แผนพัฒนาคุณภาพประจำปี

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน)

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

 

กลยุทธ์ระดับโครงการ

 

มาตรฐานด้านผู้เรียน

(ดำรงคุณภาพ)

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

1.1 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

1.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

1.3 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

1.4 กิจกรรมหน้าเสาธง

1.5 กิจกรรมทำงานบ้าน

1.6 กิจกรรมทำความดี

1.7 กิจกรรมออมทรัพย์

1.8 กิจกรรมประชาธิปไตย

2. ผู้เรียนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2.1 กิจกรรม  5 ส

2.2  กิจกรรมการเรียนการสอน

2.3 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

2.4 กิจกรรมกำจัดยุงลายกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.1 กิจกรรม  5 ส

3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน

3.3 กิจกรรมการเกษตร

3.4 กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงาน

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

4.1 กิจกรรม 5 ส

4.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

4.3 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

4.4 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ

4.5 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

5. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

5.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

5.2 กิจกรรมการทำโครงงาน

5.3 กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

6. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

6.1 กิจกรรมอ่านหนังสือในห้องสมุด

6.2 กิจกรรมบันทึกการอ่าน

6.3 กิจกรรมศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

6.4 กิจกรรมการเรียนการสอน

7. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

7.1 กิจกรรม 5 ส

7.2 กิจกรรมอาหารกลางวัน

7.3 กิจกรรมกีฬา

7.4 กิจกรรมตรวจสุขภาพ           

7.5 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

7.6 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

7.7 กิจกรรมนันทนาการ

8. ผู้มีเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

8.1 กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ

8.2 กิจกรรมวันสำคัญ

8.3 กิจกรรมอบรมดนตรี/นาฏศิลป์

8.4 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา

 

 

 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน)

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

 

กลยุทธ์ระดับโครงการ

 

มาตรฐานด้าน

การเรียนการสอน

(ดำรงคุณภาพ)

9. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงาน ที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดี และมีครูพอเพียง

9.1 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 10.  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

10.1 กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียน และนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

(ยกระดับคุณภาพ)

11.  ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา

11.1 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา

 12.  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

12.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา

13. สถานศึกษามีการจัดองค์กร /โครงสร้างและการบริหารงาน    อย่างเป็นระบบ  ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

13.1 งานบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 14. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

14.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

15. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

15.1 งานพัฒนาการบวนการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

16. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ

16.1 งานปรับปรุงอาคารสถานที่

 

ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  (ดำรงคุณภาพการศึกษา)

17. สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

17.1 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

17.2 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

18. สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนาสถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

18.1 กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน

18.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน

18.3 กิจกรรมจัดนิทรรศการงานวิชาการและวิชาอื่น

 

 

 

 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่

แผน/โครงการ

ผลที่เกิดขึ้น

มาตรฐานที่ 1

 

1.1 กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

1.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

1.3 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา

1.4 กิจกรรมหน้าเสาธง

1.5 กิจกรรมทำงานบ้าน

1.6 กิจกรรมทำความดี

1.7 กิจกรรมออมทรัพย์

1.8 กิจกรรมประชาธิปไตย

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 98

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

มาตรฐานที่ 2

2.1 กิจกรรม  5 ส

2.2  กิจกรรมการเรียนการสอน

2.3 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

2.4 กิจกรรมกำจัดยุงลายกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 98

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

มาตรฐานที่ 3

3.1 กิจกรรม  5 ส

3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน

3.3 กิจกรรมการเกษตร

3.4 กิจกรรมแฟ้มสะสมผลงาน

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 98

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

มาตรฐานที่ 4

4.1 กิจกรรม 5 ส

4.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

4.3 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

   สถานศึกษา

4.4 กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ

4.5 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 98

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

มาตรฐานที่ 5

5.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

5.2 กิจกรรมการทำโครงงาน

5.3 กิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยี ใหม่ ๆ เช่น

   คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 98

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

มาตรฐานที่ 6

6.1 กิจกรรมอ่านหนังสือในห้องสมุด

6.2 กิจกรรมบันทึกการอ่าน

 

6.3 กิจกรรมศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

6.4 กิจกรรมการเรียนการสอน

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 98

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

มาตรฐานที่ 7

7.1 กิจกรรม 5 ส

7.2 กิจกรรมอาหารกลางวัน

7.3 กิจกรรมกีฬา

7.4 กิจกรรมตรวจสุขภาพ           

7.5 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด

7.6 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

7.7 กิจกรรมนันทนาการ

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 98

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

มาตรฐานที่ 8

8.1 กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ

8.2 กิจกรรมวันสำคัญ

8.3 กิจกรรมอบรมดนตรี/นาฏศิลป์

8.4 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา

ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 98

บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

 

 

มาตรฐานด้านการเรียนการสอน

มาตรฐานที่

แผน/โครงการ

ผลที่เกิดขึ้น

มาตรฐานที่ 9

 

9.1 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ 10

 

10.1 กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียน และนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียน และนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน

 

 

มาตรฐานด้านบริหารและจัดการศึกษา

มาตรฐานที่

แผน/โครงการ

ผลที่เกิดขึ้น

มาตรฐานที่ 11

 

11.1 งานพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนมีโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 12

12.1 งานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนมีงานประกันคุณภาพการศึกษา

มาตรฐานที่ 13

 

13.1 งานบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

โรงเรียนมีการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

มาตรฐานที่ 14

 

14.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 15

 

15.1 งานพัฒนาการบวนการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนมีพัฒนาการบวนการเรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานที่ 16

16.1 งานปรับปรุงอาคารสถานที่

โรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารสถานที่

 

มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่

แผน/โครงการ

ผลที่เกิดขึ้น

มาตรฐานที่ 17

 

17.1 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

17.2 กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนมีพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

มาตรฐานที่ 18

18.1 กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้  ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน

18.2 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน

18.3 กิจกรรมจัดนิทรรศการงานวิชาการและวิชาอื่น

โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน

 

Comments