โครงการมาตรฐานที่ 10

แผนงานโครงการตามมาตรฐานที่ 10

ครูมีความสามารถในการจัดการการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ

 

1. โครงการกิจกรรมจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อโครงการ                                          ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง  มีประสิทธิภาพแเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (กิจกรรมการทำวิจัยในชั้นเรียน )

แผนงาน                                               การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                     10  ตัวบ่งชี้ที่  10.1 – 10.7 

ผู้รับผิดชอบ                                         นายนิวัตร      หน้อยดี

ระยะเวลาดำเนินงาน                            ตลอดปีการศึกษา   

1.  หลักการและเหตุผล

                จากการพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในมาตรฐานที่10 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตัวบ่งชี้ที่ 10.7  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน โดยครูต้องทำการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน นำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ แต่เนื่องจากครูยังขาดทักษะทางด้านการวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้สื่อ/การจัดการเรียนรู้หรือปัญหาพฤติกรรมผู้เรียน พัฒนาสื่อ/เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อ                   แก้ปัญหาเหมาะสมกับสภาพปัญหา นำสื่อ/เทคนิควิธีการที่พัฒนาขึ้นมาทดลองใช้กับผู้เรียน และสรุปรายงานการวิจัยนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยเทอมละ 1 งานวิจัย เพื่อทำการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและเรียนรู้    วิจัยเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน และนำผลจากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. วัตถุประสงค์

ด้านผลผลิต (Output)

1.   ครูสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้สื่อ/การจัดการเรียนรู้หรือปัญหาพฤติกรรมผู้เรียน

2.   ครูสามารถพัฒนาสื่อ/เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาเหมาะสมกับสภาพปัญหา

3.   ครูสามารถนำสื่อ/เทคนิควิธีการที่พัฒนาขึ้นมาทดลองใช้กับผู้เรียน และสรุปรายงานการวิจัยนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง

ด้านผลลัพธ์ (Out come)

1.  เพื่อให้ผู้สอนมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

3.  กิจกรรม / รายละเอียดการใช้งบประมาณ                      

แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน    หมวดรายจ่าย  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   แยกได้ดังนี้

กิจกรรม / รายละเอียด การใช้งบประมาณ

งบประมาณ     ทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลาปฏิบัติกิจกรรม

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1.  ประชุมจัดทำโครงการ

2.  เขียนโครงการการทำวิจัยในชั้นเรียน

3.  เสนอโครงการต่อผู้บริหารโรงเรียน

4.  ติดต่อประสานงานไปยังฝ่ายวิชาการ  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้จัดทำวิจัยในชั้นเรียน

5.  คณะครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

6. รายงานผลการดำเนินงาน

-

-

-

 

-

 

-

 

 

-

-

-

 

-

 

-

 

 

-

-

-

 

-

 

-

 

 

-

     พ.ค. 52

     พ.ค. 52

 

   พ.ค. 52

 

  มิ.ย.. 52

 

 

  มิ.ย. 52  – มี.ค. 53

มี.ค. 53

รวม

-

-

-

-

 

ไมใช้งบประมาณ

 

5.   การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

1.  ครูสามารรถวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้สื่อ/การจัดการเรียนรู้หรือปัญหาพฤติกรรมผู้เรียน

2.   ครูสามารรถพัฒนาสื่อ/เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อเหมาะสมกับสภาพปัญหา

3.   ครูสามารรถนำสื่อ/เทคนิควิธีการที่พัฒนาขึ้นมาทดลองใช้กับผู้เรียน และสรุปรายงานการวิจัยนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงาน

 

 

ผลการดำเนินงาน

 

 

ผลการดำเนินงาน

แบบประเมินผลการดำเนินงาน

 

 

แบบประเมินผลการดำเนินงาน

 

 

แบบประเมินผลการดำเนินงาน

 


6.  ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ

1.  ครูมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

2.  ครูสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาการใช้สื่อ/การจัดการเรียนรู้หรือปัญหาพฤติกรรมผู้เรียน

3.   ครูสามารถพัฒนาสื่อ/เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาเหมาะสมกับ

สภาพปัญหา

4.   ครูสามารถนำสื่อ/เทคนิควิธีการที่พัฒนาขึ้นมาทดลองใช้กับผู้เรียน และสรุปรายงานการวิจัยนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง

 

                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                         ( นายนิวัตร                  หน้อยดี )

                                                                          ครู อันดับ คศ. 2

                                           ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

Comments