ประวัติโรงเรียน

1.  ชื่อโรงเรียน    บริรักศึกษาเชียงใหม่    ที่ตั้งเลขที่  113  หมู่  3    ตำบลตลาดใหญ่    อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1  สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน   โทรศัพท์  053-042174  โทรสาร   053-042175

e-mail : bawrirakschool@gmail.com   website: www.bscmschool.ac.th

2.  ได้รับอนุญาตจัดตั้ง  เมื่อ 10  กันยายน  2552

3.  เปิดสอนระดับชั้น  ประถมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6

4.  เนื้อที่   16  ไร่

5.  เขตพื้นที่บริการ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  1

6.  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

ปี พ.ศ. 2552  คณะกรรมการมูลนิธิบริรัก ได้มีมติขอจัดตั้งโรงเรียนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับประถมศึกษา  โดยใช้ชื่อโรงเรียน  “บริรักศึกษาเชียงใหม่”  ตั้งอยู่เลขที่ 192  หมู่  3  ต. ตลาดใหญ่   อ. ดอยสะเก็ด   จ. เชียงใหม่    เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงประถมศึกษาปีที่  6  โดยมีนายประสบสุข  วิภาตะภูติ เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ นางสาวมาลี   พัชนี   เป็นผู้จัดการ  มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  1-6 รวมทั้งสิ้น  20  คน  มีห้องเรียนและห้องประกอบการเรียนทั้งสิ้น 9  ห้องเรียน  ตามใบอนุญาตเลขที่  ชม 01-006/2552   โดยนักเรียนเป็นเด็กในความดูแลของบ้านสานฝัน  มีครูทั้งหมด  9  คน ชาย  2   คน  หญิง   7   คน  และปลายปี  พ.ศ. 2552   ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ มีห้องเรียนและห้องประกอบการเรียน ทั้งสิ้น  10  ห้อง  สนามกีฬา  1  แห่ง  โรงอาหาร  1 หลัง  เพื่อรองรับนักเรียนสำหรับปีการศึกษา  2553

ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ระดับเหรียญทองแดง

ปีการศึกษา  2553   โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านประถมศึกษา  จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน  (สมศ.)

ปีการศึกษา  2554  นายประสบสุข  วิภาตะภูติ  ผู้รับใบอนุญาต ได้แต่งตั้ง นางสาวศิริมา  สุวิวัฒน์ธนกุล  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่  ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 63  คน  มีห้องเรียน 6 ห้อง ห้องประกอบการเรียน  4  ห้อง   (แยกเป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์  1  ห้อง  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  1   ห้อง ห้องเรียนภาษาอังกฤษ  2 ห้อง)  ห้องปฐมพยาบาล  1  ห้อง ห้องอำนวยการ   1   ห้อง  จำนวนครูทั้งหมด  13  คน ชาย  4 คน  หญิง  9  คน

ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนได้รับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ จากการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่  61  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  1  ได้รับเหรียญเงิน ในรายการแข่งขันโครงงาน สุขศึกษาและพลศึกษา (กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา)    เหรียญทอง ในรายการการจัดสวนถาดแบบชื้น (กลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ)   เหรียญเงิน ในรายการหนังสือเล่มเล็ก  (กลุ่มสาระภาษาไทย)   เหรียญเงิน ในรายการ Multi Skills Competition (กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ)  และในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับเหรียญทองในรายการ   Spelling Bee  (กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ) เหรียญทอง ในรายการน้ำพริกผักสดเครื่องเคียง (กลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ) โดยเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เข้าทำการแข่งขันระดับภูมิภาค ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่  61  ที่ จังหวัดพิจิตร

