ผลการดำเนินงานในรอบปี

ผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553

 

 

1  งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ

 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ

ความสอดคล้อง

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

1.ปั้นดินน้ำมัน (อนุบาล)

2.ฉีก ตัด ปะ  (อนุบาล)

3.สวนถาดชื้น (ช่วงชั้นที่ 2)

4.คัดลายมือ  (ช่วงชั้นที่ 1)

5.คัดลายมือ (ช่วงชั้นที่ 2)

6.ศิลป์สร้างสรรค์ (ช่วงชั้นที่ 1)

7.ปั้นดินน้ำมัน  (ช่วงชั้นที่ 1)

8.ปั้นดินน้ำมัน  (ช่วงชั้นที่ 2)

9.การนำเสนองานด้วยคอมพิวเตอร์ (ช่วงชั้นที่ 2)

10.มารยาทไทย  (ช่วงชั้นที่ 1)

11.ปะติดจากเศษวัสดุ (ช่วงชั้นที่ 1)

12.การประดิษฐ์ของใช้จากเศษ)วัสดุ  (ช่วงชั้นที่ 2)

13.วาดภาพ (ช่วงชั้นที่ 1)

14.ท่องอาขยาน (ช่วงชั้นที่ 1)

15.โครงการคุณธรรม (ช่วงชั้นที่ 2) 

16.โครงการสุขภาพ (ช่วงชั้นที่ 2)

17.การแปรรูปอาหาร (ช่วงชั้นที่ 2)

เหรียญทองแดง

เกียรติบัตร

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญเงิน

เหรียญเงิน

เหรียญเงิน

เหรียญเงิน

เหรียญทอง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง

เหรียญทองแดง 

เหรียญทองแดง

เกียรติบัตร

4

4

3

5

5

4

4

4

4

4

1

2

2

8

5

2,6

 

7

3

4.4

4.4

3.1

5.1

5.1

4.4

4.4

4.4

4.4

4.1

1.1

2.1

2.1

8.1

5.4

2.1,6.1,6.2

7.1

3.1

 
 

2) งาน / โครงการ / กิจกรรมที่ควรปรับปรุง

 

ชื่องาน / โครงการ / กิจกรรม

สาเหตุที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

ความสอดคล้อง

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

1.โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน

 

 

- โรงเรียนมีบริเวณกว้างขวาง การปรับปรุงพัฒนามีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากร

 

16

16.4

Comments