นโยบายคุณภาพ

 “ จัดการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ จัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลให้มีมาตรฐาน ”

จุดเน้น

        โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพด้านภาษาอังกฤษ  ในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้อย่างมีคุณภาพ  เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา        “ มารยาทเด่น  เน้นคุณธรรม”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา        “ โรงเรียนแห่งโอกาสทางการศึกษา”Comments