ข้อมูลทั่วไป

              ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนบ้านยางน้ำใส  ตั้งอยูเลขที่  ๑๕๗  หมู่ที่     ถนนสตึก โนนจำปาตําบลสตึกอําเภอสตึก   จังหวัด  บุรีรัมย์    รหัสไปรษณีย ๓๑๑๕๐  โทรศัพท  ๐๔๔๖-๘๐๒๖-๓    ๐๔๔๖-๓๐๓๐-๖   เปิดสอนตั้งแตระดับ ระดับอนุบาล ๑  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่     มีเขตพื้นที่บริการ ๑ หมูบาน ไดแก่บ้านยางน้ำใส  หมู่ที่  ๗ ปัจจุบันมีนายชนะพล  มะลิเลิศเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน              

   ประวัติโดยย่อ คําขวัญ และวัตถุประสงคเฉพาะของสถานศึกษา

                                    โรงเรียนบ้านยางน้ำใส  เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต    กระทรวงศึกษาธิการ   จัดเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๔๙๒  ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๕๗  หมู่ที่ ๗  ตำบลสตึก  อำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีเนื้อที่  ๔ ไร่    ห่างจากที่ตั้งจังหวัดบุรีรัมย์  ๔๒   กิโลเมตร  อยู่ห่างจากอำเภอ สตึก     กิโลเมตร

            ปี การศึกษา    ๒๕๔๖ - ๒๕๔๘    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับอำเภอสตึก    

            ปีการศึกษา     ๒๕๔๘   ชมเชย  โรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก   ระดับ กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา     ๒๕๔๙   ชมเชย โรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก  ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ปรัชญาโรงเรียน

           โรงเรียนมีปรัชญาว่า   สุวิชาโน   ภวํโหติ    แปลว่า   ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ  หมายความว่า  ปราชญ์ หรือผู้มีความรู้  จะกระทำการสิ่งใดย่อมประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้า  โดยที่โรงเรียนบ้านยางน้ำใสมุ่งที่จะสร้างเยาวชนของชาติทุกคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถถึงพร้อมด้วยสติปัญญา  รอบรู้  เฉลียวฉลาด  พร้อมที่จะเผชิญกับชีวิตในสังคมปัจจุบันและพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไป

            ประเภทโรงเรียน                     คือ  สหศึกษา

            วันสถาปนาโรงเรียน                คือ   วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๔๙๒

            อักษรย่อของโรงเรียน               ต.ย.ส

            คำขวัญของโรงเรียน                เรียนดี   มีวินัย     ใฝคุณธรรม  

            สีประจำโรงเรียน                     ชมพู เหลือง

                                    ชมพู  หมายถึง  ความมีชีวิตชีวา เหมือนแสงสว่างของปัญญา

                                    เหลือง  หมายถึง  ความคิดสร้างสรรค์และความเจริญงอกงาม

            ธงประจำโรงเรียน  เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า  ด้านบนเป็นแถบสีชมพู  ด้านล่างเป็นแถบสีเหลือง

            ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นยางนา  หมายถึง  ความร่มเย็น  เป็นที่พักพิงอาศัย เป็นความเจริญก้าวหน้าและความอดทน มีคุณธรรม
            คำขวัญบ้านยางน้ำใส
 
                                                                                ซุมส่วยพัฒนา   บูชาหลวงอุดม  รื่นรมย์กุดน้ำใส 

เรือแข่งชื่อลือไกล     สุขใจงมหอยลาย

 
 
 
    
            ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
  
 
 
             
           ภายในวงกลมพื้นสีเหลือง เส้นรอบวงสีชมพูซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียนประกอบด้วยเรือรูปสุพรรณหงส์ ลำเรือเป็นชื่อโรงเรียนบ้านยางน้ำใสลอยอยู่เหนือกุดน้ำใส ด้านบนมีต้นยางนาซึ่งมีอักษรย่อ ตยส.เป็นลำต้นที่มีรากฐานที่แข็งแรง
                
 
Comments