โครงการมาตรฐานที่ 14

แผนงานโครงการตามมาตรฐานที่ 14

สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

2. โครงการกิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน

3. โครงการกิจกรรมการนิเทศภายใน

4. โครงการกิจกรรมวิทยากรภายนอก

ชื่อโครงการ                                          สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ (กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร)

แผนงาน                                                การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 14  ตัวบ่งชี้ที่  14.1

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายนิวัตร             หน้อยดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                        พฤษภาคม  2552-มีนาคม  2553

1. หลักการและเหตุผล

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  และพระราชบัญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2547  ได้กำหนดให้รัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับคนไทยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะด้านคุณภาพต้องจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

                โรงเรียนบ้านแปลง 2  ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ซึ่งเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้บนพื้นฐานของความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล  ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรนั้น  ทั้งหน่วยงาน ครู และบุคลากรในสังกัดจำเป็นต้องมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี  จำเป็นต้องฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

2. วัตถุประสงค์

                2.1 ด้านผลผลิต(Output)

1.  นักเรียนระดับประถมศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ทั้งด้านความรู้ เจตคติและทักษะ

2. ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

3. ผู้บริหารสถานศึกษา บริหารและจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ด้านผลลัพธ์ (Out come)

1. นักเรียนในโรงเรียนทุกคนมีคุณภาพการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

                แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ    แยกได้ดังนี้

กิจกรรม/ รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

การปฏิบัติ      กิจกรรม

ค่าตอบ

แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1.             เขียนโครงการ   

2.             แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

3.             จัดทำหลักสูตรให้ครบทุกชั้น

4.             ประเมินผลการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

พฤษภาคม  2552  -  มีนาคม  2553

 

 

 

-

-

-

-

4. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

ผลผลิต (Out puts)

1.การพัฒนาการเรียนของนักเรียนประถมศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ทั้งด้านความรู้ เจตคติและทักษะ

2.การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

3.การบริหารและจัดกาดรเรื่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ของผู้บริหารโรงเรียน

 

 

ผลลัพธ์ (Out comes)

1.นักเรียนประถมศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ตามหลักสูตร

 

-                   การทดสอบ

-                   การสังเกต

-                   การสัมภาษณ์

-                   การตรวจผลงาน

-                   การวางแผนจัดการเรียนรู้

-                   การตรวจแผนการสอน

-                   การวางแผนการบริหารและจัดกาดรเรื่องหลักสูตรของสถานศึกษา

 

-การประเมิน

 

-แบบทดสอบ

-แบบสังเกต

-แบบสัมภาษณ์

-แบบประเมินผลงาน

-แบบสังเกตการณ์จัดการเรียนรู้

-แบบประเมินของครู

-แบบนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครู

-ตรวจสอบเอกสารของครู

 

 

-แบบประเมิน

 

                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นายนิวัตร        หน้อยดี )

                                                                        ครู อันดับ คศ. 2

 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

 

 

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

 

ชื่อโครงการ                                          สถานศึกษามีการจัดการหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ (กิจกรรมการผลิตสื่อการเรียนการสอน)

แผนงาน                                                การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 14  ตัวบ่งชี้ที่  14.2 , 14.3 , 14.4

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายนิวัตร   หน้อยดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                        พฤษภาคม  2552-มีนาคม  2553

1. หลักการและเหตุผล

 การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแปลง 2  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ  สิ่งหนึ่งที่จะช่วยส่งผลให้คุณภาพการศึกษาบรรลุตามความมุ่งหมายของหลักสูตร  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ก็คือ  การใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ เพราะการใช้สื่อจะช่วยให้นักเรียนมีความสนใจในเนื้อหาที่เรียน  ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ การผลิตสื่อประกอบการสอนควรที่จะสอดคล้องไปกับความเจริญก้าวหน้าในด้านนี้ด้วย  ทางโรงเรียนบ้านแปลง 2 จึงส่งเสริมให้ครูได้ผลิตสื่อโดยใช้เทคโนโลยีและเอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ขึ้นและเพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์

                2.1 ด้านผลผลิต(Output)

4. เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้สื่อที่ทันสมัยในการเรียนการสอน

5. เพื่อให้ครูเกิดทักษะในการใช้ พัฒนาสื่อ นวัตกรรม

6. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูได้จัดหมา ผลิตสื่อ  ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรม

2.2 ด้านผลลัพธ์ (Out come)

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระวิชาสูงขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

                แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ    แยกได้ดังนี้

กิจกรรม/ รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

การปฏิบัติ      กิจกรรม

ค่าตอบ

แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

5.             เขียนโครงการ   

6.             ดำเนินการจัดทำเอกสารโครงการ

7.             ดำเนินโครงการตามแผน

8.             สรุป  ประเมินผล

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

พฤษภาคม  2552  -  มีนาคม  2553

 

 

 

-

-

-

-

4. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

 

