โครงการมาตรฐานที่ 1

แผนงานโครงการตามมาตรฐานที่ 1

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

 

1. โครงการกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

2. โครงการกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ

ชื่อโครงการ                                          ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์(กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี)

แผนงาน                                                การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 1   ตัวบ่งชี้ที่  1.2 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 3   ตัวบ่งชี้3.1 , 3.4

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 7   ตัวบ่งชี้ที่  7.4 , 7.5

ผู้รับผิดชอบโครงการ                         นายนิวัตร   หน้อยดี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                      โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                        มกราคม 2555 ถึง กุมภาพันธ์ 2555

1. หลักการและเหตุผล

                วิชาลูกเสือ – เนตรนารี  จัดอยู่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ผู้เรียน ได้มีประสบการณ์จริง และตรงผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น และมีความสนุกสนาน กับการเข้าชั้นเรียน จำเป็นต้องสนองตอบกับ ผู้เรียนซึ่งนอกจากจะมีการเรียนการสอนในโรงเรียนแล้วยังมีการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมนอกสถานที่ด้วย

2. วัตถุประสงค์

                2.1 ด้านผลผลิต(Output)               

1. นักเรียนช่วงชั้นที่ 1,2  โรงเรียนบ้านแปลง 2 ทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม

2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ,2 โรงเรียนบ้านแปลง 2 ทุกคน มีระเบียบ มีวินัย

2.2 ด้านผลลัพธ์ (Out come)

1. นักเรียนช่วงชั้นที่ 1,2  โรงเรียนบ้านแปลง 2 ทุกคน มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

2. นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ,2 โรงเรียนบ้านแปลง 2 ทุกคน มีความรับผิดชอบ มีความอดทน และตรงต่อเวลา

 

3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

                แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหมวดรายจ่าย ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ    แยกได้ดังนี้

กิจกรรม/ รายละเอียด

การใช้ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

ปฏิบัติกิจกรรม

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1. เขียนโครงการ   

2. ดำเนินการจัดทำเอกสารตามโครงการ

3. ดำเนินโครงการตามแผน

 

4. สรุป  ประเมินผล

-

5,000

 

-

 

-

-

-

 

-

 

-

-

-

 

-

 

-

-

5,000

 

-

 

-

พ.ค. 2552

มิ.ย. 2552

 

ม.ค..2553 –

ก.พ. 2553

มี.ค. 2553

 

รวมทั้งสิ้น

5,000

-

-

5,000

 
4. งบประมาณ
ใช้งบประมาณ    จำนวน  5,000   บาท  

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

ผลผลิต (out put)

-นักเรียนช่วงชั้นที่ 1,2 โรงเรียนบ้านแปลง 2 ทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม

-นักเรียนช่วงชั้นที่ 1,2 โรงเรียนบ้านแปลง 2 ทุกคนมีระเบียบ มีวินัย

ผลลัพธ์ (out come)

-นักเรียนช่วงชั้นที่ 1,2 โรงเรียนบ้านแปลง 2 ทุกคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

-นักเรียนช่วงชั้นที่ 1,2 โรงเรียนบ้านแปลง 2 ทุกคนมีความรับผิดชอบ มีความอดทนและตรงต่อเวลา

 

-การสังเกต

-การตรวจสอบ

-การสัมภาษณ์

 

 

-การสังเกต

-การตรวจสอบ

-การสัมภาษณ์

 

-แบบสังเกต

-แบบตรวยสอบ

-แบบสัมภาษณ์

 

 

-แบบสังเกต

-แบบตรวจสอบ

-แบบสัมภาษณ์

 

6.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่น มีความอดทน ตรงต่อเวลารักการทำงาน และสามารถทำงานนร่วมกับผู้อื่นได้

 

                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                         ( นายนิวัตร                หน้อยดี )

                                                                          ครู อันดับ คศ. 2

                                             ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง

ชื่อโครงการ                                          ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์(โรงเรียนวิถีพุทธ)

แผนงาน                                                การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอดคล้องกับมาตรฐานที่                 1  ตัวบ่งชี้ที่  1.1

ผู้รับผิดชอบโครงการ                       นางถนอมศรี           ใจซื่อ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ                   โรงเรียนบ้านแปลง 2

ระยะเวลาดำเนินงาน                      พฤษภาคม  2554 – มีนาคม  2555

1. หลักการและเหตุผล

              การจัดการศึกษาหลักสูตรปัจจุบันเป็นการศึกษาที่มีเป้าหมายในการบูรณาการวิชาที่เรียน คือนอกจากมุ่งความเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขแล้ว คุณลักษณะทั้ง 3 ประการยังมีปฏิสัมพันธ์แบบเกื้อหนุนส่งเสริมกันและกัน  ได้แก่ การเป็นคนดีด้วยสติและสมาธิ  การเป็นคนเก่งด้วยปัญญา  มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น และยึดมั่นในวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ

                ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านแปลง 2 จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพื่อบูรณาการมีกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้โครงการประสบผลสำเร็จมากขึ้น

2. วัตถุประสงค์

                2.1 ด้านผลผลิต(Output)

                                2.1.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทางร่างกาย การบริโภคปัจจัย 4 อย่าง ประหยัดและมีคุณค่า  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

                                2.1.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาทางสังคม เป็นคนดีมีศีลธรรมเป็นคนรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา พร้อมที่จะทำงานเป็นทีม

2.2 ด้านผลลัพธ์ (Out come)

                                2.2.1 นักเรียนมีพัฒนาการทางจิต มีสุขภาพจิตดี แจ่มใสเบิกบาน มีความสุขในการศึกษาเล่าเรียน มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์

                                2.2.2 นักเรียนมีศรัทธาที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย เป็นคนใฝ่รู้ แสวงหาความจริงตลอดชีวิต ใช้สติในการดำเนินชีวิต

                                2.2.3 บุคลากรในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนในทางที่เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิลย์


 3. กิจกรรมและการดำเนินงาน

กิจกรรม/ รายละเอียด

การใช้ งบประมาณ

งบประมาณทั้งสิ้น

หมวดรายจ่าย

ระยะเวลา

ปฏิบัติกิจกรรม

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

1.             ประชุมวางแผนจัดทำโครงการ  

2.             เสนอโครงการ

3.             ดำเนินงานตามโครงการ

กิจกรรมวันสำคัญและกิจกรรมอื่น ๆ

-                   กิจกรรมไหว้ครู

-                   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

-                   กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

-                   กิจกรรมเวียนเทียนวันสำคัญ

-                   กิกรรมอบรมจริยธรรมวันศุกร์

-                   กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม

-                   กิจกรรมธนาคารความดี

-                   กิจกรรมวันสำคัญ

-                   กิจกรรมออมทรัพย์

-                   กิจกรรมหน้าเสาธง

4.             สรุป  ประเมินผล

2,000

 

-

-

-

-

 

-

-

-

-

 

-

-

-

2,000

 

-

-

-

พ.ค.52

 

พ.ค.52

 

 

ตลอดปีการศึกษา

 

 

 

 

 

 

มิ.ย. 52

ส.ค. 52

 

ธ.ค. 52

 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา

มี.ค. 52

รวมทั้งสิ้น

2,000

-

-

2,000

 
4. งบประมาณ
ใช้งบประมาณ    จำนวน    2,000        บาท  

5. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

วิธีที่ใช้วัด

เครื่องมือที่ใช้วัด

ผลผลิต (Out puts)

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีการเปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ ต่อการดำเนินชีวิตตามพระพุทธศาสนา

2.นักเรียนร้อยละ 80 มีการประพฤติและปฏิบัติได้ดีหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิถีพุทธ

ผลลัพธ์ (Out comes)

1.คณะครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านพระพุทธศาสนาได้หลากหลาย

2.นักเรียนทั้ง3 ช่วงชั้นเข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงมีความประทับใจในกิจกรรม

3.บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนในกิจกรรมและความตั้งใจ ร่วมมือในกิจกรรมที่มอบหมาย

4.ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมและมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่จัดขึ้น

 

-                   การสัมภาษณ์

 

 

-                   การสังเกต

-                   การนับจำนวน

 

 

-                   แบบรายงานกิจกรรม

-                   การสัมภาษณ์

 

 

-                   การรายงานผล

 

 

-                   การสอบถาม

 

-                   แบบสัมภาษณ์

-                   แบบสอบถาม

 

-                   แบบบันทักข้อมูล

 

-                   ภาพถ่าย

 

-                   แบบรายงาน

 

-                   แบบสัมภาษณ์

 

 

-                   แบบรายงานผล

 

 

-                   แบบสอบถาม

 

6.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

      1.ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึ่งประสงค์ตามโครงการของโรงเรียน

      2.ผู้เรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบบทบาทหน้าที่ของตน ตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา

     3.ผู้เรียนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิต

                                                ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ

                                                         ( นางถนอมศรี                 ใจซื่อ )

                                                                          ครู อันดับ คศ. 2

                                                    ความเห็นผู้บังคับบัญชา

¨ อนุมัติ

¨ ไม่อนุมัติ

 

ลงชื่อ............................................................ผู้อนุมัติโครงการ

           ( นางจันทรพร                 ดู่สอน )

          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลง 2

Comments