การบริหารงบประมาณ


ผู้รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณ

        นางฉันทนา คำแดง

        นางอนงค์พร  ปัญญาใจ

        นางสาววันรุ่ง กันทะวงค์

        นางหทัยรัตน์  โกษา

        นางสาวผ่องศรี สุปีณะ

 
ขอบเขตงานบริหารงบประมาณ
 
  การจัดทำและเสนอของบประมาณ

  การจัดสรรงบประมาณ

  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน, การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

  การบริหารการเงิน,การบริหารบัญชี, การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

Comments