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

-                   ผลการดำเนินงาน

-                   แบบสำรวจการผลิตสื่อ

-                   แบบบันทึกการผลิตสื่อ

การสังเกต

แบบสำรวจ

แบบบันทึก

แบบสังเกต

แบบสำรวจ

แบบบันทึก

 

6.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.             ครูและนักเรียนได้ใช้สื่อที่ทันสมัยมาประกอบการจัดการเรียนรู้

2.             นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3.             โรงเรียนมีแบบบันทึกการผลิต การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นายนิวัตร            หน้อยดี )

                                                                        ครู อันดับ คศ. 2

ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

ชื่อโครงการ                                          สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ (กิจกรรมการนิเทศภายใน)

แผนงาน                                                การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 14   ตัวบ่งชี้ที่  14.6

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางจันทรพร      ดู่สอน   ,  นางประไพรรัตน์    เผือกเอี่ยม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                        พฤษภาคม 2552  ถึง มีนาคม 2553

1. หลักการและเหตุผล

                การนิเทศเป็นกระบวนการที่บุคลากรทุกคนเรียนรู้งานร่วมกัน ให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ปรับปรุงพฤติกรรมการสอนของครู การพัฒนางานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนบ้านแปลง 2 จึงได้จัดทำแผนการนิเทศ และดำเนินการนิเทศการสอน การกำกับ ติดตามประเมินผล และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การจัดการศึกษาเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

2. วัตถุประสงค์

                2.1 ด้านผลผลิต(Output)               

1.  คณะครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนตามแผน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม

2.  คณะครูทุกคนนำผลการนิเทศไปปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

2.2 ด้านผลลัพธ์ (Out come)

สถานศึกษามีนโยบาย และแผนการนิเทศ ที่สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นรายบุคคล โดยใช้หลักการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอน ตามแผน มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการนิเทศ แล้วนำผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

                แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ    แยกได้ดังนี้

กิจกรรม/ รายละเอียด

การใช้งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

ปฏิบัติกิจกรรม

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1.             เขียนโครงการ   

2.             ดำเนินโครงการตามแผน

3.             สรุป  ประเมินผล

-

-

 

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

พ.ค. 2552

มิ.ย. 2552 –

มี.ค.2553

มี.ค. 2553

 

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

4. งบประมาณ

                ไม่ใช้งบประมาณ

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

-  คณะครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนตามแผน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม

-  คณะครูทุกคนนำผลการนิเทศไปปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

 

- การสำรวจ

- แบบสอบถาม

 

 

6.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สถานศึกษามีนโยบาย และแผนการนิเทศ ที่สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นรายบุคคล โดยใช้หลักการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ดำเนินการนิเทศการเรียนการสอน ตามแผน มีการติดตามประเมินผล และรายงานผลการนิเทศ แล้วนำผลการนิเทศมาปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นางจันทพร              ดู่สอน )

                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

 

 

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

 

 

 

 

ชื่อโครงการ                                          สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ( วิทยากรภายนอก )               

แผนงาน                                                การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 14   ตัวบ่งชี้ที่   14.7

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางถนอมศรี        ใจซื่อ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน               พฤษภาคม   2552  - มีนาคม   2553      

1. หลักการและเหตุผล

          หมู่บ้านแปลง 2 มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ มากมาย เช่น การอบปลาแห้ง การทำถั่วเน่า  การเขียนอักษรล้านนา โรงเรียนบ้านแปลง 2 จึงจำเป็นต้องมีมาตรการให้ครู และวิทยากรจากชุมชนนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้

2. วัตถุประสงค์

                2.1 ด้านผลผลิต (Output)

                1. เพื่อให้สถานศึกษามีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง

                3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบอาชีพได้

2.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcome)

                      โรงเรียนบ้านแปลง 2 มีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และนักเรียนโรงเรียนบ้านแปลง 2  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง  ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบอาชีพได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

                แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ    แยกได้ดังนี้

กิจกรรม/ รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

การปฏิบัติ      กิจกรรม

ค่าตอบ

แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1. เขียนโครงการ

2. ดำเนินการติดต่อวิทยากร

3. จัดทำแผนการสอนร่วมกับวิทยากร

4. ดำเนินการสอน

5. ประเมินผล สรุปโครงการ

-

-

 

-

1,000

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

-

1,000

-

ตลอดปีการศึกษา

รวมทั้งสิ้น

1,000

-

-

1,000

4.              งบประมาณ

ใช้งบประมาณ  จำนวน    1,000   บาท   

 

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

- การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียน

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม

การสังเกต

การทดสอบ

การสอบถาม

แบบสังเกต

แบบทดสอบ

แบบสอบถาม

 

 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1. สถานศึกษามีการนำแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน

                2. นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจ เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง

                3. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับกลุ่มได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นางถนอมศรี              ใจซื่อ )

                                                                        ครู อันดับ คศ. 2

 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

 

 

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

Comments