โครงการมาตรฐานที่ 5

แผนงานโครงการตามมาตรฐานที่ 5

ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

 

1. โครงการกิจกรรมจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

2. โครงการกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับประถมศึกษา

3. โครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ NT

4. โครงการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์

ชื่อโครงการ                                          ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร(กิจกรรมจัดการศึกษาก่อนประถม)

แผนงาน                                                การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 5    ตัวบ่งชี้ที่  5.1                               

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางสาวรัตนา      แก้วกัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                        พฤษภาคม 2554   -  มีนาคม  2555

1. หลักการและเหตุผล

                การจัดการศึกษาปฐมวัย (ก่อนประถมศึกษา) เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เด็กมีความพร้อมที่จัดประสบการณ์สำหรับเด็กวัยนี้หากได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างถูกต้องจะทำให้เด็กมีความพร้อม ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ซึ่งการจัดการเรียนรู้ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางจะต้องได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครอง

2. วัตถุประสงค์

                2.1 ด้านผลผลิต(Output)

                                2.1.1 เพื่อให้เด็กปฐมวัย (ระดับก่อนประถมศึกษา) ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และได้รับประสบการณ์เตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป

                                2.1.2 เพื่อให้เด็กปฐมวัย (ระดับก่อนประถมศึกษา) มีความพร้อมด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ในการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2.2 ด้านผลลัพธ์ (Out come)

นักเรียนระดับปฐมวัย (ระดับก่อนประถมศึกษา) ทุกคนได้รับการพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

                แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ    แยกได้ดังนี้

กิจกรรม/ รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

การปฏิบัติ      กิจกรรม

ค่าตอบ

แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1. เขียนโครงการ   

2. ดำเนินการจัดทำเอกสารโครงการ

3. ดำเนินโครงการตามแผน

3.1.จัดซื้อวัสดุ

(ภาคเรียนที่   1)

(ภาคเรียนที่   2)

4. สรุป  ประเมินผล

-

-

 

-

 

63,75

63,75

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

 

-

-

 

-

 

63,75

63,75

-

 

พฤษภาคม 2552

พฤษภาคม 2552

 

 

 

พฤษภาคม 2552

พฤศจิกายน 2552

มีนาคม  2553

 

รวมทั้งสิ้น

12,750

-

-

12,75

4. งบประมาณ
ใช้งบประมาณ  จำนวน    12,750 บาท   

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

ด้านผลผลิต(Output)

ร้อยละ 80% ของเด็กปฐมวัย (ระดับก่อนประถมศึกษา)ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย –จิตใจ สังคม สติปัญญา ในการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

ด้านผลลัพธ์ (Out come)

ร้อยละ 80% ของเด็กปฐมวัย (ระดับก่อนประถมศึกษา) มีความพร้อมด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ในการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สังเกตและหาค่าร้อยละความพร้อมของการพัฒนาของเด็กปฐมวัย(ระดับก่อนประถมศึกษา)ทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ –จิตใจ สังคม สติปัญญา ของเด็กทุกคน

แบบบันทึกการสังเกต

 6.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.             เด็กปฐมวัย (ระดับก่อนประถมศึกษา) ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา และได้รับประสบการณ์เตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

2.             เด็กปฐมวัย (ระดับก่อนประถมศึกษา) มีความพร้อมด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ในการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                                                                                                                       ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                                                                                               ( นางสาวรัตนา               แก้วกัน  )

                                                                                                                                                    ครู จ้างสอน

 

                                                                                                                             ความเห็นผู้บังคับบัญชา

         ¨ อนุมัติ

         ¨ ไม่อนุมัติ

                                                 ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

                                                          ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

ชื่อโครงการ                                          ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร(กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  2%)

แผนงาน                                                การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 5    ตัวบ่งชี้ที่  5.1 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4                      

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายนิวัตร      หน้อยดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                        พฤษภาคม 2554   -  มีนาคม  2555

