ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

  มุมสาระน่ารู้

  แหล่งความรู้คู่การศึกษา

  การบริหารงบประมาณ


  ผู้รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณ

          นางฉันทนา คำแดง

          นางอนงค์พร  ปัญญาใจ

          นางสาววันรุ่ง กันทะวงค์

          นางหทัยรัตน์  โกษา

          นางสาวผ่องศรี สุปีณะ

   
  ขอบเขตงานบริหารงบประมาณ
   
    การจัดทำและเสนอของบประมาณ

    การจัดสรรงบประมาณ

    การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน, การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

    การบริหารการเงิน,การบริหารบัญชี, การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

  Comments