สถิติผู้เข้าชม

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

  มุมสาระน่ารู้

   เครือข่ายการศึกษา

   โครงการของโรงเรียน

    

   ที่

   โครงการ/กิจกรรม

   ผู้รับผิดชอบ

   งบประมาณ

   1

   โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

   -                   พัฒนาหลักสูตร

   -                   ระเบียบการวัดและประเมินผล

   -                   การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน ระดับปกติ

   -                   แข่งขันทักษะวิชาการ

    

   5,000

   2

   โครงการพัฒนาผู้เรียน

   -                   กิจกรรมลูกเสือ

   -                   กิจกรรมพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้

   -                   กิจกรรมกีฬา

   -                   กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม

    

   5,000

   3.

   โครงการเสริมความเป็นไทย

   -                   กิจกรรมประชาธิปไตย

   -                   กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

    

   1,000

   4.

   โครงการบริหารจัดการงบอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ)

   -                   จัดซื้อหนังสือเรียน

   -                   จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน

   -                   จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน

   -                   จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    

   38,815

   5

   โครงการพัฒนาบุคลากร

    

   8,000

   6

   โครงการจัดทำบัญชีระบบการเงินอุดหนุน

    

    

   7.

   โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

   -                   จัดหาทุนการศึกษา

   -                   พาหนะนักเรียน

    

    

   8

   โครงการอาหารกลางวัน

   -                   อาหารกลางวัน

   -                   นม

    

    

   9

   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

    

   5,000

   Comments