1. หลักการและเหตุผล

                ในยุคแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้นี้สถานศึกษาเป็นเหมือนกับตัวจักรสำคัญที่จะนำพาให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องด้วยในปีการศึกษาที่ผ่านมานั้นระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ซึ่งทางเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ได้จัดทำพันธสัญญาระหว่างเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษาให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 2 % เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับผลการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้นซึ่งทางโรงเรียนบ้านแปลง 2 ก็ได้ทำ พันธสัญญาเช่นกันโดยได้ทำไว้ 3  กลุ่มสาระคือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย   วิทยาศาสตร์  ดังนั้นทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นที่จะมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 2 % เพื่อเป็นการสนองนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 5 และเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแปลง 2 ให้มีคุณภาพและศักยภาพต่อไป

2. วัตถุประสงค์

                2.1 ด้านผลผลิต(Output)

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2 % ใน 3 กลุ่มสาระ

2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้สอนได้ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

2.2 ด้านผลลัพท์ (Out come)

ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ้านแปลง 2 สูงขึ้น 2 %

ใน 3 กลุ่มสาระ คือคณิตศาสตร์ ภาษาไทย   วิทยาศาสตร์

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

                แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ    แยกได้ดังนี้

กิจกรรม/ รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

การปฏิบัติ      กิจกรรม

ค่าตอบ

แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1.เขียนโครงการ   

2.ดำเนินการจัดทำเอกสารโครงการ

3.ดำเนินโครงการตามแผน

3.1.จัดซื้อวัสดุ

(ภาคเรียนที่   1)

(ภาคเรียนที่   2)

จัดทำแบบ ปพ.

4.สรุป  ประเมินผล

-

-

 

-

 

8,850

8,850

1,000

-

 

-

-

 

-

 

-

-

-

-

 

-

-

 

-

 

-

-

-

 

-

-

 

-

 

8,850

8,850

-

 

พฤษภาคม 2552

พฤษภาคม 2552

 

 

 

พฤษภาคม 2552

พฤศจิกายน 2552

มีนาคม  2553

 

รวมทั้งสิ้น

18,700

-

-

18,700

 4. งบประมาณ
ใช้งบประมาณ  จำนวน    18,700   บาท   

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

1. ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียน

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

การสังเกต

 

แบบทดสอบ,การสังเกต

-แบบสังเกต

 

-แบบประเมินผลการเรียน

 

 6.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.             ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2 % ใน 3 กลุ่มสาระ

2.             ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.             ผู้สอนได้ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ


                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                         ( นายนิวัตร               หน้อยดี )

                                                                          ครู อันดับ คศ. 2

                                                          ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

ชื่อโครงการ                                          ผู้เรียนมีความรู้ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร(เตรียมความพร้อมก่อนสอบ o-net , NT ,LAS )

แผนงาน                                               การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 5    ตัวบ่งชี้ที่  5.2

ผู้รับผิดชอบ                                         นายนิวัตร           หน้อยดี

ระยะเวลาดำเนินงาน                       มกราคม  2555   -  กุมภาพันธ์   2555

1.  หลักการและเหตุผล

                จากการพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในมาตรฐานที่ 5  โครงการผู้เรียนมีความรู้ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  มีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ แต่ทางโรงเรียนยังมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร โดยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ o-net , NT ,LAS ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และแนะนำเทคนิควิธีการในการทำข้อสอบของนักเรียน

2. วัตถุประสงค์

ด้านผลผลิต

1.  เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม  โดยการศึกษาจากแหล่งความรู้อื่น  นอกเหนือจากในหนังสือเรียน

2.   เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.   เพื่อให้นักเรียนมีการเตรียมตัวก่อนทำการสอบ o-net , NT ,LAS

ด้านผลลัพธ์

1.  นักเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนและเขตกำหนด

3.  กิจกรรมการดำเนินงาน

แผนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    หมวดรายจ่าย  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   แยกได้ดังนี้

