จุดเน้น

ยุทธศาสตร์จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

ยุทธศาสตร์จุดเน้นของสพฐ.

ยุทธศาสตร์จุดเน้น(ด้านวิชาการ)ของเขตพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้โดยเน้นความสำคัญของทักษะจำเป็นพื้นฐานตามจุดเน้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การนิเทศแบบเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  กระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริมสนับสนุน การนำจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความพร้อมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน ในการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่3การสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิชาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความเข้มแข็งของการกำกับ ติดตามและประเมินผลให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ปกครองและเครือข่าย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

 

 

แผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ใน 5 ระยะ ของสถานศึกษา

ตัวชี้วัดภาพความสำเร็จระดับโรงเรียน

ยุทธศาสตร์จุดเน้นของสพฐ.

กระบวนการขับเคลื่อนของสถานศึกษา

ระยะเวลา

ระยะที่ 1  เริ่มต้นค้นวิเคราะห์ (ภาคเรียนที่ 2/2553)

1)  มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลครบถ้วน พร้อมใช้

2)  มีแผนพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นที่ชัดเจน ปฏิบัติได้

3)  มีฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

     เพียงพอ

4)  มีตารางเรียนที่ยืดหยุ่นตามจุดเน้น

5)  มีกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยมี

     กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

     ของเวลาเรียน

6)  มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ครอบคลุม

    ตามจุดเน้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2  กระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริมสนับสนุน การนำจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความพร้อมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน ในการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ

1. ทบทวน/สำรวจข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล ได้แก่

     - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     - ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป สภาพครอบครัว

     - ข้อมูลสุขภาพ

     - ทักษะ ความสามารถพิเศษ

     - ความถนัด/ความสนใจ จุดเด่น จุดด้อย

     - รูปแบบการเรียนรู้

2. วิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียนแต่ละคน

3. จัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถ/ความถนัด/ความ

     สนใจ/รูปแบบการเรียนรู้

4. ทำแผนพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล หรือรายกลุ่ม

5. กำหนดกลยุทธ์/วิธีการพัฒนาผู้เรียน

6. วางแผนพัฒนาจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน

7. กำหนดงาน/โครงการ/กิจกรรม

8. มีแผนการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล

9. สำรวจ รวบรวม เลือกสรรแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาที่

   สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการทั้งในและ

   นอกห้องเรียน

10. จัดทำฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้

11. ออกแบบตารางเรียนที่ยืดหยุ่น เอื้อต่อการออกแบบ

      หน่วยการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน

12. แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้ที่

      สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น

      โดยใช้ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้มาประกอบ ให้

      ครอบคลุมเนื้อหาและกระบวนการ

13. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หน่วยการเรียนรู้ทั้งใน

      และนอห้องเรียน

14. ออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลให้หลากหลายเพื่อ

      การพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น พัฒนาเครื่องมือวัดและ

      ประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

ระหว่างภาคเรียนที่ 2/2553

 

 

 

 

 

 

ระยะที่ 2  บ่มเพาะประการณ์ (ภาคเรียนที่ 1/2554)

ตัวชี้วัดภาพความสำเร็จระดับโรงเรียน

ยุทธศาสตร์จุดเน้นของสพฐ.

ยุทธศาสตร์ของเขตพื้นที่

กระบวนการขับเคลื่อนของสถานศึกษา

ระยะเวลา

1)  ผู้เรียนได้สำรวจ  สืบค้น  ทำโครงงาน 

    โครงการ   จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ

    นอกห้องเรียน

2)  ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก

    ห้องเรียนอย่างคุ้มค่า

3)  จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งใน

    และนอกห้องเรียน

4)  ชุมชนเข้าใจ  ร่วมมือ สนับสนุน

    กิจกรรมการเรียนรู้

5)  ครูพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้/สื่อ

    อย่างมี ประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้โดยเน้นความสำคัญของทักษะจำเป็นพื้นฐานตามจุดเน้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  กระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริมสนับสนุน การนำจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การนิเทศแบบเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์ที่3

การสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิชาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ปกครองและเครือข่าย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนา

