โครงการมาตรฐานที่ 13

แผนงานโครงการตามมาตรฐานที่ 13

สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

 

1. โครงการกิจกรรมการบริหารโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

2. โครงการกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. โครงการกิจกรรมตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


ชื่อโครงการ                                          สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

แผนงาน                                                การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                     13    ตัวบ่งชี้ที่  13.1 , 13.2 , 13.4 ,                               

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางจันทรพร          ดู่สอน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                          พฤษภาคม  2554 มีนาคม  2555

1. หลักการและเหตุผล

                    การบริหารสถานศึกษานั้นจำเป็นต้องมีแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการขับ เคลื่อนการดำเนินงาน  โดยมีกลุ่มบุคคล/บุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมคิด ร่วมดำเนินงาน และร่วมรับผิดชอบจึงจำเป็น  ต้องมีการบริหารที่มีคุณภาพโดยหลักการ  มีส่วนร่วมในการบริหารึ่งสอดคล้องกับการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลซึ่งเน้นการบริหารที่ต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายของโรงเรียน  ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ   โปร่งใสในทุกขั้นตอน   และมีความรับผิดชอบดังนั้นการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลจะทำให้สถานศึกษามีคุณภาพและศักยภาพ

2. วัตถุประสงค์

                2.1 ด้านผลผลิต(Output)

1.             เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดทำแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติราชการ

2.             เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

2.2 ด้านผลลัพธ์ (Out come)

สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลซึ่งเน้นการบริหารที่ต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายของโรงเรียน  ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ   โปร่งใสในทุกขั้นตอน   และมีความรับผิดชอบ

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

                แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ    แยกได้ดังนี้

กิจกรรม/ รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

การปฏิบัติ      กิจกรรม

ค่าตอบ

แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1. ประชุมวางแผน

2. เ ขียนโครงการ

3. ดำเนินโครงการตามแผน

 

4. สรุป  ประเมินผล

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

พฤษภาคม 2552

พฤษภาคม 2552

พฤษภาคม 2552

มีนาคม  2553

มีนาคม  2553

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

4. งบประมาณ

                -  ไม่ใช้งบประมาณ

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

1. ผลการดำเนินงาน

การสังเกต

 

-แบบประเมินผลการดำเนินงาน

 

6.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลได้อย่างมีศักยภาพตอบสนองต่อนโยบายของโรงเรียน และ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ   โปร่งใสในทุกขั้นตอน   และมีความรับผิดชอบ

                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นางจันทพร              ดู่สอน )

                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียน

                                         ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2ชื่อโครงการ                                     สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

แผนงาน                                          การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 13   ตัวบ่งชี้ที่ 13. 3

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางจันทรพร            ดู่สอน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                        พฤษภาคม 2554 ถึง กันยายน 2554

1. หลักการและเหตุผล

                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตราที่ 40 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบไปด้วยตัวแทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านแปลง 2  จึงได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้รับทราบและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดของตนในการพัฒนาสถานศึกษา อันจะทำให้การพัฒนาเป็น ไปในทิศทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา

2. วัตถุประสงค์

                2.1 ด้านผลผลิต(Output)               

1.  คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับการอบรมสัมมนา ให้รับทราบและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

2.  คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมอ อย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา

3.  คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และภาคภูมิใจ

2.2 ด้านผลลัพธ์ (Out come)

สถานศึกษามีคณะกรรมการที่ได้มาอย่างถูกต้อง ตาม เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวง มีการสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสม มีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมออย่างน้อย  2  เดือนต่อครั้ง ร่วมนำผลการประชุมไปปฏิบัติ ตรวจสอบ ถ่วงดุล และรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

                แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ    แยกได้ดังนี้

กิจกรรม/ รายละเอียด

การใช้ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

ปฏิบัติกิจกรรม

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1. เขียนโครงการ   

2. ดำเนินการจัดทำเอกสารตามโครงการ

3. ดำเนินโครงการตามแผน

4. สรุป  ประเมินผล

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

พ.ค. 2552

มิ.ย. 2552

 

ส.ค. 2552

ก.ย. 2552

 

รวมทั้งสิ้น

-

 

-

-


4. งบประมาณ
ไมใช้งบประมาณ

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

-  คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับการอบรมสัมมนา ให้รับทราบและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

-  คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมอ อย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง

-  คณะกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และภาคภูมิใจ

- การสำรวจ

- แบบสอบถาม

 

 

6.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สถานศึกษามีคณะกรรมการที่ได้มาอย่างถูกต้อง ตาม เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวง มีการสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสม มีการประชุมคณะกรรมการสม่ำเสมออย่างน้อย  2  เดือนต่อครั้ง ร่วมนำผลการประชุมไปปฏิบัติ ตรวจสอบ ถ่วงดุล และรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น

                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นางจันทพร              ดู่สอน )

                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

                                    ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

 

ชื่อโครงการ                                    สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

       (กิจกรรมการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)

แผนงาน                                           การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 13   ตัวบ่งชี้ที่  13.5

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางจันทรพร             ดู่สอน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                        พฤษภาคม 2554  ถึง มีนาคม 2555

1. หลักการและเหตุผล

                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตราที่ 40 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อทำหน้าที่กำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบไปด้วยตัวแทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา

                ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โรงเรียนบ้านแปลง 2  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามระบบและกลไกการตรวจสอบที่สมบูรณ์ถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

                2.1 ด้านผลผลิต(Output)               

1.  สถานศึกษามีการจัดระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน

2.  สถานศึกษามีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแลสาธารณะชน

2.2 ด้านผลลัพธ์ (Out come)

สถานศึกษามีการกำหนดนโยบาย และระบบกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีผู้รับผิดชอบ มีแผนและปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา มีการประเมินผล การรายงานประจำปี ที่มีความชัดเจน โปร่งใส ทุกฝ่าย มีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณะชน เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

                แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ    แยกได้ดังนี้

กิจกรรม/ รายละเอียด

การใช้งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

ปฏิบัติกิจกรรม

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1.             เขียนโครงการ   

2.             ดำเนินโครงการตามแผน

 

3.             สรุป  ประเมินผล

-

-

 

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

พ.ค. 2552

มิ.ย. 2552 –

มี.ค.2553

มี.ค. 2553

 

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

 
4. งบประมาณ

                ไม่ใช้งบประมาณ

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

-  สถานศึกษามีการจัดระบบและกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน

-  สถานศึกษามีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแลสาธารณะชน

- การสำรวจ

- แบบสอบถาม

 


6.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                       สถานศึกษามีการกำหนดนโยบาย และระบบกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลที่มีผู้รับผิดชอบ มีแผนและปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษา มีการประเมินผล การรายงานประจำปี ที่มีความชัดเจน โปร่งใส ทุกฝ่าย มีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณะชน เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อ

 

                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นางจันทพร              ดู่สอน )

                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

                                          ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ


ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

Comments