โครงสร้างหลักสูตร

โรงเรียนบ้านแม่สะนาม   จัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียนดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ช่วงชั้นที่ 1

ระดับชั้น

เวลาเรียน(คิดเป็นร้อยละต่อปี)

รวม / ชั่วโมง

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา

วัฒนธรรม

สุขศึกษา และ

พลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

.1

280

240

80

80

40

40

40

40

180

1,000

.2

280

240

80

80

40

40

40

40

180

1,000

.3

280

240

80

80

40

40

40

40

180

1,000

 

·       จำนวนชั่วโมงเรียนที่จัดนักเรียนเรียนทั้งปี               1,000      ชั่วโมง

·       แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีทักษะชีวิต

ช่วงชั้นที่  2

ระดับชั้น

เวลาเรียน(คิดเป็นร้อยละต่อปี)

รวม / ชั่วโมง

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา

วัฒนธรรม

สุขศึกษา และ

พลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

.4

280

240

80

80

40

40

40

40

180

1,000

.5

280

240

80

80

40

40

40

40

180

1,000

.6

280

240

80

80

40

40

40

40

180

1,000

 

*    จำนวนชั่วโมงเรียนที่จัดให้นักเรียนเรียนทั้งปี          1,000         ชั่วโมง

*    แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการเรียนการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษคือ อ่านออก  เขียนได้ คิดเป็นเลข มีคุณธรรม  จริยธรรม 
          มีทักษะชีวิต  เห็นคุณค่าและมีวินัยในตนเอง
Comments