แหล่งเรียนรู้

1 ห้องสมุด

                     ห้องสมุดของโรงเรียนบ้านกิ่วลม มีขนาด ……72……  ตารางเมตร  จำนวนหนังสือทั้งหมด ………12,000…….  เล่ม 
                   การสืบค้นหนังสือและการยืม คืน ใช้ระบบทศนิยมของดิวอี้   จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษา 2553  คิดเป็น ……50……. คน / วัน

 

2  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 

 

สถิติการใช้( จำนวนครั้ง/ ปี )

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

จำนวนครั้งที่ใช้

คิดเป็นร้อยละ

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

จำนวนครั้งที่ใช้

คิดเป็นร้อยละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1.  ...สวนสมุนไพร…………..

2.  ห้องครัว……………..

3.  อินเตอร์เน็ต.…………..

4.  สวนเกษตร…………..

5.  สวนกล้วยไม้………..

6.  สวนหย่อมในโรงเรียน..

7.  สวนไม้ผล………..

200 ครั้ง

200 ครั้ง

150 ครั้ง

40 ครั้ง

40 ครั้ง

40 ครั้ง

40 ครั้ง

100

100

75

20

20

20

20

1.  ……วัดกิ่วลม…………

2.  วนอุทยานออบหลวง

3.  ……ร้านค้า….…………

4.  ……ชุมชน.……………

5.  ……ร้านรับซื้อของเก่า

6.  ……ร้านซ่อมเครื่องยนต์

7.  สำนักปฏิบัติธรรมสุข-   

     สันโดษ

200 ครั้ง

5 ครั้ง

200 ครั้ง

200 ครั้ง

20 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

100

2.50

100

100

10

2.50

2.50

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1.  ...สวนสมุนไพร…………..

2.  ห้องครัว……………..

3.  อินเตอร์เน็ต.…………..

4.  สวนเกษตร…………..

5.  สวนกล้วยไม้……………..

6.  สวนหย่อมในโรงเรียน..

7.  สวนไม้ผล………..

200 ครั้ง

200 ครั้ง

150 ครั้ง

40 ครั้ง

40 ครั้ง

40 ครั้ง

40 ครั้ง

100

100

75

20

20

20

20

1.  ……วัดกิ่วลม…………

2.  วนอุทยานออบหลวง

3.  ……ร้านค้า….…………

4.  ……ชุมชน.……………

5.  ……ร้านรับซื้อของเก่า

6.  ……ร้านซ่อมเครื่องยนต์

7.  สำนักปฏิบัติธรรมสุข-  

     สันโดษ

200 ครั้ง

5 ครั้ง

200 ครั้ง

200 ครั้ง

20 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

100

2.50

100

100

10

2.50

2.50

สถิติการใช้( จำนวนครั้ง/ ปี )

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

จำนวนครั้งที่ใช้

คิดเป็นร้อยละ

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

จำนวนครั้งที่ใช้

คิดเป็นร้อยละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1.  ...สวนสมุนไพร…………..

2.  ห้องครัว……………..

3.  อินเตอร์เน็ต.…………..

4.  สวนเกษตร…………..

5.  สวนกล้วยไม้……………..

6.  สวนหย่อมในโรงเรียน..

7.  สวนไม้ผล………..

200 ครั้ง

200 ครั้ง

150 ครั้ง

40 ครั้ง

40 ครั้ง

40 ครั้ง

40 ครั้ง

100

100

75

20

20

20

20

1.  ……วัดกิ่วลม…………

2.  วนอุทยานออบหลวง

3.  ……ร้านค้า….…………

4.  ……ชุมชน.……………

5.  ……ร้านรับซื้อของเก่า

6.  ……ร้านซ่อมเครื่องยนต์

7.  สำนักปฏิบัติธรรมสุข-

    สันโดษ

200 ครั้ง

5 ครั้ง

200 ครั้ง

200 ครั้ง

20 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

100

2.50

100

100

10

2.50

2.50

กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา

1.  ห้องพยาบาล……………..

2.  สวนสมุนไพร………..

3.  อินเตอร์เน็ต.…………..

4.  ...สนามฟุตบอล

5.  ห้องครัว.………………..

6.  สนามวอลเล่ย์บอล…..

7.  สนามเปตอง………..

8. ….สนามตะกร้อ..........

10 ครั้ง

40 ครั้ง

80 ครั้ง

80 ครั้ง

80 ครั้ง

80 ครั้ง

80 ครั้ง

80 ครั้ง

5

20

40

40

40

40

40

40

1.  ... โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อพะแวน2.  ………………………..

3.  ...........................

4.  …………………………

5.  …………………………

6.  …………………………

7.  …………………………

5 ครั้ง

…………

…………

…………

…………

…………

…………

 

2.50

………

………

………

………

………

………

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

1.  แปลงไม้ดอกไม้ประดับ..

2.  สวนสมุนไพร...............

3.  อินเตอร์เน็ต.…………..

 

40 ครั้ง

40 ครั้ง

40 ครั้ง

 

20

20

20

 

1.  ……วัดกิ่วลม…………

2.  สวนป่าหลังโรงเรียน

3.  ……ชุมชน………

20 ครั้ง

10 ครั้ง

10 ครั้ง

 

10

5

5

สถิติการใช้( จำนวนครั้ง/ ปี )

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

จำนวนครั้งที่ใช้

คิดเป็นร้อยละ

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

จำนวนครั้งที่ใช้

คิดเป็นร้อยละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1.  โทรทัศน์ทางไกล………..

2.  อินเตอร์เน็ต…..

