โครงการมาตรฐานที่ 15

แผนงานโครงการตามมาตรฐานที่ 15

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

แผนงานโครงการตามมาตรฐานที่ 15

สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

 

1. โครงการกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. โครงการกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

3. โครงการกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ชื่อโครงการ                                      ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และ

                                                          เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน)

แผนงาน                                            การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 15  ตัวบ่งชี้ที่  15.1 , มาตรฐานที่ 14 ตัวบ่งชี้ที่ 5              

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายนิวัตร     หน้อยดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                         พฤษภาคม  2554  -  มีนาคม  2555

1.  หลักการและเหตุผล

                ในปัจจุบันสภาพสังคมได้เปลี่ยนไป  โรงเรียนเป็นสังคมที่ใหญ่และกว้างขึ้นกว่าสังคมครอบครัว  ในโรงเรียนจึงพบนักเรียนที่แตกต่างกัน  เนื่องจากแต่ละคนมาจากครอบครัวที่สภาพแตกต่างกัน  ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของเด็กแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

2.  วัตถุประสงค์

2.1  ด้านผลผลิต  ( out  put )

     1.  เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นปัจจุบัน

        2.  เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบชัดเจน

        3.  เพื่อการส่งเสริมศักยภาพและคุณลักษณะเด่นของนักเรียนแต่ละคน

2.2  ด้านผลลัพธ์ (out  come )

        นักเรียนโรงเรียนบ้านแปลง 2 ทุกคนมีแฟ้มข้อมูลเป็นรายบุคคล มีข้อมูลพัฒนาการทุกด้านครบถ้วน  ข้อมูลเป็นปัจจุบันและมีการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน

3.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

                แผนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ แยกได้ดังนี้

กิจกรรม/ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรม

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1.   เขียนโครงการ

2.   ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการและผู้เข้าร่วมรับผิดชอบโครงการคือครูประจำชั้นทุกท่าน , ครูกิจการนักเรียน , ครูแนะแนว

3.   จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  จัดแบบฟอร์มข้อมูลนักเรียน

4.   ดำเนินโครงการตามแผน

5.   สรุปและประเมินผล

-

-

 

 

 

 

 

500

 

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

-

 

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

-

 

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

500

 

 

-

-

พ.ค. 52

พ.ค. 52

 

 

 

 

 

พ.ค. 52

 

 

พ.ค. 52  - มี.ค. 53

มี.ค. 53

รวมทั้งสิ้น

500

-

-

500

-

 

4.  งบประมาณ

                ใช้งบประมาณ  จำนวน  500  บาท 

 

5.  การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

-  แฟ้มข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล

-  การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน

-  ความพึงพอใจของผู้เรียน

-  การสังเกต

-  การสอบถาม

 

-  แบบสังเกต

-  แบบสอบถาม


6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลครบถ้วนทุกด้าน

2.  แฟ้มข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลและเป็นปัจจุบัน

3.  นักเรียนมีศักยภาพและรู้คุณลักษณะเด่นด้อยของตนเอง

4.  ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของโรงเรียนที่กำหนดไว้

 

                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นายนิวัตร        หน้อยดี )

                                                                        ครู อันดับ คศ. 2

 

                                            ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2


ชื่อโครงการ                                    สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย

       (กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ)

แผนงาน                                           การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 15    ตัวบ่งชี้ที่  15.2 , 15.3 , 15.3 , 15.4       

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 4    ตัวบ่งชี้ที่  4.1 , 4.2 , 14.3 , 4.4 

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายนิวัตร     หน้อยดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                        ตลอดปีการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

                ในยุคแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้นี้สถานศึกษาเป็นเหมือนกับตัวจักรสำคัญที่จะนำพาให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  การที่สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นตัวกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาในด้านความคิด  ซึ่งในปัจจุบันสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งด้านวิชาการและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรองได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดเพื่อให้นักเรียนได้มีการพัฒนาอย่างมีต่อเนื่องและสอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อให้การปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษามีศักยภาพและได้พัฒนานักเรียนได้เต็มคุณภาพ

2. วัตถุประสงค์

                2.1 ด้านผลผลิต(Output)

1. เพื่อให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงความสามารถทางวิชาการและ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการในการเรียนรู้จากกิจกรรมที่สถานศึกษาได้จัดขึ้น

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างต่อเนื่อง

2.2 ด้านผลลัพธ์ (Out come)

                ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแปลง 2 ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการและ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนและทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างต่อเนื่อง

