แบบฟอร์มต่างๆสำหรับครู

แบบฟอร์มต่างๆ สำหรับคุณครูครับ

การวิเคราะห์ผู้เรียน   SARครู    ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินตามสภาพจริง(Scoring Rubrics)

ทะเบียนการใช้สื่อ     แบบฟอร์มตัวอย่าง storyboard     บัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรฯ(2551)

แบบขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์     การขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกสถานศึกษา

คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล(7100)       แบบ 7105

คำขอมีบัตรประจำตัวฯ          คำแนะนำประกอบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทะเบียนการประกวดแข่งขันทางวิชาการ      แบบฟอร์มขอแก้ไขผลการเรียนของนักเรียน(แก้ 0 )    แบบคำขอแก้ ร ,  0

ทะเบียนการเป็นวิทยากร     รายชื่อนักเรียนขออนุญาตไปร่วมกิจกรรมนอกสถานศึกษาเวลาราชการ

ทะเบียนครุภัณฑ์     แบบขออนุญาตผู้ปกครองไปนอกสถานศึกษา( 1 )       แบบขออนุญาตผู้ปกครอง( 2 )

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน         บค.9(การรายงานการรับนักเรียน     ตัวอย่างบล๊อค ป.พ.1

ทะเบียนนักเรียนเก่ง - อ่อน      บค.13(แจ้งผู้ปกครองนักเรียนขาดเรียน)     บค.19-20(ส่งนักเรียนย้ายมาเข้าเรียน-คำร้อง)

ทะเบียนการผลิตสื่อและอุปกรณ์       แบบฟอร์ม  บค.ต่างๆ       แบบ บค.21 (ขออนุญาตจำหน่ายนักเรียน)

บัญชีวัสดุ       แบบคำขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน     ใบสำคัญเบิกเงิน

บันทึกการปฏิบัติงานประจำของครู       บันทึกหลังสอน    

บันทึกการสอนซ่อมเสริม       บันทึกการให้คำปรึกษาเพื่อนร่วมงาน

บันทีกการสอนแทน           บันทึกการสั่งงาน      บันทึกการเสียสละเวลาให้กับราชการ

แบบคำร้องขอย้าย       แบบคำร้องขอย้าย(2)       แบบบันทึกคุณงามความดี

แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน       แบบแสดงความคิดเห็นนักเรียนต่อครู

เบิกสวัสดิการศึกษาบุตร       ใบเบิกวัสดุ       ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

ใบลา.pdf    ใบลา.doc   ทะเบียนครู(student2544)       ขั้นตอนการใช้ATMธ.กรุงไทย(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่)

ตัวอย่างบันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการ       แบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล(obec_smis)

แบบเก็บข้อมูลสำมะโนประชากรวัยเรียน1       หนังสือรับรอง     แบบเก็บข้อมูลโรงเรียน(SMIS)

หนังสือรับรองความประพฤติ      แบบแจ้งผู้ปกครองนักเรียน(ยึดของ)       ใบลานักเรียน

หนังสือรับรองบุคคล         ตัวอย่างรายงานการเข้ารับอบรมสัมมนา

แบบประเมินผลโครงการ     การประเมินผลโครงการ     แบบฟอร์มการประเมินผลโครงการ-กิจกรรม     แบบประเมินโครงการ

แบบฟอร์ม
ลำดับที่รายการชื่อไฟล์ (ขนาด)
1ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยform01.doc (61 k)
2แบบเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากรform02.doc (74 k)
3แบบรายงานผลงานดีเด่นform03.doc (31 k)
4ปราชญ์ วิทยากร ภูมิปัญญาform04.doc (33 k)
5รายการกิจกรรมประจำเดือนform05.doc (34 k)
6รายงานการศึกษาดูงานform06.doc (27 k)
7รายงานกิจกรรม-ฝ่าย-งาน-กลุ่มสาระฯform07.doc (28 k)
8ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯform08.doc (42 k)
9แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนhome_survey.doc (65 k)
10แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัวabsence.doc (36 k)
11แบบฟอร์มใบขออนุมัติซื้อbuying-approve.doc (199 k)
12แบบฟอร์มขอจัดทำหนังสือราชการภายนอกform1.doc (31 k)
13แบบฟอร์มขอจัดทำคำสั่งไปราชการform2.doc (32 k)
14แบบฟอร์มขอใช้เครือข่ายไร้สาย (yupparaj_wireless)Wireless-request.doc (36 k)
15แบบฟอร์มขอตรวจเช็คคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต IT-request.doc (338k)
16แบบสำรวจสภาพการมีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตsurvey.doc (49 k)
17แบบขอเบรค + อาหาร (ปรับใหม่)form09.doc (37 k)
18แบบขอใช้ห้องประชุมorm10.doc (26 k)
18แบบฟอร์มส่งข่าวลงเว็บไซต์m11.pdf (105 k)


เอกสาร
ลำดับที่รายการชื่อไฟล์ (ขนาด)
1คู่มือการต่อใบประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภาrelicense.pdf (843 k)
2พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550ICT_Law.pdf (116 k)
3เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินโรงเรียนในฝันdream.doc (514 k)
4เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ICT.doc (444 k)
5ตัวอย่างสมุดบันทึกผลงานและคุณความดีของข้าราชการครูdogood-diary.doc (117 k)
Comments