Sa cabra i es cabrit

    Açò diu que era una cabra que
menava un cabridet menut. Un dia, pasturant, va anar a passar per prop d'una vinya, i vol dir que quan va veure es réms...
    Quan va ser dins vinya,digué an es cabridet:
    - Saps què farem? Tú menja de gra en gra, i jo menjaré de singló en singló, com a més grossa que som.
    Comencem a fer-ho aixines, però al punt en tingué més gola, i va dir an es cabridet:
    - Tú ja pots menjar de singló en singló i jo menjaré de rém en rém.Així ho feren,i al punt sa cabra torna a dir:
    -Saps qué? Tu menja de rém en rém, i jo menjaré de planta en planta.
    Quan va estar ben rodona, li digué an es cabridet:
    -Anem, que ja mos basta.

    Però es cabridet va fer es desentès i no volgué sortir fins que tingués sa panxa i barriga plena.
    -Mira, que ho aniré a dir a l'amo!-va respondre sa mare.
      -Idò!-contestà es petit.
    Sa cabra com veu que de cap de ses maneres el pot ginyar a sortir de sa vinya, el deixa allà menjant, i se'n va a donar avís que es cabrit no vol sortir de sa vinya fins que tengui sa panxa i barriga plena.
    L'amo, qui tenia vessa d'anar-hi, va contestar:
    -Jo hi enviaré es ca, i aquest prest el farà sortir.
    I diu:
  
 
-Ca, vés a sa vinya a fer sortir es cabrit que no vol sortir que no tengui sa panxa plena.
    Però es ca també va tenir catxassa i no es va moure , i l'amo se n'anà a trobar sa maça i li va dir:
    -Maça, vés a pigar an es ca, perque no vol anar a treure es cabrit, que no vol sortir de sa vinya que no tingui sa panxa i barriga plena.
    Però sa maça tampoc es va moure, i l'amo tot enfadat, se'n va anar an es foc, i li diu:
    - Foc, ves a cremar sa maça, que sa maça no vol pigar an es ca, i es ca no vol anar a treure es cabrit, que no vol sortir de sa vinya que no tengui sa panxa i barriga plena.

    I què me'n direu? Ell es foc tampoc no es mogué, encara que l'amo l'amenaçàs d'anar a fer acudir s'aigo.
Se n'hi va i li diu:
  
 
- Aigo, vés a apagar es foc, que es foc no vol anar a cremar sa maça, sa maça no vol pigar an es ca, i es ca no vol anar a treure es cabrit, que no vol sortir de sa vinya que no tengui sa panxa i barriga plena.
    Ell s'aigo tampoc no se va moure, i l'amo se'n va a cercar es bou, el troba i li diu:
    - Bou, ves a beure s'aigo, que no vol anar a apagar es foc, i es foc no vol anar a cremar sa maça, i sa maça no vol anar a pigar an es ca, i es ca no vol anar a treure es cabrit, que no vol sortir de sa vinya, que no tengui sa panxa i barriga plena.

    I es bou també va tenir vessa, que no es podia borinar, i no hi va anar; i l'amo, apurat ja del tot se'n va an es carnisser i li diu:
    - Carnisser, vés a escorxar es bou, que es bou no vol beure s'aigo, s'aigo no vol anar a  apagar es foc, i es foc no vol cremar sa maça, i sa maça  no vol pigar an es ca, es ca no vol anar a treure es cabrit, que no vol sortir de dins  sa vinya fins que tengui sa panxa i barriga plena.
    I es carnisser va estar tot d'una a punt, i parteix cap a escorxar es bou, i es bou, quan el veu, se'n va a beure s'aigo deveres a apagar es foc, i es foc a corrents a cremar sa maça, i sa maça depressa a pigar an es ca,i es ca,com un coet, se'n va a sa vinya, i ja no hi va trobar es cabrit, perquè ja havia fuit ben atapit de rém.
    Per açò, fora vessa!! 
     

Comments