ปีการศึกษา  2554 - 2555  โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ได้ต่อเติมหลังคาออกจากตัวอาคารหลังเดิม  ทำการปรับภูมิทัศน์โรงเรียน คือ   จัดสวนหย่อม ศาลาพักร้อน  ปลูกต้นไม้ใหญ่  จัดหาอุปกรณ์เครื่องเล่น  เพื่อให้นักเรียนได้มีสถานที่พักผ่อนในร่มมากขึ้น และใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนได้ปรับพื้นที่สีเขียวในบริเวณโรงเรียน และจัดห้องประกอบเพิ่มเติม  คือ  ห้องอาเซียนศึกษา  และจัดสื่อเทคโนโลยีที่พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพิ่มเติม ทีวีดิจิตอล ขนาด 42  นิ้ว เพื่อใช้ในการเรียนการสอน จำนวน  1  เครื่อง และจัดหาโปรเจคเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน  1  เครื่อง  ตลอดจนมีการปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้นบริเวณรั้ว  ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนได้รับรางวัลแข่งขันทักษะวิชาการ จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  63  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  1  ได้รับ เหรียญทอง รายการแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ป.4-6  เหรียญทอง รายการจัดสวนถาด ระดับชั้น ป.4-6 (กลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ)   เหรียญเงิน ในรายการหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   เหรียญเงิน รายการปะ ติดจากวัสดุธรรมชาติ (กลุ่มสาระศิลปะ) ระดับชั้น ป.1-3 , ป.4-6

ปีการศึกษา  2557  นายประสบสุข  วิภาตะภูติ  ผู้รับใบอนุญาต ได้บรรจุแต่งตั้ง นางสาวศิริจงกล  อริยะวนกิจ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษานี้มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 75  คน  แยกเป็นนักเรียนชายจำนวน 42 คน  นักเรียนหญิง  33  คน  โรงเรียนได้ขยายห้องเรียนเพิ่มอีก 1 ห้องเรียน เพื่อให้เป็นห้องประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และได้ก่อสร้างห้องสุขา จำนวน  8  ห้อง แยกเป็นห้องสุขาชาย  3  ห้อง  และห้องสุขาหญิง  4  ห้อง  ตลอดจนได้มีการปรับภูมิทัศน์จัดทำสนามเด็กเล่น แบบ Brain Based Learning.  จัดทำสวนหย่อมบริเวณด้านข้างโรงอาหารของโรงเรียน  และทาสีพื้นอาคารเรียน ทำเป็นตัวอักษร ก-ฮ และตัวเลข เพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้ การเคลื่อนไหวร่างกาย โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ป.1 – 3 ที่จะมีพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมองของนักเรียน ถึงปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนได้แต่งตั้งนางสาวศิริจงกล  อริยะวนกิจ เป็นผู้จัดการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ได้มีการพัฒนาโรงเรียน ดังนี้

ด้านสภาพแวดล้อม   มีการปรับภูมิทัศน์โดยรอบจัดสวนหย่อมด้วยตุ๊กตาดินเผาตัวใหญ่ เพิ่มเครื่องเล่นสนาม  จัดทำอ่างล้างหน้าจำนวน  1  จุด ขนาด 4 x 1.5  เมตร เพื่อให้นักเรียนมีก๊อกน้ำในการแปรงฟัน  ขยายห้องเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้น ป. 4-6  จำนวน  1  ห้อง ขนาด 4x9 เมตร ขยายห้องเรียนระดับชั้น ป.5 เพิ่มอีก 1 ห้องเรียน ก่อสร้าง             บ่อเลี้ยงกบและปลาดุก จำนวน  1  บ่อ ขนาด 3 x 2 เมตร

ด้านทักษะวิชาการ   จัดกิจกรรมแข่งทักษะวิชาการให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น ทุกกลุ่มสาระวิชา ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะด้านวิชาการเพิ่มขึ้น  และสนับสนุนให้นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 มีโอกาสเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ประเภท “นักบินน้อย” รายการเครื่องร่อนไกลร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขัน

ปีการศึกษา 2559  ทางโรงเรียนได้พัฒนาสนามเด็กเล่น โดยเพิ่มเครื่องเล่น และจัดทำสนามเด็กเล่นแบบ BBL เพื่อให้รองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น   จัดทำหลังคาอาคารเรียนใหม่ทั้งหลัง

อักษรย่อ  บ.ศ.

 สีประจำโรงเรียน     สีม่วง – ทอง