โครงการมาตรฐานที่ 3

แผนงานโครงการตามมาตรฐานที่ 3

ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 

1. โครงการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ

ชื่อโครงการ                                          ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต(ส่งเสริมอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ)

แผนงาน                                                การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 3  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 – 3.5

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางถนอมศรี  ใจซื่อ , นายสวัสดิ์ พิงเจริญ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                        พฤษภาคม  2554 -  มีนาคม   2555

1. หลักการและเหตุผล

                ในปัจจุบันสถานศึกษาได้เป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนรู้ของชุมชนและของนักเรียนการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสในการตัดสินใจเป็นทางเลือกในการที่จะประกอบอาชีพที่สุจริตโดยมีโรงเรียนเป็นฐานย่อมเป็นสิ่งที่ดีและน่าส่งเสริมเป็นอย่างยิ่ง  อาชีพอิสระที่น่าสนใจและควรที่จะให้นักเรียนได้ฝึกฝนนั้นได้แก่อาชีพเลี้ยงสัตว์  เกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียนและนักเรียนให้ความสนใจและสามารถทำได้จริงในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

2. วัตถุประสงค์

                2.1 ด้านผลผลิต(Output)

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยว กับการประกอบอาชีพสุจริต ใฝ่หาความรู้เกี่ยว กับการประกอบอาชีพ

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริตที่ตนสนใจและมีแนวทางในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง

2.2 ด้านผลลัพธ์ (Out come)

นักเรียนโรงเรียนบ้านแปลง 2 ทุกคนมีความรู้เกี่ยว กับการประกอบอาชีพสุจริต ใฝ่หาความรู้เกี่ยว กับการประกอบอาชีพและเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

กิจกรรม/ รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

การปฏิบัติ      กิจกรรม

ค่าตอบ

แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1. เขียนโครงการ   

2. ดำเนินโครงการตามแผน

-                   กิจกรรมเลี้ยงจิ้งหรีด

-                   กิจกรรมเลี้ยงปลา

-                   ตัดผม

3. สรุป  ประเมินผล

-

-

 

5,000

 

-

-

 

-

-

-

 

 

-

-

 

5,000

พ.ค. 52

พ.ค.52

มิ.ย. 52

มี.ค. 52

 

รวมทั้งสิ้น

5,000

-

-

5,000

4. งบประมาณ
ใช้งบประมาณ  จำนวน    5,000             บาท   

                         

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

ผลการดำเนินงานของกิจกรรม

การสังเกต

 

แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการทำกิจกรรม

 

6.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.             เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยว กับการประกอบอาชีพสุจริต ใฝ่หาความรู้เกี่ยว กับการประกอบอาชีพ

2.             เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริตที่ตนสนใจและมีแนวทางในการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง


                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                            ( นางถนอมศรี                 ใจซื่อ )

                             ครูชำนาญการ

 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

                                                                                                                   ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

                                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

Comments