ข้อมูลอาคารสถานที่

มีอาคารเรียน 3 หลัง ส้วมขนาด 4 ที่นั่ง 2 แหล่ง ส้วมอนุบาล 2 ห้อง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง ถังน้ำ ฝ33 จำนวน 4 ถัง สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ สนามฟุตซอล สนามวอลเล่ย์บอล สนามเปตอง อย่างละ 1 สนาม 
 
 
ทางเข้า
ทางออก 
 
ส้วมอนุบาล(ด้านหน้า) 
ส้วมอนุบาล(ด้านข้าง) 
 
ส้วมอนุบาล(ด้านหลัง)
 
 
ถังเก็บน้ำ
 
บ้านพักครู(ด้านหน้า)
บ้านพักครู(ด้านข้าง)
 
บ้านพักครู(ด้านหลัง)
 
อาคารอเนกประสงค์(ด้านหน้า)
 
อาคารอเนกประสงค์(ด้านข้าง)
 
อาคารอเนกประสงค์(ด้านหลัง)
 
อาคาร 1 (ด้านหน้า)
 
อาคาร 1 (ด้านข้าง)
 
อาคาร 1 (ด้านหลัง)
 
อาคาร 2 (ด้านหน้า)
 
อาคาร 2 (ด้านข้าง)
 
อาคาร 2 (ด้านหลัง)
 
อาคาร 3 (ด้านหน้า)
 
อาคาร 3 (ด้านข้าง)
 
อาคาร 3 (ด้านหลัง)
 
ส้วมแหล้งที่ 1(ด้านหน้า)
 
ส้วมแหล้งที่ 1(ด้านข้าง)
 
ส้วมแหล้งที่ 1(ด้านหลัง)
 
ส้วมแหล้งที่ 2(ด้านหน้า)
 
ส้วมแหล้งที่ 2(ด้านข้าง)
 
ส้วมแหล้งที่ 2(ด้านหลัง)
 
สนามฟุคบอล
 
สนามฟุตซอล
 
สนามตะกร้อ
 
 
สนามวอลเล่ย์บอล

 

สนามเปตอง
Comments