งานการเงิน1.  การจัดทำและเสนอของบประมาณ

2.  การจัดสรรงบประมาณ

3.  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

4.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

5.  การบริหารการเงิน

6.  การบริหารบัญชี

7.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

8.  งานทุนนักเรียน

9. งานแผนงาน
 
Comments