โครงการมาตรฐานที่ 12

แผนงานโครงการตามมาตรฐานที่ 12

สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

 

1. โครงการกิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศ

2. โครงการกิจกรรมงานประกันคุณภาพภายใน

3. โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

ชื่อโครงการ                                       สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร (กิจกรรมพัฒนาระบบ 

                                  สารสนเทศ)

แผนงาน                                           การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 12  ตัวบ่งชี้ที่  12 .1 , 12.2 , 12.5

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางถนอมศรี     ใจซื่อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินการ                         พฤษภาคม 2554 – มิถุนายน 2554

1.  หลักการและเหตุผล

                 ในโลกปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้กับการทำงานในด้านต่างๆ  ทั้งทางด้านการศึกษาหาความรู้   รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และยังมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบสามารถให้บริการแก่ผู้ที่ใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว    ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านแปลง 2 จึงได้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  เป็นปัจจุบัน  ชัดเจนเพียงพอและครอบคลุมทั้งทางด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  เด็ก  สื่อ  ครุภัณฑ์  อาคาร  สถานที่  องค์กร  ชุมชน  แหล่งเรียนรู้  ทั้งในและนอกสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และข้อมูลที่จำเป็นขึ้นและสะดวกสบาย  รวดเร็วในการนำไปให้บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ต่อไป

2.  วัตถุประสงค์

2.1   ด้านผลผลิต  (Output)

                1.   เพื่อให้โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน  เป็นปัจจุบันเพียงพอ  ครอบคลุม ต่อการใช้ประโยชน์

                2.  เพื่อให้โรงเรียนมีระบบการจัดข้อมูลที่เป็นระบบและสามารถให้บริการสะดวกและ รวดเร็ว

                2.2  ด้านผลลัพธ์   (Outcome)

                โรงเรียนมีการจัดระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง  ชัดเจน  เป็นปัจจุบันเพียงพอ  ครอบคลุมต่อการใช้ประโยชน์  มีการจัดเก็บที่เป็นระบบและการให้บริการได้สะดวกรวดเร็ว

3.             กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

                แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  แยกได้ดังนี้

กิจกรรม /  รายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลาการปฏิบัติกิจกรรม

ค่าตอบ

แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1.             เขียนโครงการ

2.             ดำเนินการจัดทำเอกสารโครงการ

3.             ดำเนินการโครงการตามแผน

      จัดซื้อวัสดุงานธุรการ

4.             สรุป  ประเมินผล

-

-

 

3,000

 

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

-

 

-

 

-

-

-

-

 

-

 

3,000

-

พฤษภาคม   2552

พฤษภาคม   2552

 

พฤษภาคม   2552

 

พฤษภาคม   2552

มิถุนายน    2552

รวมทั้งสิ้น

3,000

-

-

3,000

4.งบประมาณ

                ใช้งบประมาณ   จำนวน  3,000   บาท  

5.  การประเมินผล

 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

1.โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ  สะดวก  รวดเร็วในการให้บริการ

-  การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน

-  แบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน

 

6.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  โรงเรียนมีระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน  เป็นปัจจุบันเพียงพอ  ครอบคลุมต่อการใช้ประโยชน์

2.  โรงเรียนมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและสามารถให้บริการสะดวกและรวดเร็ว


                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นางถนอมศรี           ใจซื่อ )

                                                                        ครู อันดับ คศ. 2

 

                                          ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2                                                                                                                                                                 

ชื่อโครงการ                                        สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบ         

                                                          วงจร(กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา)

แผนงาน                                            การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 12    ตัวบ่งชี้ที่  12.3                          

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายนิวัตร        หน้อยดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                        ตลอดปีการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

             สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ดังนั้นคุณภาพของสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการรับประกันในทุกๆด้านในสถานว่ามีมากหรือน้อยอย่างไรซึ่งการประกันคุณภาพที่ดีนั้นต้องมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎ กระทรวงฯ ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ ทบทวนประเมินคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

2. วัตถุประสงค์

   2.1 ด้านผลผลิต(Output)

1.          เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎ กระทรวงฯ ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ ทบทวนประเมินคุณภาพ

2.          เพื่อให้สถานศึกษามีการรายงานผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

                     2.2 ด้านผลลัพธ์ (Out come)

                      สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในตามกฎ กระทรวงฯ ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ ทบทวนประเมินคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

                แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ    แยกได้ดังนี้

กิจกรรม/ รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

การปฏิบัติ      กิจกรรม

ค่าตอบ

แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1. ประชุมวางแผน

2. เ ขียนโครงการ

3. ดำเนินโครงการตามแผน

 

4. สรุป  ประเมินผล

-

-

1,000

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

1,000

 

-

พฤษภาคม 2552

พฤษภาคม 2552

พฤษภาคม 2552

มีนาคม  2553

มีนาคม  2553

รวมทั้งสิ้น

1,000

-

-

21,000

4. งบประมาณ
ใช้งบประมาณ  จำนวน    1,000   บาท  

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

1. ผลการดำเนินงาน

การสังเกต,สัมภาษณ์

 

-แบบประเมินผลการดำเนินงาน

- คู่มือการประกันคุณภาพสถานศึกษา

6.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                      สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ ทบทวนประเมินคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

                                        ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นายนิวัตร              หน้อยดี )

                                                                        ครู อันดับ คศ. 2

                                          ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

ชื่อโครงการ                                      สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบครบวงจร

                                                        (กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร)

แผนงาน                                           การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 12   ตัวบ่งชี้ที่  12.4

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางจันทรพร      ดู่สอน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                        ตลอดปีการศึกษา

1. หลักการและเหตุผล

                บุคลากรมีการพัฒนาตนเองที่ไม่หลากหลายและไม่ทั่วถึงทางด้านการศึกษา การพัฒนาโดยการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาจึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่บุคลากรจะได้นำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาต่อไป

2. วัตถุประสงค์

                2.1 ด้านผลผลิต(Output)

1.             สถานศึกษามีกิจกรรม/แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.             ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.             สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผลและนำผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม

2.2 ด้านผลลัพธ์ (Out come)

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2552

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

                แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ    แยกได้ดังนี้

กิจกรรม/ รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

การปฏิบัติ      กิจกรรม

ค่าตอบ

แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1. เขียนโครงการ   

2. ดำเนินการจัดทำเอกสารตามโครงการ

3. ดำเนินโครงการตามแผน

 

4. สรุป  ประเมินผล

-

-

 

6,000

 

-

-

-

 

-

 

-

-

-

 

6,000

-

-

-

 

-

 

-

พ.ค. 2552

มิ.ย. 2552

 

ก.ค.2552 –

ก.พ. 2553

มี.ค. 2553

 

รวมทั้งสิ้น

6,000

-

6,000

-

4. งบประมาณ

ใช้งบประมาณ    จำนวน  6,000บาท 

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

-                   สถานศึกษามีกิจกรรม/แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

-                   ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

-                   สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผลและนำผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม

 

- การสำรวจ

- แบบสอบถาม

 

6.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.             สถานศึกษามีนโยบาย/แผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.             ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

3.             สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผลและนำผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนากิจกรรม


                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นางจันทพร              ดู่สอน )

                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

 

                                       ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

Comments