    ศักยภาพผู้เรียนทั้งในและนอกห้องเรียน

2. เสริมสร้างประสบการณ์ผู้เรียน โดยใช้เวลาและ

   โอกาสไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมตามความถนัดและ

   ความสนใจจากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ นอกห้องเรียนเพื่อ

   ต่อยอดการเรียนรู้ในลักษณะการสร้างชิ้นงาน

   โครงงาน โครงการ ฯลฯ

3. จัดแสงผลงานผู้เรียน

4. จัดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการ

    เรียนรู้ของครูผู้สอน

5. ติดต่อ ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการใช้

    แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

6. กำกับ ติดตาม ประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้

7. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม

8. จัดห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยให้มีแสงสว่าง

    เพียงพอ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก สะอาด ปลอดภัย

    มีสื่อ อุปกรณ์แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน

9. จัดกิจกรรมให้ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้มี

      ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

10. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ

      องค์กรท้องถิ่น ในการจัดแหล่งเรียนรู้อย่าง

      หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ

11. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ

      องค์กรท้องถิ่น ในการจัดแหล่งเรียนรู้อย่าง

      หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ

12. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้

      ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรในท้องถิ่นทราบ

13. เชิญผู้ปกครอง ชุมชน องค์การในท้องถิ่นเข้ามามี

      ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน

14. ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวกให้ครู

      สร้าง/อกแบบหน่วยการเรียนรู้ สื่อ/นวัตกรรม

15. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ นวัตกรรมในการ

      จัดกิจกรรมการเรียนรู้

16. จัดทำทะเบียน สื่อ นวัตกรรม

17. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการพัฒนา

      คุณภาพผู้เรียนระหว่างครูด้วยกันในโรงเรียน

18. เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นต่อ

      สาธารณชน

19. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้

ระหว่างภาคเรียนที่ 1/2554

 

 

ระยะที่  3  สานต่อองค์ความรู้ (ภาคเรียนที่ 2/2554)

ตัวชี้วัดภาพความสำเร็จระดับโรงเรียน

ยุทธศาสตร์จุดเน้น

ของสพฐ.

ยุทธศาสตร์ของเขตพื้นที่

กระบวนการขับเคลื่อนของสถานศึกษา

ระยะเวลา

1)  มีการนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้

    ในการปรับปรุง   กิจกรรมการพัฒนา

    ผู้เรียน

2)  มีผลการวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

     อย่างต่อเนื่อง

3)  มีรายงานผลความก้าวหน้าในการ

     พัฒนาผู้เรียน

4)  มีการสร้างเครือข่าย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้โดยเน้นความสำคัญของทักษะจำเป็นพื้นฐานตามจุดเน้นที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความเข้มแข็งของการกำกับ ติดตามและประเมินผลให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

 

ยุทธศาสตร์ที่3

การสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิชาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ปกครองและเครือข่าย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

1. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูภายในโรงเรียน/

    เครือข่าย

2. ครูนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปแก้ไข/ปรับปรุง/

    พัฒนาหน่วยการเรียนรู้/สื่อ นวัตกรรม

3. ครูนำหน่วยการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม ที่ปรับปรุง/

    พัฒนาไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียน ครูรายงาน

    ผลการวิจัยในชั้นเรียนและผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

    ต่อผู้บริหารโรงเรียน

5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูนำผลการวิจัยในชั้นเรียนไป

    พัฒนาต่อยอด

6. ครูรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อผู้บริหาร

    โรงเรียน

7. โรงเรียนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อ

    หน่วยงานต้นสังกัด

8. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้/

    สื่อ /นวัตกรรม ระหว่างครูด้วยกันในโรงเรียน

9. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูนำผลการพัฒนาผู้เรียน/สื่อ/นวัตกรรม ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน

10. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน/หน่วยงาน

      ชุมชน

ระหว่างภาคเรียนที่ 2/2554

 

 

ระยะที่ 4  นำสู่วิถีคุณภาพ (ภาคเรียนที่ 1/2555)

ตัวชี้วัดภาพความสำเร็จระดับโรงเรียน

ยุทธศาสตร์จุดเน้น

ของสพฐ.

