โครงการของโรงเรียน

 

ที่

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

1

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

-                   พัฒนาหลักสูตร

-                   ระเบียบการวัดและประเมินผล

-                   การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ระดับปกติ

-                   แข่งขันทักษะวิชาการ

 

5,000

2

โครงการพัฒนาผู้เรียน

-                   กิจกรรมลูกเสือ

-                   กิจกรรมพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้

-                   กิจกรรมกีฬา

-                   กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม

 

5,000

3.

โครงการเสริมความเป็นไทย

-                   กิจกรรมประชาธิปไตย

-                   กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

 

1,000

4.

โครงการบริหารจัดการงบอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)

-                   จัดซื้อหนังสือเรียน

-                   จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน

-                   จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน

-                   จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

38,815

5

โครงการพัฒนาบุคลากร

 

8,000

6

โครงการจัดทำบัญชีระบบการเงินอุดหนุน

 

 

7.

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-                   จัดหาทุนการศึกษา

-                   พาหนะนักเรียน

 

 

8

โครงการอาหารกลางวัน

-                   อาหารกลางวัน

-                   นม

 

 

9

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

 

5,000

Comments