โครงการมาตรฐานที่ 17-18

แผนงานโครงการตามมาตรฐานที่ 17

สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น

แผนงานโครงการตามมาตรฐานที่ 18

สถานศึกษามีการร่วมมือกันระหว่างบ้านองค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการและองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน

 

1. โครงการกิจกรรมจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

ชื่อโครงการ                                     สถานศึกษามีการพัฒนาสนับสนุน และใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาใน

       ท้องถิ่น(กิจกรรมจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม)

แผนงาน                                          การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 17   ตัวบ่งชี้ที่  17.1 , 17.2

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 18   ตัวบ่งชี้ที่  18.1 , 18.2

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางจันทรพร         ด่สอน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                        พฤษภาคม  2554 -มีนาคม  2555

1. หลักการและเหตุผล

 ในปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์  มีการเผยแพร่ข่าวสาร  สาระต่าง ๆ ออกมาทางสื่ออย่างมากมาย  โดยเฉพาะวัฒนธรรมของชาติตะวันตก  ที่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทย ต่อเยาวชนของไทยในเวลานี้มากที่สุด  เพื่อให้เยาวชนไทยได้เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างมา  รัฐบาลจึงได้ออกพระราชบัญญัติการศึกษาโดยให้เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าไปในหลักสูตรของสถานศึกษา  และเพื่อที่จะให้ผู้เรียนบรรลุตามจุดประสงค์การเรียนรู้ตามหลักสูตร  ทางโรงเรียนบ้านแปลง 2 จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล

ทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านแปลง 2  ได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญา  และวัฒนธรรม  ประเพณี  ขนบธรรมเนียม  วิถีชีวิต และควรที่จะได้รับการเผยแพร่ให้สืบทอดต่อไป  เพื่อให้หลักสูตรท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นให้สำหรับนักเรียน  ทางโรงเรียนจึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยให้ภูมิปัญญาชาวบ้านและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในระดับสถานศึกษาตลอดจนกำหนดสาระต่าง ๆ ที่ควรจะจัดให้สำหรับนักเรียน               

2. วัตถุประสงค์

                2.1 ด้านผลผลิต(Output)

                1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  เห็นความสำคัญเกี่ยวกับ  ขนบธรรมเนียมประเพณี

                    วัฒนธรรมของท้องถิ่น

                2.เพื่อให้นักเรียนได้สืบทอด และรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

2.2 ด้านผลลัพธ์ (Out come)

โรงเรียนและนักเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

                แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ    แยกได้ดังนี้

กิจกรรม/ รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

การปฏิบัติ      กิจกรรม

ค่าตอบ

แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1. เขียนโครงการ   

2. ดำเนินการจัดทำเอกสารโครงการ

3. ดำเนินโครงการตามแผน

4. สรุป  ประเมินผล

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

พฤษภาคม  2552  -  มีนาคม  2553

 

 

 

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

4. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

-                   ผลการดำเนินงาน

-                   แบบสอบถามการใช้หลักสูตร

-                   แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้

-                   หลักสูตรท้องถิ่นที่ปรับปรุงใหม่

การสังเกต

แบบสอบถาม

แบบบันทึก

แบบสังเกต

แบบสอบถาม

แบบบันทึก

 

6.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ   เห็นความสำคัญของขนบธรรมเนียม   ประเพณี  วัฒนธรรม  ของท้องถิ่น

2.นักเรียนเห็นความสำคัญและร่วมมือกันสืบทอดและรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีอันเป็นเอกลัษณ์ของท้องถิ่นอย่างถูกต้อง

3.นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างถูกต้อง

 

                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นางจันทรพร               ดู่สอน )

                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

 

                                        ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

Comments