แผนพัฒนาคุณภาพประจำปี

โรงเรียนบ้านกิ่วลมได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี 2553 ดังนี้

           

ที่

ชื่อโครงการ

ชื่อกิจกรรม

งบประมาณ

1

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

กิจกรรมจริยธรรมนำชีวิต

500

2

โครงการวันสำคัญ

กิจกรรมนักเรียน

1,020

3

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน

กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน

500

4

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

3,131

5

โครงการเดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมเกษตรผสมผสาน

1,000

6

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

2,000

7

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

กิจกรรมจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา

6,000

8

โครงการเปิดโลกการศึกษา

กิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะ

3,000

9

โครงการเปิดโลกการศึกษา

กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ

4,261

10

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

กิจกรรมวัดผลประเมินผลผู้เรียน

1,000

11

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์

1,000

12

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

กิจกรรมส่งเสริมเครื่องเขียน แบบเรียน

23,491

13

โครงการโลกกว้างด้วยการศึกษาแหล่งเรียนรู้

กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน

5,000

14

โครงการส่งเสริมการอ่านสานการขับเคลื่อนการคิดสู่ห้องเรียน

กิจกรรมจัดสรรสื่อหนังสือห้องสมุด

3,000

15

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน

กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์กีฬา

4,000

16

โครงการส่งเสริมอนามัยผู้เรียน

กิจกรรมเฝ้าระวังทันตสุขภาพ

500

17

โครงการโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจรักษาความสะอาด

 

2,000

18

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาในโรงเรียน

4,000

19

โครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม นำความรู้

 

4,000

20

โครงการทัศนศึกษา ดูงาน

 

5,500

21

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ

 

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานประเมินตนเอง SAR

3,500

22

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริการการเงินและพัสดุ

กิจกรรมจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์

4,500

23

โครงการประชุมสัมมนากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

3,000

24

โครงการพัฒนาหลักสูตรสารสนเทศทางวิชาการ

กิจกรรมประเมินหลักสูตร

3,000

25

โครงการกิจกรรมจัดการศึกษาประถมศึกษา(งานประจำ)

 

2,020

26

โครงการหนูน้อยแข็งแรง

 

1,000

27

โครงการระบบบริหารอาคารสถานที่

กิจกรรมการจัดภูมิทัศน์และอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

6,000

28

โครงการระบบบริหารอาคารสถานที่

กิจกรรมจัดระเบียบการใช้อาคารสถานที่

3,000

29

โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน

 

4,500

30

โครงการพัฒนาพ่อแม่ นักเรียนระดับประถมศึกษา

 

1,500

รวมทั้งสิ้น

106,923

 

Comments