 

40 ครั้ง

40 ครั้ง

 

20

20

 

1.  ……วัดกิ่วลม…………

2.  …………………………

 

10 ครั้ง

…………

 

5

………

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.  ...สวนสมุนไพร…………..

2.  ห้องครัว……………..

3.  อินเตอร์เน็ต.…………..

4.  สวนเกษตร…………..

5.  สวนกล้วยไม้……………..

6.  สวนหย่อมในโรงเรียน..

7.  สวนไม้ผล………..

8. ...โทรทัศน์ทางไกล

20 ครั้ง

20 ครั้ง

120 ครั้ง

20 ครั้ง

20 ครั้ง

20 ครั้ง

20 ครั้ง

120 ครั้ง

10

10

60

10

10

10

10

60

1.  ……วัดกิ่วลม…………

2.  วนอุทยานออบหลวง

3.  ……ร้านค้า….…………

4.  ……ชุมชน.……………

5.  ……ร้านรับซื้อของเก่า

6.  ……สำนักปฏิบัติธรรมสุข

            สันโดษ

 

10 ครั้ง

5 ครั้ง

10 ครั้ง

10 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

 

5

2.50

5

5

2.50

2.50

 

 
9.3  ปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/นักเรียน  ในปีการศึกษานี้

 

ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิ

เรื่องที่ให้ความรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1. …พระอธิการสุธรรม สิริสุโข...

2. …พระอาจารย์สมศักดิ์ ปภากโร...

 

การพูดภาษาไทย,การสื่อสารภาษาไทย

การคัดลายมือ..............................………

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. หัวหน้าสำนักงานไฟฟ้าบ้านกิ่วลม ช่างต้อม

2. ลุงทน  ร้านซ่อมรถ

3. ป้าบุญเรือน   พวงมาลัยร้านก๋วยเตี๋ยว

4. น้าสิริพรรณ  บรรเทิงใจร้านขายของชำ

 

 การวัดความยาว

การหมุน น็อต การเปลี่ยนอะไหล่

การชั่ง การตวง

การขาย การซื้อ การทอนเงิน การชั่ง การตวง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

1. ลุงอำนวยร้านขายรถ……

2. ลุงพรชาวนา

3. ลุงปรีชาชาวสวน

 

น้ำมัน /เครื่องยนต์ / การระเหย / พลังงาน

ระบบนิเวศน์ / พลังงาน / สิ่งมีชีวิต / ทรัพยากรธรรมชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1. …ลุงหล้า   โดดทอง………………………...

2. …ลุงหล้า     คำมูล…………………………...

3. …ลุงตุ้ย    ปาง้วน…………………………...

4. …พ่อหลวงมูล   โดดทอง……………………...

5. …ลุงแดง     หม่องน่าน……………………...

6. …ลุงตา     โดดทอง……………………...

7. …พ่อหลวงปุ๊ด    คำมูล……………………...

8. …นายเสาร์    คำมูล……………………...

 

 

……ความเชื่อ ประเพณีของลัวะ………………..

……ความเชื่อ ประเพณีของลัวะ…………………

ความเชื่อ  ประเพณีการแต่งงาน  และงานศพ

ความเชื่อ ประเพณีของลัวะ………………..

ความเชื่อ เรื่องดงกรรม…………………….

....ความเชื่อ ตำนาน  และการตีเหล็ก………..

ความเชื่อ  ตำนาน ประวัติประเพณีของลัวะ

ความเชื่อ ประเพณีของลัวะ……………..

ชื่อปราชญ์ชาวบ้าน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ผู้ทรงคุณวุฒิ

เรื่องที่ให้ความรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา

1. ……นายชีวิน  คำมูล………………...

2. ……นายอ้วน  หม่องน่าน…………………...

3. ……นายศักดิ์  หม่องน่าน ………………...

4. ……นายมาโนตย์  บรรเทิงใจ………………...

5. ……นายสมชาย  มาลัยศรีฉลวย…………...

6. ……นายพงษ์พิภัทร  คำมูล.......................

7. .......นายวิศรุต   ทิพย์ยอด........................

8. .......นายกิติพงศ์  สุขใจ............................

……กีฬาเปตอง…………………………………

……กีฬาเปตอง…………………………………

……กีฬาเปตอง…………………………………

……กีฬาตะกร้อ…………………………………

……กีฬาตะกร้อ…………………………………

……กีฬาฟุตบอล…………………………………

……กีฬาฟุตบอล…………………………………

……กีฬาฟุตบอล…………………………………

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1. …นายหมื่น   หม่องน่าน…………………...

2. ....นายสุข      ปาง้วน…………………….

3. …ลุงจันทร์   โดดทอง……………………...

4. …นายเสาร์แก้ว   ใจเมือง…………………...

……การเล่นสะล้อ  ซอซึง.................................

……การเล่นสะล้อ  ซอซึง……………………

……การเล่นสะล้อ  ซอซึง………………………

……การจักสาน………………………….

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. …นายเสาร์แก้ว   ใจเมือง…………………...

2. …นายปิ่นทอง   จันทร์หล้า………………...

3. …นางสาวณัฐกฤธตา คำมูล………………...

……การจักสาน………………………………

……การทำตุง………………………………

……การทำอาหารพื้นบ้าน………

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. …………-……………………………………...

……………………………………………………

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. …นางแก้วลูน   วรรณะ ชมรมขนมไทยโบราณ

2. …พระอธิการสุธรรมสิริสุโข

3. …นายสมศักดิ์ ซ้ายโพ้ง

4.     นายประเสริฐ  มูลสาร

การทำข้าวแต๋น /ขนมปาด

การนั่งสมาธิ

การขยายพรรณไม้

การเพาะพันธุ์กล้วยไม้

 

Comments