ยุทธศาสตร์ของเขตพื้นที่

กระบวนการขับเคลื่อนของสถานศึกษา

ระยะเวลา

1)  มีนวัตกรรมการบริหารเพื่อพัฒนา

     ผู้เรียนตามจุดเน้น

2)  มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตาม

     จุดเน้น

3)  มีเครื่องมือวัดและประเมินผลการ

     พัฒนาผู้เรียน ที่มีคุณภาพ

4)  มีการเผยแพร่การวิจัยและผลการ

    พัฒนาผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2  กระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริมสนับสนุน การนำจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความพร้อมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน ในการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความเข้มแข็งของการกำกับ ติดตามและประเมินผลให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การนิเทศแบบเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา

 

1. มีแผนการบริหารจัดการงาน/โครงการ/

    กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

2. มีนวัตกรรมการบริหาร นิเทศ กำกับ ติดตาม  

    และ ประเมินผลคุณภาพผู้เรียนตามจุเน้น

3. มีผลการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรมการ

    พัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

4. ครูรายงานผลการใช้/ปรับปรุง/พัฒนา

    นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น

5. รวบรวม/จัดทำทะเบียนนวัตกรรม

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู สร้าง/พัฒนาเครื่องมือ

      ประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำรวจ รวบรวม ตรวจสอบและจัดทำทะเบียน

      เครื่องมือวัดและประเมินผล

8. ครูทำวิจัยในชั้นเรียน

9. มีผลการปรับปรุง พัฒนา งานวิจัยในชั้นเรียน

10. นำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาแลกเปลี่ยน

      เรียนรู้ในโรงเรียน

11. เผยแพร่ผลการวิจัยในชั้นเรียนสู่เครือข่ายและ

      สาธารณชน

 

 

 

ระยะที่ 5  มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ (ภาคเรียนที่ 2/2555)

ตัวชี้วัดภาพความสำเร็จระดับโรงเรียน

ยุทธศาสตร์จุดเน้น

ของสพฐ.

ยุทธศาสตร์ของเขตพื้นที่

กระบวนการขับเคลื่อนของสถานศึกษา

ระยะเวลา

1)  ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข                     

      มีความสามารถ ทักษะ  และ

      คุณลักษณะตามจุดเน้น

2)  มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่

3)  ครูเป็นครูมืออาชีพ

4)  โรงเรียนมีการจัดการความรู้

5)  มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็ง

6)  สาธารณชนยอมรับ  และมีความ

    พึงพอใจ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  กระตุ้น เร่งรัด ส่งเสริมสนับสนุน การนำจุดเน้นไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมทุกรูปแบบ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างความพร้อมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน ในการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างความเข้มแข็งของการกำกับ ติดตามและประเมินผลให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

ยุทธศาสตร์ที่3

การสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิชาการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ปกครองและเครือข่าย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

1. มีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม

    จุดเน้นครบทุกด้าน

2. มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

    ผู้ปกครองและชุมชน

3. จัดเวทีให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ

    สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ได้ร่วมกัน

    สะท้อนแนวคิด

4. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย

    ครอบคลุมทั้งด้านเนื้อหา กระบวนการ และเจต

    คติทั้งในและนอกห้องเรียน

5. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยการ

    ปฏิบัติจริงทั้งในและนอกห้องเรียน จากแหล่ง

    เรียนรู้ที่หลากหลายตามความถนัดและความ

    สนใจ

6. ครูมีหน่วยการเรียนรู้ที่ดี มีประสิทธิภาพ

7. ครูจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความถนัด

8. ความสนใจของผู้เรียน

9. ครูจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในและนอกห้องเรียน

    โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ที่

    หลากหลาย

10. ครูมีผลงานการวิจัยในชั้นเรียน

11. ครูมีเครื่องมือ วิธีการ วัดและประเมิน วัดและประเมินผล ที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ มีการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง

12. ครูนำผลการวัดและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

13. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในโรงเรียน

      เพื่อให้ครูได้เรียนรู้ร่วมกันและได้องค์ความรู้

      ใหม่

14. ครูมีแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น

15. มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอก

     โรงเรียน

16. มีข้อมูลจากการประเมินคุณภาพผู้เรียนตาม

      จุดเน้นที่เชื่อถือได้ว่าผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี

17. ประเมินความพึงพอใจการพัฒนาคุณภาพ

      ผู้เรียนของผู้ปกครอง คณะกรรมการ

      สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน

 

Comments