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

                แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ    แยกได้ดังนี้

กิจกรรม/ รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

การปฏิบัติ      กิจกรรม

ค่าตอบ

แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1. เขียนโครงการ   

2. ดำเนินการจัดทำเอกสารโครงการ

3. ดำเนินโครงการตามแผน

4. 1.จัดซื้อวัสดุฝึก

5. 2.ค่าเดินทางในวันแข่งขัน

6. 3.ค่าอาหารครูและนักเรียนตลอดการแข่งขัน

7. สรุป  ประเมินผล

-

-

 

5,000

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

 

-

5,000

-

-

 

-

ตลอดปีการศึกษา

รวมทั้งสิ้น

5,000

-

-

5,000

 
4. งบประมาณ
ใช้งบประมาณ  จำนวน    5,000   บาท   

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

1. การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน

2. ผลการแข่งขันกิจกรรม

การสังเกต

การสอบถาม,การสังเกต

-แบบสังเกต

-แบบประเมินผลการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม

 

6.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.             สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงความสามารถทางวิชาการและ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน

2.             ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการในการเรียนรู้จากกิจกรรมที่สถานศึกษาได้จัดขึ้น

3.             ผู้เรียนมีการพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อย่างต่อเนื่อง

 

                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นางประไพรรัตน์       เผือกเอี่ยม )

                                                                               ครู อันดับ คศ. 2

 

                                     ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ


ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2


ชื่อโครงการ                                     สถานศึกษามีการมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าหลากหลาย

        (กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน)

แผนงาน                                           การจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 15  ตัวบ่งชี้ที่ 15.7

ผู้รับผิดชอบโครงการ                        นางถนอมศรี       ใจซื่อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                     โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินการ                          ตลอดปีการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

                ประเทศไทยได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมาเป็นเวลา  65  ปีแล้วและสามารถใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนาน ระบอบประชาธิปไตยเป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบ กอปรกับความสงบสุขของประเทศภายใต้การปกครอง อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในการให้สิทธิเสรีภาพประชาชนในการคัดเลือกคนดี มีความรู้มาบริหารบ้านเมือง รวมทั้งเป็นการวางรากฐานของนักเรียนให้รู้จักสิทธิหน้าที่และเสรีภาพ เลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความรู้ เสียสละเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการนักเรียน มีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตภายใต้ของหลักประชาธิปไตยต่อไป

2. วัตถุประสงค์

                2.1 ด้านผลผลิต(Output)

              1.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้สิทธิหน้าที่ของตัวเองในการเลือกคนดีเข้ามาพัฒนาโรงเรียน

                2.เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงขึ้นตอนการเลือกตั้งอย่างถูกวิธี

                3.เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนอยู่ในระบอบประชาธิปไตยและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2.2 ด้านผลลัพธ์ (Out come)

 ครู นักเรียน ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแปลง 2  ได้แสดงออกโดยการใช้หลักประชาธิปไตยมาใช้ภายในโรงเรียนในการปฏิบัติจริง เกิดความรักความสามัคคีภายในโรงเรียนมีความยุติธรรม เน้นส่วนรวมเป็นหลัก และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

3.กิจกรรมการำเนินงาน

แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน     หมวดใช้จ่าย ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุเงินอุดหนุนทั่วไป แยกได้ดังนี้

กิจกรรม / รายละเอียด

การใช้งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

ปฏิบัติกิจกรรม

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1.             ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการ

2.             แต่งตั้งคณะทำงาน

3.             ดำเนินการตามโครงการ

4.             จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์

การเลือกตั้ง

5.             กิจกรรม 5 ส.

6.             สรุปผลและรายงาน

1,000

-

 

-

 

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

-

 

        -

 

   1,000

-

-

พฤษภาคม

 

มิถุนายน  2552

 

   มิถุนายน  2552

มิถุนายน 2552 -

มีนาคม  2553

มีนาคม 2553

รวม

1,000

-

 

1,000

 

4. งบประมาณ

ใช้งบประมาณ    จำนวน     1,000          บาท

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

- การเข้าร่วมกิจกรรมของนักกีฬาที่  

   เข้าร่วมแข่งขัน

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม

 

การสังเกต

การทดสอบ

การสอบถาม

 

แบบสังเกต

แบบทดสอบ

แบบสอบถาม

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ครู นักเรียน ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแปลง 2  ได้แสดงออกโดยการใช้หลักประชาธิปไตยมาใช้ภายในโรงเรียนในการปฏิบัติจริง เกิดความรักความสามัคคีภายในโรงเรียนมีความยุติธรรม เน้นส่วนรวมเป็นหลัก และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

 

                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นางถนอมศรี           ใจซื่อ )

                                                                        ครู อันดับ คศ. 2

 

                                      ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

Comments