กิจกรรม / รายละเอียด การใช้งบประมาณ

งบประมาณ     ทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรม

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1.  ประชุมจัดทำโครงการ

2.  เขียนโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ o-net , NT ,LAS

3.  เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียน

4.  ติดต่อประสานงานไปยังฝ่ายวิชาการ  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

5.  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

6. สรุปรายงานผล

500

-

-

 

-

 

-

 

 

-

-

-

 

-

 

-

 

 

-

-

-

 

-

 

-

 

 

500

3     .. 53

4     ม.ค. 53

 

7     .. 53

 

8 -  11  ม.ค. 53

 

 

14 ม.ค. 53 – 29 ก.พ. 53

 

มี.ค. 53

รวม

500

-

-

500

 

4. งบประมาณ

ใช้งบประมาณ  จำนวน  500 บาท

5.   การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

-  การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

การสังเกต

การทดสอบ

แบบสังเกต

แบบทดสอบ

6.  ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ

1.  นักเรียนมีนิสัยใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม  โดยการศึกษาจากแหล่งความรู้อื่น  นอกเหนือจาก

     ในหนังสือเรียน

2.   นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.   นักเรียนมีการเตรียมตัวก่อนทำการสอบ NT

4.  นักเรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่โรงเรียนและเขตกำหนด

                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                         ( นายนิวัตร                  หน้อยดี )

                                                                          ครู อันดับ คศ. 

                                                ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

ชื่อโครงการ                                          ผู้เรียนมีความรู้ทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร(กิจกรรมเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์)

แผนงาน                                                การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 มาตรฐานที่  5  ตัวบ่งชี้ที่  5.5

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางสาวอำภา     วงศ์ฝั้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                        พฤษภาคม  2554  -  มีนาคม  2555

1. หลักการและเหตุผล

                ในปัจจุบันโลกได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์  ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยงข้องกับชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  การเป็นผู้ที่ก้าวทันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์นั้น  นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนในยุคปัจจุบันเพื่อที่ผู้เรียนจะได้ใช้ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อีกทั้งวิธีการหาความรู้โดยวิธีการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  แล้วสามารถนำเสนอข้อมูลและสร้างชิ้นงานเป็นผลงานทางคอมพิวเตอร์ๆได้  ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  ซึ่งที่ผ่านมานักเรียนโรงเรียนบ้านแปลง 2 ส่วนใหญ่      ยังไม่เห็นความสำคัญของคอมพิวเตอร์   ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนค่อนข้างต่ำ  

 

2. วัตถุประสงค์

                2.1 ด้านผลผลิต(Output)

                    1.  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

                    2.  เพื่อเป็นการฝึกทักษะเบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์

                    3.  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

2.2 ด้านผลลัพท์ (Out come)

                       นักเรียนโรงเรียนบ้านแปลง   ร้อยละ  50 59  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล  นำเสนอข้อมูล  และสร้างชิ้นงานได้

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

                แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ    แยกได้ดังนี้

กิจกรรม/ รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

การปฏิบัติ      กิจกรรม

ค่าตอบ

แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1.             เขียนโครงการ   

2.             ดำเนินโครงการตามแผน

3.             สรุป  ประเมินผล

-

18,750

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

18,750

-

พ.ค. 52 

พ.ค.52-มี.ค.53

มี.ค. 53

 

 

รวมทั้งสิ้น

18,750

 

 

 

4. งบประมาณ

ใช้งบประมาณ   18,750

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

-   การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน

-   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

-   ความพึงพอใจของผู้เรียน

การสังเกต

การทดสอบ

การสอบถาม

แบบสังเกต

แบบทดสอบ

แบบสังเกต

 

6.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.             ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

2.             ผู้เรียนร้อยละ  50  - 59  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล นำเสนอข้อมูล  ผลงาน  และสร้างชิ้นงานได้

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                         ( นายนิวัตร                  หน้อยดี )

                                                                          ครู อันดับ คศ. 2

                                                             ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

Comments