โครงการมาตรฐานที่ 11

แผนงานโครงการตามมาตรฐานที่ 11

ผู้บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการจัดการศึกษา

 

1. โครงการกิจกรรมระดมทรัพยากรจากองค์กรภายนอก

ชื่อโครงการ                                          ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการจัดการศึกษา(กิจกรรมการระดม 

                                   ทรัพยากรภายนอก)

แผนงาน                                              การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 11    ตัวบ่งชี้ที่  11.1 – 11.4                             

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นางจันทรพร          ดู่สอน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                        พฤษภาคม  2554 มีนาคม  2555

1. หลักการและเหตุผล

             สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้และเป็นที่บริการทางวิชาการแก่บุคคลทั่วไปซึ่งควรร่วมมือและระดมทรัพยากรจากองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เพื่อบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพถือได้ว่าจำเป็นที่ต้องสร้างความร่วมมือและระดมทรัพยากรจากองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ให้ส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ ทบทวนประเมินคุณภาพการศึกษาและรายงานผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์

   2.1 ด้านผลผลิต(Output)

1.   เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากองค์กรภายนอก

2.  เพื่อให้ผู้บริหารสร้างความร่วมมือและระดมทรัพยากรจากองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรจากภายนอก

                     2.2 ด้านผลลัพท์ (Out come)

    ผู้บริหารสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากองค์กรภายนอกรวมถึงสร้างความร่วมมือและระดมทรัพยากรจากองค์กร/หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน บริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรจากภายนอก

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

                แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ   

กิจกรรม/ รายละเอียดการใช้ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

การปฏิบัติ      กิจกรรม

ค่าตอบ

แทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1. ประชุมวางแผน

2. เ ขียนโครงการ

3. ดำเนินโครงการตามแผน

 

4. สรุป  ประเมินผล

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

พฤษภาคม 2552

พฤษภาคม 2552

พฤษภาคม 2552

มีนาคม  2553

มีนาคม  2553

รวมทั้งสิ้น

-

-

-

-

4. งบประมาณ

                ไม่ใช้งบประมาณ

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

1. ผลการดำเนินงาน

การสังเกต

 

-แบบประเมินผลการดำเนินงาน

 

6.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้บริหารสถานศึกษามีการศึกษาเอกสารหาความรู้ใหม่ ๆ ในการบริหารวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้ได้แนวการบริหารในแนวใหม่เพื่อที่ใช้เป็นแนวทางการบริหารให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตลอดจน

 

                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                          ( นางจันทพร              ดู่สอน )

                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

 

                                        ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

Comments