ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

  เครือข่ายการศึกษา

   งานการเงิน   1.  การจัดทำและเสนอของบประมาณ

   2.  การจัดสรรงบประมาณ

   3.  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

   4.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

   5.  การบริหารการเงิน

   6.  การบริหารบัญชี

   7.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

   8.  งานทุนนักเรียน

   9. งานแผนงาน
    
   Comments